Zaštita od požara u praksi

Zaštita od požara u praksi

Priručnik

Priručnik „Zaštita od požara u praksi“ je namenjen licima koja su u firmama odgovorna za zaštitu od požara 

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

Priručnik „Zaštita od požara u praksi“ je namenjen licima koja su u firmama odgovorna za zaštitu od požara i u njemu ćete na jednom mestu naći:

 • Informacije o primeni Zakona i aktuelnih podzakonskih akata iz oblasti zaštite od požara i drugih srodnih oblasti sa tabelarnim prikazom važećih propisa i datumima njihovog stupanja na snagu
 • Pojašnjenja obaveza firmi i odgovornog lica u firmi iz Zakona o zaštiti od požara
 • Smernice za izradu i ažuriranje obavezne dokumentacije i više od 70 gotovih modela dokumenata
 • Uputstva za sprovođenje preventivnih mera i procenu protivpožarne bezbednosti u različitim objektima
 • Uputstva za korišćenje uređaja, sprava i opreme za gašenje požara
 • Smernice za pripremu za inspekcijski nadzor
 • Besplatnu mogućnost da kao korisnik priručnika dobijete odgovor na Vaša konkretna pitanja iz oblasti zaštite od požara

Pomoću ovog priručnika ćete:

 Lakše pripremiti i kompletirati obaveznu dokumentaciju

 • Efikasnije postupati u skladu sa najnovijim propisima
 • Samostalno obavljati poslove i maksimalno smanjiti troškove
 • Pojednostaviti svoj rad i uštedeti vreme

Autor

Goran Đorđević

Goran Đorđević rođen je 1964. godine u Knjaževcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Završio je Fakultet zaštite na radu u Nišu, a magistrirao na istom fakultetu 2002. godine sa temom „Analiza izbora sredstava i opreme pri izradi planova za gašenje šumskih požara“.

Od 1991. godine zaposlen je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Sektoru za vanredne situacije, a od 1995. radi u Požarevcu kao šef Odseka za preventivnu zaštitu. Od 2011. godine radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Požarevcu.

2012. je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, na Katedri za upravljanje rizicima, sa temom „Upravljanje rizicima u zaštiti šuma od požara“ i stekao zvanje doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite.

Do sada je objavio više od sto stručnih radova, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, iz oblasti zaštite od požara, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, a značajan broj njegovih radova odnosi se na tematske oblasti iz zaštite šuma od požara. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova iz oblasti zaštite od požara.

Takođe je i profesor na Visokoj školi strukovnih studija u Požarevcu, na smeru Upravljanje rizicima.

Maja Đorđević

Maja Đorđević je pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Marija Đelić

Marko Nedeljković

Marko Paić

Osnovne i master studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde potom upisuje doktorske studije na odeljenju za međunarodno pravo. Pravosudni ispit je položio 2010. godine. Iste godine počinje sa radom na poziciji pravnog referenta u kancelariji Ombudsmana Srbije. Na toj poziciji se bavio pisanjem pravnih preporuka i drugih mekih zakona iz oblasti ljudskih prava, kao i pisanjem članaka u vezi sa ljudskim pravima za časopis Ombudsmana Srbije. Od 2011. godine uspešno vodi advokatsku kancelariju Paić gde pruža usluge pisanje raznih zahteva, ugovora i sličnih dokumenata, zastupanja preduzeća pred Privrednim sudom, odbrane pred Krivičnim sudom, Apelacionim i Vrhovnim sudom, pravnih konsultacija.

Osvojio je 2003. godine nagradu za najbolji pravni esej na temu Ustavno pravo na predmetu Ustav SAD 1787. i književnu nagradu Borislav Pekić 2001. godine.

