Tehnika

Intenzivne obuke

Stručnjak za interne provere – ISO 9001:2015

77,310.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Obavljajte redovne interne promene sistema menadžmenta kvaliteta, naučite kako da izradite zapis sa interne provere i ispunite zahtev standarda ISO 9001:2015!

 

Primena standarda podrazumeva stalna poboljšanja i redovne interne provere i preispitivanje sistema. Sistematična i profesionalna interna provera sistema menadžmenta kvaliteta omogućava da adekvatno ispunite zahtev ISO 9001:2015. Obuka će Vam omogućiti da vršite interne provere sistema prema kriterijumima koji su specificirani u standardu ISO 9001:2015.

Proverite efektivnost vašeg sistema i prepoznajte prilike za njegovo poboljšanje! 

Koristeći tehnike i principe proveravanja sistema menadžmenta, kao i uz pomoć analize zahteva standarda ISO 9001:2015 kao kriterijuma provere, naučićete kako da na efektivan i sistematičan način:

 • Ispunite zahtev standarda ISO 9001:2015 koji se odnosi na redovne interne provere sistema
 • Utvrdite usaglašenost proveravane kompanije sa zahtevima za sistem menadžmenta kvaliteta
  specificiranim u standardu ISO 9001:2015
 • Uočite nedostatke i prilike za poboljšanje sistema i time omogućite sistemu da ostvaruje
  bolje performanse i postignete veće zadovoljstvo svojih korisnika

3 CELODNEVNE RADIONICE

 1. Osnovni pojmovi u vezi sa proverama. Uvežbavanje provere zahteva za Kontekst organizacije, Liderstvo i Planiranje
 2. Uvežbavanje provere zahteva za Podršku i Realizaciju operativnih aktivnosti
 3. Uvežbavanje provere zahteva za Vrednovanje performansi i Poboljšavanje. Izrada zapisa sa interne provere

2 PISANA MATERIJALA

 1. Ček lista za proveru sistema menadžmenta kvaliteta sa ključnim pitanjima za proveru
 2. Smernice za sprovođenje provere sistema menadžmenta kvaliteta

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:

 • Razumećete zahteve standarda ISO 9001:2015 sa aspekta internih provera
 • Bićete osposobljeni da obavljate interne provere sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima koji su specificirani u standardu ISO 9001:2015
 • Moći ćete samostalno da izradite plan i ostale zapise sa internih provera
 • Kroz različite primere i radionice razumećete dobru praksu provere sistema menadžmenta kvaliteta koju možete primeniti u Vašem ili nekom drugom sistemu
 • Kroz edukativne primere i zadatke razumećete koje prednosti donosi adekvatno obavljanje internih provera sistema menadžmenta kvaliteta

 **SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:

 • Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji
 • Sertifikat o pohađanju obuke Stručnjak za interne provere – ISO 9001:2015 na srpskom i engleskom jeziku.

 

Obuka je namenjena:

Direktorima kvaliteta, Rukovodiocima kvaliteta, Menadžerima kvaliteta, odnosno osobama zaduženim za kvalitet u organizaciji, kao i svima koji žele da se bave internim proverama sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Provera zahteva za Kontekst organizacije, Liderstvo i Planiranje 14.12.2018.
 • Osnovni pojmovi u vezi sa proverama
 • Provera zahteva za Razumevanje organizacije i njenog konteksta
 • Provera zahteva za Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana
 • Provera zahteva za Liderstvo i posvećenost
 • Provera zahteva za Uspostavljanje politike kvaliteta
 • Provera zahteva za Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja
 • Provera zahteva za Mere koje se odnose na rizike i prilike
 • Provera zahteva za Ciljeve kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja
 • Provera zahteva za Planiranje izmena

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: Ček lista za proveru sistema menadžmenta kvaliteta 15.12.2018
 • Ček lista za proveru sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 sa ključnim pitanjima za proveru
3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Provera zahteva za Podršku i Realizaciju operativnih aktivnosti 18.12.2018.

Provera zahteva za:

 • Resurse
 • Kompetentnost i Svest
 • Komuniciranje
 • Dokumentovane informacije
 • Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti
 • Proizvode i usluge
 • Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga
 • Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama
 • Proizvodnju i pružanje usluga
 • Puštanje proizvoda i usluga
 • Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: Smernice za izradu procedura i obrazaca sistema menadžmenta kvaliteta 19.12.2018.
 • Primeri formi procedura i obrazaca sa smernicama za izradu
5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Zahtevi za Vrednovanje performansi i Poboljšavanje 20.12.2018.
 • Provera zahteva za Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje performansi
 • Provera zahteva za Interne provere
 • Provera zahteva za Preispitivanje od strane rukovodstva
 • Provera zahteva za Poboljšavanje
 • Provera zahteva za Neusaglašenosti i korektivne mere
 • Izrada zapisa sa interne provere

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
STRUČNJAK ZA INTERNE PROVERE – ISO 9001:2015
 • Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu 20.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima imejlom ili poštom dostavite najkasnije do 27.12.2018.
 • 28.12.2018. prijem sertifikata Stručnjak za interne provere – ISO 9001:2015 na srpskom i engleskom jeziku

 

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
 • Radionice će biti održane u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva imejl seminara u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018