ZŽS i upravljanje otpadom

Intenzivna obuka

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za zaštitu životne sredine

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Posebno pripremljen program za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!

 

Kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine u svojoj kompaniji, u skladu sa regulativom Republike Srbije dužni ste da obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse kako biste uticaj na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru, kao i da preduzmete niz odgovarajućih mera prevencije, sprovodite monitoring parametara životne sredine i redovno izrađujete propisanu dokumentaciju.

U slučaju kršenja zakonskih odredbi i ponašanja suprotnog zakonu, možete odgovarati po raznim osnovama: krivično, prekršajno i materijalno!

Sa ciljem da u svom poslovanju ispravno primenite aktuelnu regulativu u oblasti zaštite životne sredine (zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od hemijskih udesa, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja i sl.), sprovedete neophodne mere, pripremite odgovarajuću dokumentaciju i optimizujete troškove, u saradnji sa stručnim predavačem sa desetogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite životne sredine i odgovornim projektantom tehnoloških procesa pripremili smo jedinstven program u novom terminu na kome ćete steći neophodno znanje i postati: Stručnjak za zaštitu životne sredine.

Program je sastavljen od četiri modula:

  • 3 CELODNEVNE RADIONICE, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređenje zaštite životne sredine u Vašoj kompaniji i ispunjavanje zakonskih obaveza
  • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnika; Autori priručnika: mr Gordana Petković, dipl. inž. Radmila Šerović, dipl. inž. Zorica Isoski, dipl. inž. Vesna Nanuševski, dipl. inž. Jadranka Radosavljević

 

  Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

  • Potpuno upoznavanje sa svim relevantnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.
  • Upoznavanje sa odgovornostima, poslovima i potrebnim znanjima lica odgovornog za zaštitu životne sredine.
  • Smernice za sprovođenje preventivnih mera u cilju zaštite životne sredine i optimizaciju troškova.
  • Savete za efikasnu pripremu potrebne dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine u Vašoj organizaciji.
  • Razmenu iskustava i primere dobre prakse iz oblasti zaštite životne sredine.
  • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama.
  • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za zaštitu životne sredine na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
 1. Modul: RADIONICA –ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITA OD HEMIJSKOG UDESA, PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I INTEGRISANA KONTROLA I SPREČAVANJE ZAGAĐENJA (IPPC) 20.11.2020. (10:00 – 15:00)
  • Regulativa i nadležnosti iz oblasti žaštite životne sredine – obaveze pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu
  • Lice odgovorno za zaštitu životne sredine – poslovi, obaveze i potrebe za znanjima iz oblasti zaštite životne sredine
  • Zaštita od hemijskog udesa – obaveze i odgovornosti Seveso postrojenja nižeg i višeg reda
  • Procedura procene uticaja na životnu sredinu – strateška procena uticaja, studija procene uticaja na životnu sredinu i obaveze nosioca projekta
  • Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja (IPPC) – pravni i institucionalni okvir, neophodna dokumentacija, najbolje dostupne tehnike (BAT)
  • Saradnja sa organima uprave, inspekcijom iz oblasti zaštite životne sredine
  • Predlozi za unapređenje preventivnih mera i optimizaciju troškova sa konkretnim primerima
  • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

2. Modul: PRIRUČNIK UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA + PRATEĆI PORTAL + ON-LINE VERZIJA PRIRUČNIKA (priručnik će biti poslat poštom na Vašu adresu)                 

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

  • Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu
  • Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine
  • Opšti pojmovi o otpadu
  • Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
  • Organizovanje upravljanja otpadom
  • Dozvole za upravljanje otpadom
  • Posebni tokovi otpada
  • Kretanje otpada
  • Izveštavanje
  • Finansiranje upravljanje otpadom

UZORCI:

  1. Dozvole za upravljanje otpadom
  2. Obrasci za prekogranično kretanje otpada
  3. Primer plana upravljanja otpadom
  4. Primer ugovora o zbrinjavanju otpada
  5. Obrasci dnevnih evidencija, primer vođenja DEO 1
  6. Obrasci godišnjih izveštaja
  7. Kontrolne liste iz oblasti upravljanja otpadom
  8. Aktuelni zakoni, aktuelni podzakonski akti

 

 3. Modul: RADIONICA – ZAŠTITA VAZDUHA, VODA, ZEMLJIŠTA, BUKA, JONIZUJUĆE I NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE  24.11.2020. (10:00 – 15:00)
  • Zaštita vazduha – regulativa iz oblasti zaštite vazduha
  • Monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha, uslovi za vršenje monitoringa
  • Emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora – način, postupak i učestalost merenja emisije zagađujućih materija, dobra praksa i prateća dokumentacija
  • Upravljanje i zaštita voda – pravni i institucionalni okvir, ključne napomene i primeri iz prakse
  • Vodna akta i prateća dokumentacija – postupak za izdavanje vodnih akata
  • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih voda
  • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta podzemnih voda i zemljišta
  • Zaštita od buke – Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštiti od buke u životnoj sredini, ključne napomene
  • Zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja – pravni i institucionalni okvir, ključne napomene
  • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

4. Modul: RADIONICA – UPRAVLJANJE OTPADOM  27.11.2020. (10:00 – 15:00)
  • Upravljanje otpadom – propisi, obaveze i odgovornosti generatora otpada, ključne napomene i neophodna dokumentacija
  • Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada
  • Upravljanje posebnim tokovima otpada – praktični primeri selekcije, sakupljanja i skladištenja otpada
  • Sadržaj Plana upravljanja otpadom
  • Primeri iz prakse u vezi sa ponovnom upotrebom i pripremom za ponovnu upotrebu otpada, reciklaža otpada
  • Obavezna dokumentacija koja prati kretanje otpada – način popunjavanja dokumenata u vezi sa kretanjem otpada
  • Elektronsko popunjavanje izveštaja o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu – obaveza vođenja evidencije o otpadu
  • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

  ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE – Provera znanja i primanje sertifikata za
STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU  ŽIVOTNE SREDINE

 

  • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 30.11.2020. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 14.12.2020.
  • 16.12.2020. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT:

  • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
  • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se unaprediti.
  • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje Priručnika za upravljanje otpadom u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
  • Način sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
  • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
  • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i način upravljanja zaštitom životne sredine u svojoj organizaciji.
  • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom.
  • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN: licima koja se bave poslovima zaštite životne sredine, upravljanjem otpadom u kompanijama, zaposlenima u organima uprave nadležnim za zaštitu životne sredine, menadžerima kvaliteta i održavanja, direktorima i ostalima koji rade na poslovima zaštite životne sredine u svojim preduzećima.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne online radionice, materijal sa radionica i Priručnik za upravljanje otpadom u štampanoj i digitalnoj formi.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja kursa u slučaju manjeg broja prijava. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima.  Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018