Milan Ranđelović

Milan je menadžer za radno-pravne odnose u NIS a.d. Novi Sad, jednoj od najvećih i najuspešnijih kompanija u Republici Srbiji, sa oko 11.000 zaposlenih lica. Kao prvi čovek radnog prava u NIS-u, zadužen je za tumačenje, savetovanje i primenu Zakona o radu i svih drugih propisa iz te oblasti, kao i za utvrđivanje i primenu internih akata kompanije iz tog domena, a pre svega u pogledu pitanja disciplinskih mera, otkaza, promena uslova rada, zapošljavanja, zaštite podataka o ličnosti zaposlenih i ostalih pitanja. Pre toga, Milan je karijeru započeo kao advokatski pripravnik u eminentnim advokatskim kancelarijama u Beogradu, da bi zatim radio kao advokat u AOD JPM Janković Popović Mitić gde je bio član radno-pravnog odeljenja. Samo neke od transakcija u kojima je Milan učestvovao su: savetovanje klijenata u svakodnevnim radnopravnim aktivnostima i pitanjima koja se tiču radnih odnosa, kao i sastavljanje, odnosno usklađivanje opštih i pojedinačnih radnopravnih akata za Swarovski Subotica, Avon Cosmetics SCG, Patent CO, Norma Grupa Jugoistočna Evropa, Austrijska ambasada, BASF Srbija, Deichmann, IKEA Srbija, Microsoft Software, Messer, Scania Srbija, Mylan, Mellon, i drugi; zastupanje klijenata pred inspekcijom rada i pred domaćim sudovima u radno-pravnim parnicama i izvršenjima; savetovanje klijenata u vezi sa boravišnim i radnim dozvolama, stalnim nastanjenjem i državljanstvom; savetovanje klijenata u vezi sa penzijama, novčanim naknadama, porezima i doprinosima koji se tiču zarada i drugih primanja iz radnih odnosa. Učestvovao je u različitim projektima Forum Medije – držanje seminara i predavanja na brojne radno-pravne teme, autor je 3 publikacije iz iste oblasti, a napisao je i više od 15 članaka za priznate pravne časopise. Učestvovao je u radu različitih privrednih komora u pogledu donošenja novih pravnih akata (Američka privredna komora, Savet stranih investitora). Govori engleski, a služi se i ruskim jezikom.

Nenad Cjetićanin

Nenad Cvjetićanin rođen je 30. avgusta 1980. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oktobru 2004. godine. Postdiplomske studije je završio 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Beogradu, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nansiju (Francuska), gde je stekao zvanje specijaliste za evropsko pravo.

Profesionalnu karijeru zapoceo je kao pripravnik Privrednom sudu u Beogradu od 2006. do 2007. godine i u kompaniji Interkomerc AD Beograd, gde je radio od 2007. do 2008.godine. Pravosudni ispit je položio krajem 2008. godine.

Član je Advokatske komore Beograda i Italijansko-Srpske privredne komore. G-din Cvjetićanin je partner i osnivac Advokatske kancelarije Cvjeticanin & Partners, jedne od vodećih kancelarija u Srbiji, koja je specijalizovana za radno pravo, privredno pravo i intelektualnu svojinu. Bavi se radnim i privrednim pravom u celini, sa naročitom specijalizacijom za oblast žigovnog prava.

G-din Cvjetićanin je od 2013. godine saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, na katedri za privredno i kompanijsko pravo i autor je više naučnih članaka i komentara zakon, a takoje je i arbitar za rešavanje sporova vezanih za domaće internet domene.

Nenad Zafirović

Advokat u advokatskoj kancelariiji Marković & Zafirović. Rođen je 1976. godine u Beogradu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon obavljanja pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispta, postaje partner u advokatskoj kancelariji „ Marković & Zafirović“ , koja se više od dve decenije bavi zastupanjem privrednih društava pred sudovima, arbitražama, organima uprave, trećim licima, sastavljanjem ugovora, opštih uslova poslovanja i drugih akata, osnivanjem i pripajanjem različitih formi privrednih društava, zaštitom intelektualne svojine, kao i analizom različitih pravnih i poslovnih pitanja po zahtevu klijenata.

Kroz obavljanje advokatske profesije pružao i sa uspehom pruža pravnu podršku privrednim društvima različitih profila, od manjih ili većih domaćih i stranih privrednih društava, preko banaka do velikih multinacionalnih kompanija.

Učestvovao u pisanju različitih stručnih tekstova, između ostalog i Komentara Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode.

Član Advokatske komore Beograda. Govori engleski jezik.

Olga Vučković Kićanović

Olga Vučković Kićanović je dipl. pravnik zaposlena kao viši savetnik Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, licencirani antimobing trener od strane Evropske unije sa više od 500 održanih obuka na temu vansudskog rešavanja radnih sporova, mobinga, diskriminacije, zaštite privatnosti i poverljivosti, uzbunjivanja, komunikacije i motivacije.

