ZŽS i upravljanje otpadom

Intenzivna obuka

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za zaštitu životne sredine

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Posebno pripremljen program za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!

 

U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine dužni ste da u svojoj kompaniji obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, tehnologija i primenu dobre prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, preduzimanje odgovarajućih mera prevencije i redovnu izradu propisane dokumentacije.

U slučaju kršenja zakonskih odredbi i ponašanja suprotnog zakonu, možete odgovarati po raznim osnovama: krivično, prekršajno i materijalno!

Sa ciljem da u svom poslovanju ispravno primenite aktuelnu zakonsku regulativu u oblasti zaštite životne sredine (vazduh, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad, voda, zemljište i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja), sprovedete neophodne mere, pripremite odgovarajuću dokumentaciju i optimizujete troškove, u saradnji sa timom iskusnih stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine, pripremili smo jedinstven program u novom terminu na kome ćete steći neophodno znanje i postati Stručnjak za zaštitu životne sredine.

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 03.12, 10.12, 17.12.2018. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređenje zaštite životne sredine u Vašoj kompaniji i ispunjavanje zakonskih obaveza
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“ sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnika; Autori priručnika: mr Gordana Petković, dipl. inž. Radmila Šerović, dipl. inž. Zorica Isoski, dipl. inž. Vesna Nanuševski

 

  Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Potpuno upoznavanje sa svim relevantnim propisima u oblasti zaštite životne sredine.
 • Smernice za sprovođenje neophodnih preventivnih mera.
 • Efikasnu i adekvatnu pripremu potrebne dokumentacije za zaštitu životne sredine.
 • Savete za optimizaciju troškova pri upravljanju sistemom zaštite životne sredine u Vašoj organizaciji.
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama.
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za zaštitu životne sredine na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
 • Upoznavanje i umrežavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.
 1. Modul: RADIONICA – ZAŠTITA VAZDUHA, BUKA, JONIZUJUĆE I NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE –
     03.12.2018. (10:00 – 15:00)

 

 • Lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine – poslovi i pitanja odgovornosti
 • Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite životne sredine – obaveze pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu
 • Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite vazduha – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha
 • Emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora, način, postupak i učestalost merenja emisije zagađujućih materija
 • Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštiti od buke u životnoj sredini – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
 • Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
 • Saradnja sa organima uprave, inspekcijom iz oblasti zaštite životne sredine i procedure
 • Predlozi za unapređenje preventivnih mera i optimizaciju troškova sa konkretnim primerima
 • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

2. Modul: PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE OTPADOM – POSLOVNO IZDANJE
    (priručnik dobijate na prvoj radionici 03.12.2018.)

 

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
1) Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu
• Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine
• Opšti pojmovi o otpadu
2) Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
3) Organizovanje upravljanja otpadom
• Dozvole za upravljanje otpadom
4) Posebni tokovi otpada
5) Kretanje otpada
6) Izveštavanje
7) Finansiranje upravljanje otpadom
8) Pitanja i odgovori korisnika priručnika iz oblasti
upravljanja otpadom

UZORCI:

• Obrasci dozvola za upravljanje otpadom
• Obrasci za prekogranično kretanje otpada
• Obrasci dnevnih evidencija
• Obrasci godišnjih izveštaja
• Aktuelni zakoni
• Aktuelni podzakonski akti

Priručnik je usklađen sa svim poslednjim propisima iz oblasti upravljanja otpadom!

 3. Modul: RADIONICA – UPRAVLJANJE OTPADOM
 10.12.2018. (10:00 – 15:00)

 

 • Aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom – obaveze i odgovornosti, ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
 • Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada
 • Posebni tokovi otpada, pravilna selekcija, sakupljanje i skladištenje otpada
 • Plan upravljanja otpadom i obaveze generatora otpada
 • Obaveze operatera za upravljanje otpadom
 • Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža otpada
 • Kretanje otpada
 • Obaveza vođenja evidencije o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu (elektronsko popunjavanje)
 • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

4. Modul: RADIONICA – ZAŠTITA VODA, ZEMLJIŠTA I INTEGRISANA KONTROLA
     I SPREČAVANJE ZAGAĐENJA (IPPC) 17.12.2018. (10:00 – 15:00)

 

 • Pravni i institucionalni okvir iz oblasti upravljanja vodama – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
 • Postupak za izdavanje vodnih akata
 • Studija procene uticaja na životnu sredinu i obaveze nosioca projekta
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih voda
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta podzemnih voda i zemljišta
 • Pravni i institucionalni okvir iz oblasti integrisane kontrole i sprečavanja zagađenja (IPPC)
 • DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

  ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE – Provera znanja i primanje sertifikata za
STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU  ŽIVOTNE SREDINE

 

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 18.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 11.01.2019.
 • 15.01.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima.  Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018