KNJIGA BEZ KOJE NE MOŽETE VODITI SVOJE POSLOVANJE

Autor: Dragoslav Veljković, sudija Vrhovnog suda Srbije

U tri toma Ugovora u privredi sadržani su, na preko 1500 stranica,  komentari članova ZOO, sa  praktičnim smernicama i jasnim uputstvima za pripremu ugovora i drugih pravnih akata, za tumačenje sudske prakse i izradu konkretnih primera ugovora i tužbi za ostvarivanje prava iz privrednih ugovora za privredna društva, državnu upravu i druge pravne subjekte, ali i sudove i advokate.

UGOVORI U PRIVREDI - PRVI TOM

komentari od 1. do 261. člana ZOO, 559 stranica,  B5, mek povez

UGOVORI U PRIVREDI - DRUGI TOM

komentari od 262. do 629. člana ZOO, 592 stranice,  B5, mek povez

UGOVORI U PRIVREDI - TREĆI TOM

komentari od 630. do 1107. člana ZOO, 587 stranica,  B5, mek povez

sa sudskom praksom, primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava tih ugovora

Uz svaki institut određenog obligacionog odnosa data sudska praksa, kroz obrazloženja činjeničnog i pravnog zaključka sudova. Sa pozivom na odgovarajući član iz Zakona o obligacionim odnosima, pored komentara, obuhvaćeni su i ključni primeri sudske prakse, kao i oni koji se najčešće pojavljuju u praksi sudova, advokata, privrednih društava (preduzeća), državne uprave, opština i drugih pravnih subjekata.

Veliki broj datih primera će Vam poslužiti kao pravno valjano polazište, na osnovu koje ćete moći prema svojim specifičnostima dopuniti i urediti odgovarajuće pravne odnose. Ugovori u privredi će Vam pomoći da na već datim primerima nadgradite svoj specifičan odnos pri rešavanju nekog konkretnog slučaja.

Knjiga u tri toma

UGOVORI U PRIVREDI

Praktične smernice i jasna uputstva za pripremu ugovora i drugih pravnih akata za privredna društva, preduzeća, državnu upravu, opštine i druge subjekte, ali i sudove i advokate.

 

sa sudskom praksom primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava tih ugovora

 

Autor: Dragoslav Veljković, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Pomoću Ugovora u privredi ćete obezbediti:

 • Pravilno tumačenje pravnih normi obligacionog prava,
 • Zakonski ispravne i kompletne formulacije ugovornih odnosa,
 • Sigurnu podršku za efikasnu i pravilnu pripremu i izradu ugovora,
 • Sprovođenje svih poslova ugovaranja u skladu sa zakonom – jednostavna, stručna i pregledna uputstva upućuju Vas na šta je potrebno da obratite pažnju i koje greške ne smete kao ugovorna strana da dozvolite.

POGLEDAJTE VIDEO

Insert sa promocije na kojoj je govorio prof. dr. Mirko Vasiljević

Od brojnih primera navedenih u kompletu, izdavajamo primere:

 • tužbe za  raskid ugovora zbog neizvršenja
 • tužbe radi ispunjenja obaveze i naknada štete
 • tužbe radi poništaja rušljivih – zelenaških ugovora
 • tužbe radi naknade štete
 • tužbe radi naknade štete od preduzeća i radnika
 • sudske prakse u vezi prouzrokovanja štete – medicinska šteta i drugi vidovi šteta, naknade materijalne štete - u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja, kao što su: zbog izgubljene zarade, troškova lečenja i sahrane, utvrđivanje visine naknade štete; pravo na izgubljeno izdržavanje; primer tužbe radi naknade štete zbog telesne povrede i narušenog zdravlja; izgubljena zarada zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad;
 • u vezi naknade nematerijalne štete, kao što su: naknada za pretrpljene fizičke bolove; naknada za pretrpljene fizičke bolove zbog smanjenja ili gubitka opšte životne aktivnosti; naknada za naruženost; naknada za povredu ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti; naknada zbog smrti bliskog lica; naknada štete zbog pretrpljenog straha; nasleđivanje i ustupanje naknade nematerijalne štete,
 • u vezi odgovornosti od opasne stvari ili opasne delatnosti; primere u vezi odgovornosti u slučaju udesa vozilom u pokretu
 • primeri svih ugovora iz Zakona o obligacionim odnosima, - brojne tužbe i drugi podnesci radi ostvarivanja prava iz navedenih ugovora
 • i mnogo drugih – vezanih za poslovanje pravnih subjekata i drugih lica koja učestvuju u tim odnosima, posebno navođenjem praktičnih primera svih ugovora i tužbi za ostvarivanje prava po njima, kao što su prava i obaveze iz ugovora o lizingu, pravo na ugovornu i zateznu kamatu; sve o zastarelosti potraživanja i mnogo drugih primera iz sudske prakse i ugovora.

Praktične smernice i jasna uputstva za pripremu ugovora i drugih pravnih akata za privredna društva, državnu upravu, opštine i druge subjekte, ali i sudove i advokate.

Poručite svoj primerak trotomnog izdanja "Ugovori u privredi" sa 20% popusta!

Štampano + Online izdanje

Cena sa popustom: 19.080,00 RSD

Redovna cena: 23.850,00 RSD

PDV i troškovi distribucije nisu uračunati u cenu.

Komplet knjiga u štampanom izdanju + online izdanje kompleta + adaptiblni modeli dostupni online

 

Online izdanje kompleta knjiga u tri toma:
- vrlo jednosatvno pretraživanje celokupnog teksta
- brz pristup modelima dokumenata
- mogućnost većeg broja korisnika
- uvek i bilo gde dostupno putem pristupne šifre
* Za desktop i laptop računare, mobilne telefone

Štampano izdanje

Cena sa popustom: 12.720,00 RSD

Redovna cena: 15.900,00 RSD

PDV i troškovi distribucije nisu uračunati u cenu.

Komplet knjiga u štampanom izdanju

Forum Media D.O.O, Belgrade | Part of Forum Media Group, Germany | Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd | 011 329 29 63, 060 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs