Tehnika

Intenzivne obuke

Stručnjak za energetsku efikasnost u industriji

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
 • Redovno proveravate rad sistema grejanja, klimatizacije i termotehničkih sistema u Vašem preduzeću?
 • Kako prepoznajete mesta povećane potrošnje energije?
 • Osposobljeni ste za sprovođenje energetskog pregleda industrijskog preduzeća?
 • Da li ste sigurni u Vašu procenu opravdanosti implementacije mera energetske efikasnosti sa tehničkog, ekonomskog i ekološkog aspekta?
 • Da li ste pripremili Izveštaj i prezentaciju o sprovedenom energetskom pregledu i Godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije i programa energetske efikasnosti?

Predložite adekvatne mere za povećanje energetske efikasnosti u svom preduzeću!
Sagledajte predložene mere sa energetskog, ekološkog i finansijskog aspekta.

Pozivamo vas na program obuke koji smo pripremili kako biste smanjili specifičnu potrošnje energije u preduzeću čime ćete smanjiti ukupne troškove za energiju a povećati dobit kompanije:

 • Identifikujte energetske tokove i pratite potrošnju energije u svom preduzeću
 • Unapredite svoje znanje iz oblasti energetske efikasnosti u industriji
 • Uhvatite korak sa novim trendovima u izgradnji visokoefikasnih energetskih sistema
 • Steknite znanja i veštine za evaluaciju mera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u oblasti industrijske energetike

Program se sastoji od 5 modula:

3 CELODNEVNE PRAKTIČNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, primere dobre prakse i diskusiju doći do rešenja za smanjenje potrošnje energije u sektoru industrijske energetike.

 1. Radionica – Upravljanje energijom u cilju povećanja efikasnosti poslovanja
 2. Radionica – Energetski sistemi u industrijskim preduzećima
 3. Radionica – Ekološki i finansijski aspekti energetske efikasnosti u industriji

2 STUDIJSKA MATERIJALA u vidu imejl seminara putem kojih će biti predstavljena oprema za sprovođenje detaljnog energetskog pregleda i primeri realizovanih preliminarnih energetskih pregleda industrijskih preduzeća, i date smernice za pregled najznačajnijih komponenti industrijskog preduzeća:

 1. Imejl seminar Primeri dobre prakse i merna oprema.
 2. Imejl seminar Vodič za pregled industrijskog preduzeća sa principima analize troška i dobiti projekata energetske efikasnosti u sektoru industrijske energetike.

NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će biti osposobljeni da izvrše preliminarnu procenu i analizu postojećeg stanja energetske potrošnje industrijskog preduzeća ili dela preduzeća, da predlože i kvantifikuju različite mere koje mogu biti implementirane u cilju povećanja energetske efikasnosti uz očuvanje/poboljšanje kvaliteta proizvoda, kao i da sagledaju ekološke i finansijske aspekte predloženih mera.

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Upravljanje energijom u cilju povećanja efikasnosti poslovanja 
 • Uvod. Energetska efikasnost u industriji prema evropskim i domaćim regulativama. Pravni osnov za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru industrijske energetike. Sistem energetskog menadžmenta u Republici Srbiji.
 • Indikatori energetske efikasnosti. Specifična potrošnja energije i energetski intenzitet.
 • Prikupljanje i obrada osnovnih podataka o potrošnji energije u industrijskom preduzeću. Analiza računa javnih i javno-komunalnih preduzeća. Električna energija. Toplotna energija. Prirodni gas. Voda i kanalizacija.
 • Energetski pregled industrijskog preduzeća. Definisanje osnovnog (referentnog) scenarija. Održavanje energetskih sistema u ciqu podizawa energetske efikasnosti. Mere dobrog domaćinskog poslovanja, srednjeg i visokog nivoa investicije.
2. Modul IMEJL SEMINAR Primeri dobre prakse i merna oprema 
 • Oprema za realizaciju merenja u industrijskim preduzećima.
 • Preliminarni energetski pregled industrijskog preduzeća 1.
 • Preliminarni energetski pregled industrijskog preduzeća 2.
 • Preliminarni energetski pregled industrijskog preduzeća 3.
3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Energetski sistemi u industrijskim preduzećima 
 • Kotlovsko postrojenje i sistemi za distribuciju pare i povraćaj kondenzata.
 • Distribucija i korišćenje električne energije. Elektromotori, pumpe i ventilatori.
 • Sistem komprimovanog vazduha. Industrijsko hlađenje, ventilacija i klimatizacija.
 • Gazdovanje energijom u industriskom preduzeću.
 • Korišćenje infracrvene termografije u industriji. Koncept termovizije. Mogućnosti primene i ograničenja.
 • Energetski efikasne tehnologije i procesi. Toplotne pumpe. Kogeneracija. Korišćenje obnovljivih izvora energije. Solarna energija. Biomasa.

 

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: IMEJL SEMINAR Vodič za pregled industrijskog preduzeća 
 • Kotlovi i gorionici. Sistem za distribuciju pare i povraćaj kondenzata.
 • Sistem za proizvodnju i distribuciju komprimovanog vazduha.
 • Elektromotori i pogoni. Pumpe i ventilatori.
 • Grejanje prostora i tople potrošne vode. Industrijska ventilacija i klimatizacija.
 • Rashladni sistemi. Rekuperacija otpadne toplote. Sistemi rasvete.
5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Ekološki i finansijski aspekti energetske efikasnosti u industriji 
 • Uticaj sistema za snabdevanje energijom na okolinu. Potrošnja primarne energije. Emisija gasova sa efektom staklene bašte. Emisija lokalnih zagađivača.
 • Finansijska i ekonomska analiza projekta. Bilans stanja i uspeha preduzeća. Pokazatelji finansijske rentabilnosti projekta.
 • Vremenska vrednost novca. Statički i dinamički indikatori finansijskih performansi projekata
 • Osnovni koraci analize troška i dobiti.
 • Izvori i principi finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru industrijske energetike.

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČNI TEST I PRIJEM SERTIFIKATA 
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 14.05.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 24.05.2019.
 • 31.05.2019. prijem sertifikata nemačke kompanije Forum Media d.o.o. Stručnjak za energetsku efikasnost u industriji, na srpskom i engleskom jeziku.
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Zaključak i kraj obuke

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima dostavite mejlom ili poštom.
 • Prijem sertifikata nemačke kompanije Forum Media d.o.o. Stručnjak za energetsku efikasnost
  u industriji, na srpskom i engleskom jeziku.

Način sprovođenja programa intenzivne edukacije i vaš benefit

 • Program je zasnovan tako da na sastancima dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju i individualnom pristupu svakom kandidatu.
 • Sastanci će biti održani u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva email seminara, koji ćemo poslati na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Seminar je namenjen:

Direktorima, investitorima u izgradnji i korišćenju nekretnina, projektantima, inženjerima u građevinskoj industriji, prostornim planerima, menadžerima, inženjerskom kadru i svima koji žele aktivno da učestvuju na podizanju energetske efikasnosti zgrada.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018