Tehnika

Intenzivna obuka

Specijalista za menadžment kvaliteta

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Implementirajte efektivan sistem menadžmenta kvaliteta,

postignite poboljšanja u načinu funkcionisanja procesa

i povećajte zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema!

 

Saradnja sa mnogim uspešnim kompanijama zahteva određeni vid garancije kvaliteta. Svaki napor uložen u kvalitet i interno uređenje u preduzeću višesturko se vraća kroz plasiranje proizvoda i usluga koje zadovoljavaju zahteve korisnika! Obuka će Vam omogućiti da uspostavite efektivan sistem menadžmenta kvaliteta i poboljšate ukupne performanse sistema tako da, kao rezultat, plasirate proizvode i usluge koji obezbeđuju zadovoljstvo vaših korisnika.

Koristeći metode i principe kvaliteta, kao i uz pomoć detaljno objašnjenih zahteva standarda ISO 9001:2015 naučićete kako da na efektivan i efikasan način:

 • Obezbedite usaglašenost sa specificiranim zahtevima sistema menadžmentu kvaliteta
 • Obezbeđujete proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika
 • Realizujete stalna poboljšavanja kvaliteta
 • Upravljate rizicima i prilikama koji su povezani sa ciljevima Vaše organizacije
 • Upravljate rizicima i prilikama koji su povezani sa ciljevima Vaše organizacije

3 CELODNEVNE RADIONICE

 1. Zahtevi za Kontekst organizacije i Liderstvo
 2. Zahtevi za Planiranje, Podršku i Realizaciju operativnih aktivnosti
 3. Zahtevi za Vrednovanje performansi i Poboljšavanje

2 PISANA MATERIJALA

 1. Primeri i metode za definisanje konteksta organizacije i planiranje
 2. Smernice za izradu procedura i obrazaca sistema menadžmenta kvaliteta

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:

 • Razumećete zahteve standarda ISO 9001:2015
 • Bićete osposobljeni da samostalno kreirate dokumentaciju sistema menadžmenta kvaliteta
 • Kroz različite primere i radionice razumećete dobru praksu menadžmenta kvaliteta koju možete primeniti u Vašem sistemu
 • Naučićete kako da uspostavite efektivan i efikasan sistem menadžmenta kvaliteta u Vašoj organizaciji
 • Ovladaćete novim metodama koje će vam omogućiti da uspostavite i održavate efektivan sistem menadžmenta kvaliteta
 • Kroz primere iz prakse i zadatke razumećete koje prednosti donosi usklađivanje poslovanja sa zahtevima standarda ISO 9001:2015

 **SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:

 • Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji
 • Sertifikat o pohađanju obuke Specijalista za menadžment kvaliteta na srpskom i engleskom jeziku.

 

Obuka je namenjena:

Direktorima kvaliteta, rukovodiocima kvaliteta, menadžerima kvaliteta, odnosno osobama zaduženim za kvalitet u organizaciji, kao i svim zaposlenima koji učestvuju u implementaciji sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, bilo da je cilj sticanje sertifikata ili interno uređenje procesa.

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Zahtevi za Kontekst organizacije i Liderstvo – 22.11.2018.
 • Razumevanje organizacije i njenog konteksta
 • Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana
 • Liderstvo i posvećenost
 • Uspostavljanje politike kvaliteta
 • Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: Primeri i metode za definisanje konteksta organizacije i planiranje  – 23.11.2018.
 • Primer analize konteksta organizacije i potreba zainteresovanih strana
 • Primer plana ostvarenja ciljeva kvaliteta
 • Primer analize rizika i prilika
 • Matrica za analizu rizika
3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Zahtevi za Planiranje, Podršku i Realizaciju operativnih aktivnosti – 28.11.2018.
 • Mere koje se odnose na rizike i prilike
 • Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja
 • Planiranje izmena
 • Resursi
 • Kompetentnost i Svest
 • Komuniciranje
 • Dokumentovane informacije
 • Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti
 • Zahtevi za proizvode i usluge
 • Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga
 • Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama
 • Proizvodnja i pružanje usluga
 • Puštanje proizvoda i usluga
 • Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: Smernice za izradu procedura i obrazaca sistema menadžmenta kvaliteta – 29.11.2018.
 • Primeri formi procedura i obrazaca sa smernicama za izradu
5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Zahtevi za Vrednovanje performansi i Poboljšavanje – 30.11.2018.

• Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje performansi
• Interna provera
• Preispitivanje od strane rukovodstva
• Poboljšavanje
• Neusaglašenost i korektivna mera

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
SPECIJALISTA ZA MENADŽMENT KVALITETA

• Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu 03.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima imejlom ili poštom dostavite najkasnije do 14.12.2018.
17.12.2018. prijem sertifikata Specijalista za menadžment kvaliteta.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
 • Radionice će biti održane u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva imejl seminara u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
IN Hotel Belgrade

Bulevar Arsenija Carnojevica 56,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018