Olga je posrednik iz Registra Ministarstva pravde, sertifikovana za individualne i kolektivne radne sporove, sa velikim iskustvom posredovanja u sporovima povodom zlostavljanja na radu, član Uređivačkog odbora Udruženja za radno i socijalno pravo i autor mnogih stručnih članaka u oblasti radnog prava.

Tokom svoje karijere bila je advokat i direktor pravne službe i ljudskih resursa u srpsko-nemačkom holdingu, a od 2005.godine bavi se isključivo radnim pravom.

Saša Silvester

Tatjana Prijić

Tatjana Prijić je rođena 1965. godine u Sremskoj Mitrovici. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Trenutno je zaposlena u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od 2017. godine, pre toga u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 2004. godine i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, sa bogatim iskustvom u oblasti izrade i sprovođenja zakona, drugih propisa, strateških i planskih dokumenata, kao i njihovoj harmonizaciji sa pravom EU, prvenstveno u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, unapredenja položaja osoba sa invaliditetom i ljudskih prava uopšte, ali i drugih srodnih propisa (međunarodnih sporazuma o socijalnoj sigurnosti, socijalnog preduzetništva, propisa iz oblasti obrazovanja odraslih, obaveznog socijalnog osiguranja, kontrole državne pomoći, zadruga, zanatstva, društveno odgovornog poslovanja, zarada u javnim službama, rodne ravnopravnosti i dr).

Učesnik je i pozivani predavač na velikom broju stručnih skupova i savetovanja (u organizaciji Udruženja pravnika u privredi, Udruženja pravnika radnog i socijalnog prava; stručnih časopisa; privrednih komora i udruženja poslodavaca; centara za poslovnu edukaciju, nevladinih organizacija i dr.), predavač je na obukama, okruglim stolovima i seminarima iz oblasti zapošljavanja, radno-pravnog statusa i rešavanja viška zaposlenih, položaja osoba sa invaliditetom. Autor je niza radova i članaka u stručnim časopisima

Uroš Novaković

Uroš Novaković je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nagrađivani je stipendista gradonačelnika grada Beograda, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Univerziteta u Beogradu. Bio je i stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije za mlade talente, raspoređen kao istraživač-stipendista u Institut za uporedno pravo gde je bio angažovan na projektu (Pravo Srbije i međunarodne sudske institucije). Bio je zaposlen u Upravi grada Beograda (Sekretarijat za obrazovanje).

Od oktobra 2007. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U junu 2016. godine izabran je u zvanje docenta za predmet Porodično pravo.

Učestvovao je i trenutno učestvuje na velikom broju projekata (Identiteski preobražaj Srbije, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU – pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekti).

Radio je kao konsultant za Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije i UNICEF (Formiranje Fonda za pomoć porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju), za kabinet Potpredsenika vlade za Evropske integracije (Analiza uspostavljanja Alimentacion og fonda u Republici Srbiji; Lišenje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji), za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ombudsmana (Diskriminacija osoba sa invaliditetom: zakonski propisi i praksa), za Nevladine organizacije.

Autor je nekoliko publikacija i oko trideset radova iz oblasti porodičnog prava, prava deteta i ljudskih prava, socijalne zaštite.

Prednosti poslovnog izdanja

Posebne pogodnosti poslovnog izadanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacijepomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

