Specijalista za zaštitu živote sredine

ONLINE | 07.12, 10.12. i 13.12.2021.

  AKO:

  • Ste lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine u svojoj kompaniji
  • Ste zaduženi za praćenje zakonske regulative: zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od hemijskih udesa, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja i sl.
  • Ste zaduženi za obezbeđivanje ispravnog sprovođenja brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse kako biste uticaj na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru
  • Ste zaduženi za obezbeđivanje ispravnog sprovođenja brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse kako biste uticaj na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru

  Program intenzivne obuke „ Specijalista za zaštitu životne sredine“:

  Zaštita životne sredine, zaštita od hemijskog udesa, procena uticaja na životnu sredinu i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja (IPPC)

  • Regulativa i nadležnosti iz oblasti žaštite životne sredine - obaveze pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu
  • Lice odgovorno za zaštitu životne sredine – poslovi, obaveze i potrebe za znanjima iz oblasti zaštite životne sredine
  • Zaštita od hemijskog udesa – obaveze i odgovornosti Seveso postrojenja nižeg i višeg reda
  • Procedura procene uticaja na životnu sredinu – strateška procena uticaja, studija procene uticaja na životnu sredinu i obaveze nosioca projekta
  • Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja (IPPC) - pravni i institucionalni okvir, neophodna dokumentacija, najbolje dostupne tehnike (BAT)
  • Saradnja sa organima uprave, inspekcijom iz oblasti zaštite životne sredine
  • Predlozi za unapređenje preventivnih mera i optimizaciju troškova sa konkretnim primerima
  • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

  Zaštita vazduha, voda, zemljišta, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje                  

  • Zaštita vazduha – regulativa iz oblasti zaštite vazduha
  • Monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha, uslovi za vršenje monitoringa
  • Emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora - način, postupak i učestalost merenja emisije zagađujućih materija, dobra praksa i prateća dokumentacija
  • Upravljanje i zaštita voda - pravni i institucionalni okvir, ključne napomene i primeri iz prakse
  • Vodna akta i prateća dokumentacija - postupak za izdavanje vodnih akata
  • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih voda
  • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta podzemnih voda i zemljišta
  • Zaštita od buke – Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštiti od buke u životnoj sredini,  ključne napomene
  • Zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja -  pravni i institucionalni okvir, ključne napomene
  • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

  Upravljanje otpadom 

  • Upravljanje otpadom – propisi, obaveze i odgovornosti generatora otpada, ključne napomene i neophodna dokumentacija
  • Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada
  • Upravljanje posebnim tokovima otpada – praktični primeri selekcije, sakupljanja i skladištenja otpada
  • Sadržaj Plana upravljanja otpadom
  • Primeri iz prakse u vezi sa ponovnom upotrebom i pripremom za ponovnu upotrebu otpada, reciklaža otpada
  • Obavezna dokumentacija koja prati kretanje otpada – način popunjavanja dokumenata u vezi sa kretanjem otpada
  • Elektronsko popunjavanje izveštaja o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu - obaveza vođenja evidencije o otpadu
  • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

  PREDAVAČ

  Dipl. inž. tehnologije Jadranka Radosavljević, odgovorni projektant tehnoloških procesa preduzeća za projektovanje i inženjering usluge u oblasti rafinerijskih, petrohemijskih i hemijskih postrojenja, Petrol projekt. Ima 10 godina profesionalnog iskustva kao konsultant iz oblasti zaštite životne sredine. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, Dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), Planova upravljanja otpadom za preduzeća, Planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom, Plana kvaliteta vazduha za aglomeraciju, Lokalnih ekoloških planova (LEAP-a), obuka iz oblasti ZŽS, zaštite od hemijskih udesa, hemikalija i drugih projekata u vezi sa ZŽS. 

   

   

  060 329 29 63

  011 329 29 63

  prodaja@forum-media.rs

  www.forum-media.rs

   

  Forum Media D.O.O. Beograd

  Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

  Kralja Milutina 46-48

  11000 Beograd