Stručnjak za reviziju i kontrolu IKT sistema

Online intenzivna obuka

85,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu (Važi do 8. 7. 2022)

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Kako biste saznali prednosti Power BI kao savremenog načina izveštavanja i iskoristili naučeno u svakodnevnom radu, organizujemo dvodnevnu obuku

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Program intenzivne obuke

STRUČNJAK ZA REVIZIJU I KONTROLU IKT SISTEMA

Tri praktične radionice + Dva dodatna materijala: Standardi u IT reviziji – COBIT i Full disk enkripcija (FDE)

Obuku organizujemo za rukovodioce i zaposlene u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, interne i eksterne IT revizore, revizore poslovnih procesa i druga zainteresovana lica

AKO:
 • Obrađujute podatke u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obavljate delatnost od javnog interesa ili ste državni, pokrajinski ili organ lokalne samouprave (i sa njima povezana pravna lica ili organizacije) kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, i koji je u obavezi da uskladi svoje procedure i procese u oblasti bezbednosti i kontrole IKT sistema
 • Želite da uspešno i sigurno poslujete i dužni ste da brinete o bezbednosti sopstvenih poslovnih informacija i ličnih podataka svih svojih klijenata i zaposlenih istovremeno
 • Imate nedoumice koje želite da otklonite, a tiču se: uspostavljanja i dokumentovanja obaveznog Akta o bezbednosti IKT sistema, implementacije 28 mera bezbednosti koje predviđaju zakonski propisi, pouzdanog upravljanja IT rizicima itd.
 • Imate nedoumice koje želite da otklonite, a tiču se: uspostavljanja i dokumentovanja obaveznog Akta o bezbednosti IKT sistema, implementacije 28 mera bezbednosti koje predviđaju zakonski propisi, pouzdanog upravljanja IT rizicima itd.

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom programu obuke.

Kao STRUČNJAK ZA REVIZIJU I KONTROLU IKT SISTEMA bićete:

 • osposobljeni da identifikujete rizike i sprovodite ili nadzirete internu/eksternu IT reviziju u Vašoj kompaniji;
 • informisani o standardima, procedurama i procesima za kontrolu IT infrastrukture i kako ih primeniti u praksi;
 • detaljno upoznati sa obavezama IKT operatora prema najnovijoj zakonskoj regulativi;
 • spremni da preventivno delujete i samostalno obavljate obezbeđivanje i kontrolu IT infrastrukture u Vašoj kompaniji.

 


Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.


Sadržaj obuke:

 • Pojašnjenja aktuelnog Zakona o informacionoj bezbednosti uz dosadašnja iskustva iz njegove primene u praksi
 • Pojašnjenja aktuelnih uredbi o IKT sistemima koje precizno definišu ovu oblast:
 • Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja;
 • Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja;
 • Uredba o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja;Uredba o utvrđivanju liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja.
 • Pravna zaštita podataka i procedure u slučaju povrede aktuelne zakonske regulative
 • Domaća zakonska regulativa sa analizom konkretnih pravnih rešenja – sudska praksa

 • Uvod i osnovni pojmovi
 • Vrste i implementacija kontrola pristupa
 • Uvod u modele bezbednosti sistema
 • Centralizovano upravljanje kontrolama
 • Biometrijski sistemi zaštite
 • Upotreba kriptografije
 • Fizička bezbednost
 • Bezbedno okruženje
 • Napadi na sisteme zaštite
 • Odbrana sistema zaštite

Upravljanje IT rizicima

 • Definisanje i praćenje IT rizika; Analiza i klasifikacija IT rizika
 • Upravljanje IT rizicima u kriznim situacijama – praktični pirmeri iz prakse
 • Centralizovano upravljanje IT resursima i bezbednošću informacija; Saradnja – CISO, IT i revizija
 • Upravljanje IT rizicima kroz najbolju svetsku praksu – IT standardi i preporuke
 • Analiza najčešćih IT rizika i rešenja za prevenciju; Klasifikacija i označavanje informacija
 • GDPR i IT kontrole

 

IT revizija

 • Standardi u IT reviziji; Metodologija IT revizije
 • Konsultantska uloga IT revizora; Uloge na IT projektima – CISO i IT revizija
 • Dostupnost kritičnih servisa; Integritet podataka u velikim sistemima
 • Kontinuitet poslovanja i krizne situacije (katastrofe, pandemije – COVID-19, otkazi IT sistema i opreme)
 • Uticaj novih tehnologija na IT reviziju
 • Napredna analiza podataka, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, blockchain

 

Kontrola informacionog sistema u praksi

 • Revizija važnih delova informacionog sistema
 • Kontrola ugovora; IT dokumentacija – politike i procedure
 • IT revizija kod eksternih partnera; Saradnja IT revizije i biznis revizije
 • Uloga IT revizije u prevenciji i detekciji internih i eksternih prevarnih radnji
 • Praktični primeri IT revizije i iskustva iz prakse

Metodologija Control Objectives for Information and Related Technologies, RACI matrice, COBIT okvir, COBIT komponente, COBIT kocka

(e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)

Metodologija, saveti, primeri iz prakse               

(e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)


In house?

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Predavač

Vladimir Marinkov

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.