Tehnika

Intenzivna obuka

Specijalista za upravljanje gasnim instalacijama i postrojenjima

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Specijalista za UPRAVLJANJE GASNIM instalacijama i POSTROJENJIMA

Novi program obuke namenjen industrijskim preduzećima, gradskim toplanama, individualnim kotlarnicama u zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama od javnog interesa, licima koja prirodni gas koriste u širokoj potrošnji, kao i licima drugih struka koja upravljaju preduzećima ili rukovode proizvodnjom u kojoj se prirodni gas koristi kao energent.

Pozivamo vas da prisustvujete višednevnom programu koji smo pripremili za Vas kako biste:

 • unapredili svoje znanje da pravovremeno i bezbedno reagujete u ekscesnim situacijama sa prirodnim gasomrizacija prirodnog gasa.
 • identifikovali industrijska postrojenja, proizvodne i sportske hale, gradske toplane, individualne kotlarnice
 • stekli nova znanja kako da samostalno bezbedno koriste prirodni gas
 • naučite da očitavate i obračunavate potrošnju prirodnog gasa
 • unapredili tumačenje i analizu računa koje isporučuje distributer prirodnog gasa
 • prepoznali vitalne delove gasnih instalacija, namenu i način njihovog rada
 • koristili adekvatne mere zaštite pri radu sa prirodnim gasom

 

 Program se sastoji od 5 modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE i 2 STUDIJSKA MATERIJALA u formi imejl seminara na kojima će se polaznici kroz predavanja, primere dobre prakse i diskusiju upoznati sa materijom gasne tehnike, karakteristikama prirodnog gasa kao energenta, gasnim stanicama, opremom za merenje i regulaciju prirodnog gasa, gasnim trošilima i merama za bezbedno korišćenje, rukovanje i održavanje gasnih instalacija i opreme.
 • NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će biti osposobljeni da:
 • samostalno bezbedno koriste prirodni gas u industrijskim postrojenjima, proizvodnim i sportskim halama, gradskim toplanama, individualnim kotlarnicama i širokoj potrošnji (domaćinstva)
 • očitavaju i obračunavaju potrošnju prirodnog gasa
 • tumače i analiziraju račune koje isporučuje distributer prirodnog gasa
 • prepoznaju vitalne delove gasnih instalacija, namenu i način njihovog rada
 • koriste mere zaštite pri radu sa prirodnim gasom
 • pravovremeno i bezbedno reaguju u ekscesnim situacijama sa prirodnim gasom
 • steknu sertifikat o pohađanju obuke koji izdaje kompanija FORUM MEDIA i upoznaju kolege iz struke
 1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Prirodni gas. Odorizacija prirodnog gasa. Sagorevanja prirodnog gasa. Požar i eksplozije. (13.06.2019.)

U okviru ovog modula polaznici će biti upoznati sa sastavom, osobinama i osnovama korišćenja prirodnog gasa. Biće obrađeni osnovni pokazatelji prirodnog gasa, kao što su: pritisak, temperatura, sastav, zapremina, masa, gustina, stišljivost, toplotna moć, eksplozivnost i viskoznost.

Način sagorevanja, karakteristike stvaranja gorive smeše, sastav produkata sagorevanja i uticaj prirodnog gasa na životnu sredinu, posebna su celina u prvom modulu.

Obzirom da je u pitanju energent bez boje, mirisa i ukusa, a koji spada u lako zapaljive i eksplozivne materijale, posebna pažnja biće posvećena odorizaciji prirodnog gasa.

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

 2. Modul: IMEJL SEMINAR Gasni cevovodi i unutrašnje gasne instalacije. Komprimovani prirodni gas.
Polaznici će dobiti osnovni materijal o magistralnim i distributivnim gasnim cevovodima, kao i o unutrašnjim gasnim instalacijama (UGI). Osnove o komprimovanom prirodnom gasu i mogućnosti njegovog korišćenja biće deo ovog modula.
 3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Gasne stanice i elementi gasnih stanica. Uređaji i oprema za regulaciju i merenje gasa (20.06.2019.)
Gasne stanice sastavni su deo svakog gasovoda, zbog toga je rukovanje i održavanje gasnih stanica važan zadatak koji će biti obrađen u prvom delu ovog modula. Podela i klasifikacija gasnih stanica deo su ovog modula.
Zbog specifičnosti koje se ogledaju u promeni karakteristika prirodnog gasa sa pritiskom i temperaturom biće obrađeni uređaji i oprema za regulaciju i merenje prirodnog gasa. Svaki regulacioni uređaj i merna oprema biće posebno razmotreni.
Osim toga, očitavanje, korekcija očitanih vrednosti po pritisku i temperaturi, preračunavanje i obračun izuzetno su značajni za analizu i tumačenje isporučenih računa, stoga će struktura i sastav računa različitih kategorija potrošača biti deo studioznih razmatranja u ovom modulu. Analiza računa je deo obuke koji je podjednako koristan licima tehničke, ali i ekonomsko – finansijske struke, kao i menadžmentu svakog preduzeća ili ustanove.DISKUSIJA,PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA
 4. Modul: IMEJL SEMINAR Pravna regulativa u gasnoj tehnici
Polaznici će u vidu e-mail seminara dobiti materijal sa izvodima iz osnovnih propisa koji uređuju oblast gasne tehnike.
 5. Modul: : PRAKTIČNA RADIONICA Gasni aparati i trošila. Gasne kotlarnice. Sigurnosna i zaporna armatura. Dimovne instalacije (27.06.2019.)

Podela i razvrstavanje gasnih aparata i trošila i pravila za njihovo postavljanje. Konvencionalni i kondenzacijski gasni kotlovi. Opšta i posebna pravila za dovod vazduha, spajanje aparata i trošila sa unutrašnjom gasnom instalacijom, kao i principi odvođenja produkata sagorevanja kroz dimovodne inatalacije u osnovi su ovog modula. Takođe će biti obrađena sigurnosna, zaporna i ostala armatura kojom su opremljeni gasni aparati, trošila i gasne kotlarnice.

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

 ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE – Provera znanja i sticanje sertifikata za
Specijalistu za UPRAVLJANJE GASNIM INSTALACIJAMA I POSTROJENJIMA
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu, potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 07.2019.
 • 07.2019. prijem sertifikata nemačke kompanije Forum Media d.o.o. o pohađanju obuke Specijalista za upravljanje trafostanicama i gasnim postrojenjima, na srpskom i engleskom jeziku.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je zasnovan tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju i individualnom pristupu svakom kandidatu.
 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivneinteraktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva imejl seminara, koji ćemo poslati na Vašu imejl adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

OBUKA JE NAMENJENA:

Obuka je namenjena licima koja rade na rukovanju i održavanju instalacija i postrojenja na prirodni gas u industrijskim preduzećima, gradskim toplanama, individualnim kotlarnicama, kliničkim centrima, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i licima koja prirodni gas koriste u širokoj potrošnji. Obuku podjednako mogu da pohađaju sva tehnička lica i lica ostalih struka koja upravljaju preduzećima ili rukovode proizvodnjom u kojoj se prirodni gas koristi kao energent.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Za svakog drugog polaznika iz Vaše firme 10% popusta na redovnu cenu obuke!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018