Tehnika

Intenzivna obuka

Specijalista za energetske preglede u industriji i zgradarstvu

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

     Specijalista za ENERGETSKE PREGLEDE U INDUSTRIJI I ZGRADARSTVU

Najveći deo preuzetih obaveza za koje su rokovi već istekli još uvek nije ispunjen, a stalno se nameću novi i sve stroži zahtevi, neminovno je da će u narednom periodu Republika Srbija, postavljati stroge uslove za poboljšanje energetske efikasnosti sa relativno kratkim vremenskim rokovima. U tom smislu, izrada energetskih pregleda industrijskih postrojenja, stambenih i poslovnih zgrada, predstavlja prvi korak ka pravilnom odabiru mera za podizanje energetske efikasnosti, veći udeo obnovljivih izvora energije i manju emisiju zagađujućih čestica i štetnih gasova. Osim toga, Zakon o efikasnom korišćenju energije (Sl. Glasnik RS 25/13) izradu energetskih pregleda uveo je kao zakonsku obavezu.

Pozivamo vas da prisustvujete višednevnom programu koji smo pripremili za Vas kako biste:

 • se upoznali sa metodologijama izrade preliminarnih i detaljnih energetskih pregleda u industriji i zgradarstvu;
 • identifikovali energetske tokove i pratili potrošnju energije u industrijskim preduzećima i sektoru zgradarstva;
 • unapredili svoje znanje iz oblasti energetske efikasnosti u industriji i zgradarstvu;
 • se upoznali sa novim tehnologijama i načinima za uštedu energije u sektoru industije;
 • uhvatili korak sa novim trendovima u izgradnji niskoenergetskih i zgrada skoro nulte potrošnje energije;
 • stekli nova znanja i veštine za evaluaciju mera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u industrijskim preduzećima i sektoru zgradarstva.

Program se sastoji od 5 modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE (Modul 1, Modul 3 i Modul 5) na kojima će se polaznici kroz predavanja, primere dobre prakse i diskusiju upoznati sa metodologijama izrade preliminarnih i detaljnih energetskih pregleda u industriji i zgradarstvu.
 • 2 STUDIJSKA MATERIJALA u formi e-mail seminara (Modul 2 i Modul 4) putem kojih će biti predstavljena oprema za sprovođenje detaljnog energetskog pregleda i primeri realizovanih preliminarnih energetskih pregleda industrijskih preduzeća, stambenih i poslovnih zgrada, i date smernice za energetski pregled najznačajnijih komponenti u zgradama i industrijskim preduzećima.

 NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će biti osposobljeni da:

 • samostalno izrade preliminarni energetski pregled industrijskog postrojenja i stambene/poslovne zgrade;
 • poznaju metodologiju, način izrade, svrhu i cilj detaljnog energetskog pregleda u industriji i zgradarstvu;
 • razumeju svrhu i način rada najznačajnije merne opreme koja se koristi za energetske preglede;
 • tumače i analiziraju račune koje isporučuju javna i javna komunalna preduzeća;
 • predlože mere za očuvanje svih vidova energije i vode, povećanje energetske efikasnosti i podizanje udela obnovljivih izvora energije u sektoru industrije i zgradarstva;
 • doprinesu očuvanju energetskih resursa i vode, kao i unapređenju ekološkog aspekta.
1.Modul: PRAKTIČNA RADIONICA 1
Upravljanje energijom u cilju povećanja efikasnosti poslovanja preduzeća i eksploatacije zgrada      20.02.2020.   
 • Uvod. Energetska efikasnost u industriji i zgradastvu prema evropskim i domaćim regulativama. Energetski resursi, primarna, finalna i korisna energija.
 • Pravni osnov za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru industrijske energetike i zgradarstva. Evropske direktive, norme, zakoni, uredbe, pravilnici i standardi.
 • Sistem energetskog menadžmenta u Republici Srbiji. Obveznici sistema energetskog menadžmenta.
 • Indikatori energetske efikasnosti. Specifična potrošnja energije i energetski intenzitet.
 • Energetska sertifikacija zgrada, opreme i uređaja. Elaborat o energetskoj efikasnosti i energetski pasoš zgrade.
 • Analiza računa javnih i javno-komunalnih preduzeća. Električna i toplotna energija. Prirodni gas. Voda i kanalizacija.
 • Uticaj sistema za snabdevanje energijom na okolinu. Emisija gasova sa efektom staklene bašte i lokalnih zagađivača.

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: IMEJL SEMINAR 1:
Oprema za realizaciju merenja u industrijskim preduzećima i zgradama                            21.02.2020.  

Polaznici će dobiti detaljni pregled najznačajnije merne opreme koja se koristi za dobijanje relevantnih informacija o stanju energetskog sektora u industrijskom preduzeću, odnosno o karakteristikama omotača i potrošnje energije u javnim, poslovnim i stambenim zgradama. Svaki merni uređaj biće detaljno opisan, objašnjena namena, način korišćenja i princip rada.

3.Modul:PRAKTIČNA RADIONICA 2
Preliminarni i detaljni energetski pregled industrijskog preduzeća                                      25.02.2020. 
 • Metodologije izrade energetskih pregleda u sektoru industrijske energetike.
 • Prikupljanje i obrada podataka o potrošnji energije i vode u industrijskom preduzeću.
 • Definisanje osnovnog (referentnog) scenarija.
 • Održavanje energetskih sistema u cilju podizanja energetske efikasnosti.
 • Mere za unapređenje energetske efikasnosti niskog, srednjeg i visokog nivoa investicije.
 • Energetska, ekološka i ekonomska analiza predloženih mera.
 • Izrada izveštaja i prezentovanje rezultata menadžmentu preduzeća.

DISKUSIJA,PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

 4.Modul: IMEJL SEMINAR 2:
Primeri realizovanih energetskih pregleda u sektoru industrije i zgradarstva                  26.02.2020. 

Polaznici će dobiti materijal sa primerima kompletno realizovanih energetskih pregleda u sektoru industrijske energetike i zgradarstva (analiza lokacije i tehnologije, obilazak i prikupljanje podataka, analiza preuzetih podataka i izmerenih veličina, predlog mera sa energetskim, ekonomskim i ekološkim efektima).

5.Modul: PRAKTIČNA RADIONICA 3
Preliminarni i detaljni energetski pregled u sektoru zgradarstva                                          27.02.2020.     
 • Metodologija energetskih pregleda zgrada.
 • Određivanje energetskih potreba zgrade prema sezonskom i mesečnom metodu.
 • Prikupljanje i obrada osnovnih podataka o zgradi i načinu korišćenja zgrade.
 • Indikatori energetskih performansi zgrada.
 • Mere energetske efikasnosti na strani potrošnje i snabdevanja energijom. Paketi mera.
 • Energetski efikasne tehnologije i procesi u zgradarstvu. Toplotne pumpe. Kogeneracija. Korišćenje OIE.
 • Izrada izveštaja i prezentovanje rezultata donosiocima odluka.

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK OBUKE   
 • Program je koncipiran tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju i individualnom pristupu svakom kandidatu.
 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivneinteraktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva imejl seminara, koji ćemo poslati na Vašu imejl adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Za svakog drugog polaznika 10% popusta

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Mona Plaza Hotel

Solunska 21,
11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018