Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Varno delo s kemikalijami

 

Osnovni cilj Uredbe je izboljšanje komunikacije o nevarnostih za delavce, reakcijah v nujnih primerih in v prevozu, s skladnim označevanjem in – kjer je uporabno – skladnostjo varnostnih listov.

Za snovi (kemikalije) GHS velja od 1. 12. 2010, za zmesi pa bo začel veljati 1. 6. 2015. Do tega datuma se lahko na različnih zmeseh, npr. čistilih za gospodinjstvo, uporabljajo stari simboli za nevarnost.

V EU zaradi hudih zastrupitev umre na leto skoraj 2000 otrok, mlajših od 15 let! S pravilno uporabo izdelkov, ki vsebujejo nevarne kemikalije, bi lahko preprečili polovico nezgod in smrti otrok, mlajših od 15 let!

V laboratoriju se vsak dan srečujemo s snovmi, s katerimi moramo ravnati zelo previdno in po predpisih. Zato je nujno, da poznamo grafične znake za nevarne lastnosti snovi in njihov pomen. Grafični znaki ali simboli so zgovorni sami po sebi, za večjo jasnost pa so dodana sporočila o nevarnosti (H-stavki), ki so nadomestila standardna opozorila (R-stavke), in sporočila o potrebnih preventivnih ukrepih (P-stavki), ki so nadomestila standardna obvestila (S-stavke). Pri delu s snovmi, označenimi z omenjenimi znaki, moramo pozorno prebrati navodila, saj je uporaba ustrezne osebne varovalne opreme obvezna. STAVKI H IN P (GHS/CLP).

Sporočila o nevarnosti opozarjajo:

 

  • H226 – zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi
  • H331 – strupeno pri vdihavanju
  • H334 – lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju

 

Previdnostni stavki določajo: 

 

  • splošne ukrepe (npr. P103 – pred uporabo preberite etiketo; P201 – pred uporabo pridobiti posebna navodila); 
  • shranjevanje (npr. P210 – hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – kajenje prepovedano; P234 – hraniti samo v originalni posodi); 
  • prvo pomoč (npr. P301 + P310 – pri zaužitju takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika; P304 + P341 – pri vdihavanju prenesti žrtev z oteženim dihanjem na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje);
  • ukrepe preprečevanja (npr. P263 – preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem; P273 – preprečiti sproščanje v okolje). 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.