Sadržaj

 1. Požari, klasifikacija i uzroci nastanka
  • Pojam gorenja i požara; Osnovni uslovi nastanka, razvoja i širenja požara
  • Klasifikacija požara
  • Eksplozije
  • Mehanizmi gorenja materija
  • Najčešći uzroci nastanka požara
  • Sredstva za gašenje požara; Uređaji, sprave i oprema za gašenje požara
  • Hidrocil sistemi za povećanje pritiska u hidrantskoj instalaciji za gašenje požara
  • Protivpožarne klapne – primena, ugradnja, ispitivanje
  • Kontrola i ispitivanje opreme, uređaja i sistema za zaštitu od požara
  • Preporuke za servisiranje protivpožarnih aparata za gašenje početnih požara i za bezbednu upotrebu TNG boca
  • Proceduralno sprovođenje postupka izdavanja dozvole za izvođenje radova zavarivanja (s primerima)
  • Proceduralno sprovođenje postupka izdavanja dozvole za izvođenje radova zavarivanja (s primerima)
  • Protivpožarna otpornost zidova i vrata u zgradama
 2. Normativno regulisanje zaštite od požara i subjekti
  • Zakon o zaštiti od požara, predmet Zakona i oblasti regulisanja
  • Subjekti zaštite od požara i način ostvarivanja zaštite od požara
  • Uloga ministarstava, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i pravnih subjekata i fizičkih lica u zaštiti od požara
  • Strategija zaštite od požara
  • Načela u Zakonu o zaštiti od požara
  • Angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova zaštite od požara
  • Povezanost drugih zakona sa Zakonom o zaštiti od požara
 3. Razvrstavanje pravnih lica u kategorije ugroženosti od požara
  • Kriterijumi i osnov za razvrstavanje u kategoriju ugroženosti od požara
  • Kategorije ugroženosti od požara
  • Prava i obaveze pravnih lica u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara
  • Postupak razvrstavanja u kategoriju ugroženosti od požara
 4. Opšti normativni akti iz oblasti ZOP – planovi i obuka
  • Planovi zaštite od požara
  • Pravila zaštite od požara
  • Plan evakuacije (sa konkretnim primerom proračuna evakuacije)
  • Osnovna obuka iz oblati ZOP-a; Posebna obuka iz oblasti ZOP-a
  • Uslovi koje pravna lica treba da zadovolje za vršenje osnovne i posebne obuke
  • Procena ugroženosti od požara
  • Uslovi za vršenje izmena i dopuna normativnih akata iz oblasti ZOP
  • Evidencije iz oblasti zaštite od požara
  • Odgovornost za izradu normativnih akata iz oblasti zaštite od požara: direktora, pravnika i lica odgovornog za poslove zaštite od požara
 5. Mere zaštite od požara
  • Prostorni i urbanistički planovi
  • Zaštita od požara u planskim dokumentima
  • Informacija o lokaciji i lokacijski uslovi
  • Izgradnja objekata i sadržina i vrste tehničke dokumentacije
  • Osnovni zahtevi ZOP prilikom projektovanja i izgradnje
  • Glavni projekat zaštite od požara
  • Saglasnost Ministarstva na tehničku dokumentaciju i objekte
  • Mere zaštite u tehnološkim procesima
  • Projektovanje i izvođenje posebnih sistema
  • Mere zaštite u objektima visokogradnje
  • Uređaji za otkrivanje i javljanje požara i uređaji za gašenje požara
  • Održavanje i kontrolisanje instalacija i uređaja
  • Donošenje tehničkih propisa
  • Preventivne mere u prirodi
  • Protivpožarna straža
  • Mere zaštite od požara prilikom vršenja radova zavarivanja, rezanja i lemljenja
  • Preventivne mere zaštite od požara i eksplozija pri upotrebi i skladištenju boca sa zapaljivim i eksplozivnim gasovima
  • Procena protivpožarne bezbednosti u različitim objektima
 6. Nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara
  • Način vršenja upravnog nadzora
  • Inspektori u oblasti zaštite od požara – prava i dužnosti
  • Vrste inspekcijskih pregleda u oblasti zaštite od požara
  • Upravni postupak, sastav rešenja i vrste rešenja u oblasti zaštite od požara
  • Pravosnažnost i izvršnost rešenja, žalba na rešenje, rešavanje žalbe, produženje rokova
  • Rešenja o zabrani
  • Vršenje uviđaja kod požara
  • Odobrenje lokacije za objekte u kojima se skladište eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasovi
  • Inspekcijski nadzor u prometu eksplozivnih materija
  • Uloga, prava i obaveze nadziranog subjekta i lica u nadziranim subjektima u oblasti ZOP prilikom inspekcijskog nadzora
 7. Kaznene odredbe za nesprovođenja ZOP-a
  • Privredni prestupi, Prekršajna odgovornost u oblasti ZOP, Krivična odgovornost

SADRŽAJ PORTALA:

Modeli opštih akata: Pravila ZOP, Program obuke iz oblasti ZOP, Uputstvo za postupanje u slučaju požara, Primer plana evakuacije – prizemlje/spratovi, Simboli za izradu Plana evakuacije i dr, Modeli obaveznih evidencija iz oblasti ZOP, Planovi sprovođenja preventivnih mera ZOP, Kontrolne liste iz oblasti ZOP, Kompletna zakonska regulativa iz oblasti ZOP           

Opšti uslovi

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala.