ZŽS i upravljanje otpadom

Intenzivna obuka

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za zaštitu životne sredine

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Posebno pripremljen program za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!

 

Kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine u svojoj kompaniji, u skladu sa regulativom Republike Srbije dužni ste da obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse kako biste uticaj na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru, kao i da preduzmete niz odgovarajućih mera prevencije, sprovodite monitoring parametara životne sredine i redovno izrađujete propisanu dokumentaciju.

U slučaju kršenja zakonskih odredbi i ponašanja suprotnog zakonu, možete odgovarati po raznim osnovama: krivično, prekršajno i materijalno!

Sa ciljem da u svom poslovanju ispravno primenite aktuelnu regulativu u oblasti zaštite životne sredine (zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od hemijskih udesa, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja i sl.), sprovedete neophodne mere, pripremite odgovarajuću dokumentaciju i optimizujete troškove, u saradnji sa stručnim predavačem sa desetogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite životne sredine i odgovornim projektantom tehnoloških procesa pripremili smo jedinstven program u novom terminu na kome ćete steći neophodno znanje i postati: Stručnjak za zaštitu životne sredine.

 

  Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Potpuno upoznavanje sa svim relevantnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.
 • Upoznavanje sa odgovornostima, poslovima i potrebnim znanjima lica odgovornog za zaštitu životne sredine.
 • Smernice za sprovođenje preventivnih mera u cilju zaštite životne sredine i optimizaciju troškova.
 • Savete za efikasnu pripremu potrebne dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine u Vašoj organizaciji.
 • Razmenu iskustava i primere dobre prakse iz oblasti zaštite životne sredine.
 • Konkretne odgovore na Vaša detaljna i specifična pitanja.
 1. Radionica: Zaštita životne sredine, zaštita od hemijskog udesa, procena uticaja na životnu sredinu i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja (IPPC)
20.06.2022. od 10:00 do 15:00
 • Regulativa i nadležnosti iz oblasti žaštite životne sredine – obaveze pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu
 • Lice odgovorno za zaštitu životne sredine – poslovi, obaveze i potrebe za znanjima iz oblasti zaštite životne sredine
 • Zaštita od hemijskog udesa – obaveze i odgovornosti Seveso postrojenja nižeg i višeg reda
 • Procedura procene uticaja na životnu sredinu – strateška procena uticaja, studija procene uticaja na životnu sredinu i obaveze nosioca projekta
 • Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja (IPPC) – pravni i institucionalni okvir, neophodna dokumentacija, najbolje dostupne tehnike (BAT)
 • Saradnja sa organima uprave, inspekcijom iz oblasti zaštite životne sredine
 • Predlozi za unapređenje preventivnih mera i optimizaciju troškova sa konkretnim primerima
 • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA
2. Radionica: Zaštita vazduha, voda, zemljišta, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje
22.06.2022. od 10:00 do 15:00

 • Zaštita vazduha – regulativa iz oblasti zaštite vazduha
 • Monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha, uslovi za vršenje monitoringa
 • Emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora – način, postupak i učestalost merenja emisije zagađujućih materija, dobra praksa i prateća dokumentacija
 • Upravljanje i zaštita voda – pravni i institucionalni okvir, ključne napomene i primeri iz prakse
 • Vodna akta i prateća dokumentacija – postupak za izdavanje vodnih akata
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih voda
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta podzemnih voda i zemljišta
 • Zaštita od buke – Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštiti od buke u životnoj sredini, ključne napomene
 • Zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja – pravni i institucionalni okvir, ključne napomene
 • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA
3. Radionica: Upravljanje otpadom
24.06.2022. od 10:00 do 15:00
 • Upravljanje otpadom – propisi, obaveze i odgovornosti generatora otpada, ključne napomene i neophodna dokumentacija
 • Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada
 • Upravljanje posebnim tokovima otpada – praktični primeri selekcije, sakupljanja i skladištenja otpada
 • Sadržaj Plana upravljanja otpadom
 • Primeri iz prakse u vezi sa ponovnom upotrebom i pripremom za ponovnu upotrebu otpada, reciklaža otpada
 • Obavezna dokumentacija koja prati kretanje otpada – način popunjavanja dokumenata u vezi sa kretanjem otpada
 • Elektronsko popunjavanje izveštaja o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu – obaveza vođenja evidencije o otpadu
 • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA
Način sprovođenja radionica:
 • Predavač će radionice voditi u vidu tri intenzivne online interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju sa grupom
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat „Stručnjak za zaštitu životne sredine“ na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

 

PROGRAM JE NAMENJEN: licima koja se bave poslovima zaštite životne sredine, upravljanjem otpadom u kompanijama, zaposlenima u organima uprave nadležnim za zaštitu životne sredine, menadžerima kvaliteta i održavanja, direktorima i ostalima koji rade na poslovima zaštite životne sredine u svojim preduzećima.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja kursa u slučaju manjeg broja prijava. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima.  Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018