Tehnika

Intenzivne obuke

Stručnjak za zaštitu podataka o ličnosti

29,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Stručnjak za zaštitu podataka o ličnosti

 

U mesecu septembru pripremili smo za obuku na kojoj će Vas, predstavnik Poverenika ZPL,  Zlatko Petrović, obučiti :

  • o obavezama i odgovornostima lica za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer) i
  • dati smernice i predloge,kroz praktične primere i zadatke kako najbolje u praksi primeniti naučeno

1. Normativno uređenje zaštite podataka o ličnosti i praktični zadaci                          

 • Međunarodni dokumenti u oblasti zaštite podataka o ličnosti
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – predmet, cilj, primena, značenje izraza
 • Načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (sa zadatkom: sačiniti obrazac pristanka za obradu i procenu legitimnog interesa)
 • Prava lica na koja se podaci odnose (sa zadatkom: sačiniti obaveštenje o obradi podataka o ličnosti/politiku privatnosti/obaveštenje o kolačićima)

2. Normativno uređenje zaštite podataka o ličnosti i praktični zadaci

 • Rukovalac i obrađivač (zadatak: sačiniti evidenciju radnji obrade/obaveštenje o povredi podataka o ličnosti)
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Uloga Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (zadatak: popuniti kontrolnu listu i obrazložiti je)
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prekršajna odgovornost
3. DODATNI MATERIJAL – Štampano izdanje “Priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”

Deo iz sadržaja:

 • GDPR i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Primena ZZPL i načela ZZPL
 • Osnovni pojmovi koji se tiču obrade podataka o ličnosti
 • Podaci o ličnosti i posebne kategorije podataka o ličnosti
 • Rukovalac, Obrađivač i ostali učesnici u obradi podataka
 • Pravni osnov obrade i svrha
 • Prava lica čiji se podaci obrađuju
 • Obaveze Rukovaoca – uopšteno
 • Mere zaštite
 • Predstavnik Rukovaoca ili Obrađivača koji nemaju sedište u RS
 • Vođenje evidencija radnji obrade
 • Obaveštavanje Poverenika o povredi podataka o ličnosti

 

 • Program je koncipiran tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u online okruženju. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju i individualnom pristupu svakom kandidatu.
 • Radionice će biti održane u vidu dve intenzivne online radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 4 sata (10:00 – 14:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva email seminara, koji ćemo poslati na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz online radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018