Upravljanje otpadom – zakon i praksa

Upravljanje otpadom – zakon i praksa

Priručnik

Priručnik „Upravljanje otpadom – zakon i praksa“ predstavlja praktičnu pomoć za lica odgovorna za upravljanje otpadom.

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

Priručnik „Upravljanje otpadom – zakon i praksa“ predstavlja praktičnu pomoć za lica odgovorna za upravljanje otpadom, u kome ćete na jednom mestu naći:

 • Jasna tumačenja najnovijih propisa i pojmova iz oblasti upravljanja otpadom
 • Pojašnjena Vaših zakonskih obaveza i rokovnik obaveza iz oblasti upravljanja otpadom
 • Pojašnjenja odgovornosti proizvođača otpada i lica odgovornog za upravljanje otpadom
 • Uputstva za organizovanje upravljanja otpadom, sakupljanje, transport, skladištenje različitih vrsta otpada, odlaganje
 • Smernice za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • Informacije u vezi sa kretanjem otpada i dokumentacijom o kretanju otpada
 • Vodič za popunjavanje godišnjeg izveštaja o otpadu i dnevne evidencije o otpadu
 • Preporuke za sprovođenje mera za smanjenje nastajanja otpada
 • Smernice za pripremu za inspekcijski nadzor
 • Više od 70 gotovih modela dokumenata
 • Besplatnu mogućnost da kao korisnik priručnika dobijete odgovor na Vaša konkretna pitanja iz oblasti upravljanja otpadom

Ovaj priručnik će Vam pomoći da:

 • Razumete zakonsku regulativu i samostalno ispunite svoje obaveze iz oblasti upravljanja otpadom
 • Pripremite obaveznu dokumentaciju
 • Pojednostavite svoj rad
 • Rešite probleme sa kojima se baš Vi susrećete u praksi

Autor

Gordana Petković

Radmila Šerović

Vesna Nanuševski

Zorica Isoski

Prednosti poslovnog izdanja

Posebne pogodnosti poslovnog izadanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacijepomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

Sadržaj

 1. Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu
  • Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine
  • Opšti pojmovi o otpadu
  • Ključne definicije u oblasti upravljanja otpadom
  • Podela otpada
  • Osobine otpada
  • Nusproizvod i prestanak statusa otpada
 2. Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
  • Zakon o upravljanju otpadom
  • Izvršni propisi o upravljanju otpadom
  • Subjekti upravljanja otpadom
  • Odgovornost i obaveze u upravljanju otpadom
  • Zakonski rokovi
  • Odgovornost proizvođača otpada – lice odgovorno za upravljanje otpadom
  • Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
  • Izvršni propisi o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
  • Uslovi koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet
  • Obaveze subjekata upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom
  • Subjekti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom
  • Planiranje
  • Nacionalni planovi
  • Regionalni plan upravljanja otpadom
  • Period važenja i sadržina planova
  • Plan upravljanja otpadom u postrojenjima za koje se izdaje integrisana dozvola
  • Plan upravljanja otpadom
  • Ažuriranje plana upravljanja otpadom
  • Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom
  • Rokovnik obaveza
  • Elementi ugovora o zbrinjavanju otpada između proizvođača otpada i ovlašćenog operatera
  • Mere za smanjenje nastajanja otpada
  • Programi prevencije stvaranja otpada
  • Obaveze i uloga lokalne samouprave u sprovođenju zakonskih propisa u oblasti upravljanja otpadom i obaveze jedinice lokalne samouprave koje proističu iz odredbi Zakona o upravljanju otpadom
 3. Organizovanje upravljanja otpadom
  • Načela upravljanja otpadom
  • Elementi sistema upravljanja otpadom
  • Upravljanje inertnim otpadom
  • Upravljanje neopasnim i komunalnim otpadom
  • Upravljanje opasnim otpadom
  • Sakupljanje i transport
  • Sakupljanje i transport komunalnog otpada
  • Sakupljanje i transport industrijskog otpada (neopasnog i opasnog otpada)
  • Skladištenje opasnog i neopasnog otpada
  • Skladištenje otpada u praksi
  • Opcije upravljanja otpadom
  • Smanjenje nastajanja otpada
  • Ponovna upotreba
  • Reciklaža otpada
  • Kompostiranje
  • Insineracija otpada
  • Ostali postupci tretmana otpada
  • Odlaganje otpada
 4. Posebni tokovi otpada
  • Ciljevi sistema upravljanja otpadom, odnosno posebnim tokovima otpada
  • Upravljanje biootpadom
  • Upravljanje opasnim otpadom iz domaćinstva
  • Otpadna ulja
  • Otpadne gume
  • Otpad od električnih i elektronskih proizvoda
  • Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu
  • Istrošene baterije i akumulatori
  • Otpad koji sadrži azbest
  • Otpadna vozila
  • Medicinski otpad
  • Druge vrste posebnih tokova
 5. Kretanje otpada
  • Kretanje na teritoriji Republike Srbije
  • Prekogranično kretanje otpada
  • Kontrolni postupak (notifikacija i kretanje)
  • Dozvola za prekogranično kretanje otpada (uvoz, izvoz i tranzit)
  • Transport opasne robe (u skladu sa novim Zakonom o transportu opasne robe)
  • Obaveza popunjavanja Dokumenta o kretanju opasnog otpada
 6. Izveštavanje
  • Vrste izveštaja
  • Dnevna evidencija i izveštavanje o otpadu
  • Vođenje dnevne evidencije i izrada godišnjih izveštaja – obrasci i uputstvo za popunjavanje
  • Izveštavanje o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (obrasci)
  • Registar izdatih dozvola
 7. Finansiranje upravljanja otpadom
  • Troškovi upravljanja otpadom
  • Naknada za proizveden i odložen otpad iz postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola
  • Naknada za plastične kese
  • Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
  • Visina i uslovi za dodelu podsticajnih sredstava
  • Naknada za ambalažu i upakovan proizvod
  • Kaucijski sistem

SADRŽAJ PORTALA:

 • Dozvole za upravljanje otpadom
 • Obrasci za prekogranično kretanje otpada
 • Primer plana upravljanja otpadom
 • Primer ugovora o zbrinjavanju otpada
 • Obrasci dnevnih evidencija, primer vođenja DEO 1
 • Obrasci godišnjih izveštaja
 • Kontrolne liste iz oblasti upravljanja otpadom
 • Aktuelni zakoni, aktuelni podzakonski akti

Opšti uslovi

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala.