ZŽS i upravljanje otpadom

Intenzivna obuka

Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 26.07, 28.07, i 30.07.2021.
Mesto održavanja: Online
Količina:

Program intenzivne online obuke za sticanje sertifikata

Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa

 

Pozivamo Vas na jedinstveni program obuke u Srbiji, namenjen svim licima koja su odgovorna za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Politike prevencije, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa.

Na obuci ćete se, kroz intenzivan rad sa stručnjakom iz oblasti zaštite od hemijskih udesa, detaljno ćete se upoznati sa:

 • zakonskim obavezama Seveso operatera nižeg i višeg reda,
 • zakonskim obavezama operatera koji nisu Seveso operateri a imaju opasne materije i u obavezi su da izrade Plan zaštite od udesa u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama,
 • izradom propisanih dokumenata iz oblasti zaštite od hemijskih udesa,
 • informacijama o Sistemu upravljanja bezbednošću (SUB) – opis i sadržaj dokumenata (procedura i uputstava),
 • načinima idеntifikаciјe i prоcеne оpаsnоsti,
 • procedurama i uputstvima u vezi sa Plаnom zаštitе оd udеsа,
 • primerima dobre prakse.

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednije znanje iz oblasti zaštite od hemijskih udesa;
 • Konsultacije i direktne savete za unapređenje sistema zaštite od hemijskih udesa;
 • Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;

Teme seminara:

 

1. Online  RADIONICA – Regulativa iz oblasti zaštite od hemijskog udesa 26.07.2021. 10-14h                              

 • Kriterijumi za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi
 • Obaveze operatera u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, sadržaj i metodologija izrade Plana zaštite od udesa
 • Obaveze Seveso operatera nižeg reda, sadržaj i metodologija izrade Politike prevencije udesa
 • Obaveze Seveso operatera višeg reda, sadržaj i metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

2. Online  RADIONICA – Sistem upravljanja bezbednošću (SUB) 28.07.2021. 10-14h                                          

Opis i sadržaj dokumenata (procedura i uputstava) koje operater treba da obezbedi, a koje se odnose na:

 • оrgаnizаciјu i kаdrоvе – organizaciona šema sistema upravljanja bezbednošću, upravljanje dokumentima i zapisima, stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, uputstvo za ponašanje lica prilikom ulaska i boravka u okviru poslovnog kompleksa i sl.
 • оpеrаtivnu kоntrоlu – uputstva i procedure za postupanje u normalnim uslovima rada, za održavanje opreme, puštanje u rad i zaustavljanje rada postrojenja i sl.
 • uprаvlјаnjе prоmеnаmа – uputstva i procedure za nabavku, investicioni razvoj, upravljanje promenama
 • prаćеnjе pоstupаnjа оpеrаtеrа – procedura za procenu poštovanja ciljeva postavljenih u izjavi o principima delovanja operatera radi upravljanja rizikom od hemijskog udesa, korektivne i preventivne mere, postupak sa neusaglašenostima i njihovo rešavanje, evidentiranje, registrovanje i izveštavanje o hemijskom udesu, istraživanje udesa – srećom izbegnutih udesa, obaveštavanja službi koje nisu na lokaciji u slučaju udesa
 • prеglеd i оcеnа – periodična provera sistema upravljanja bezbednošću i periodično  preispitivanje  sistema  upravljanja  bezbednošću od strane najvišeg rukovodstva

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

 

3. Online RADIONICA – Idеntifikаciјa i prоcеna оpаsnоsti i Plаn zаštitе оd udеsа 30.07.2021. 10-14h

 • Idеntifikаciјa i prоcеna оpаsnоsti:
 • Procedura za sistematsko uočavanje i identifikaciju opasnosti od hemijskog udesa koje nastaju u redovnim i vanrednim uslovima rada, kao i procenu njihove verovatnoće nastanka i obima mogućih posledica
 • Identifikacija opasnosti i procena rizika i upoznavanje sa metodama za odabir kritičnih tačaka na postrojenju/kompleksu
 • Konkretni primeri primene metoda za identifikaciju opasnosti
 • Plаn zаštitе оd udеsа:
 • Procedura planiranja zaštite od udesa
 • Procedura za postupanje u slučaju udesa
 • Uputstvo za postupanje u vanrednim situacijama

 

4. DODATNI RADNI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate putem direktne pošte

 

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 1. Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
 2. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 3. Evidencija, saradnja i izveštavanje
 4. Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
 5. Opšta akta poslodavca
 6. Podzakonska akta
 7. Inspekcijski nadzor
 8. Povrede na radu i profesionalna oboljenja
 9. Procena rizika

 

SADRŽAJ PORTALA:1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu; 2. Evidencije; 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu; 4. Obrasci prijava; 5. Zakoni i podzakonski akti

 

 

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 4 sata (10:00 – 14:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan radni materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika »Bezbednost i zdravlje na radu u praksi« u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja sistema za zaštitu od hemijskih udesa.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 13.07.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN: licima odgovornim za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Politike prevencije, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa, kao i svim drugim licima zainteresovanim za oblast zaštite od hemijskih udesa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa, osim ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018