Stručnjak za radno pravo

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Na zahtev naših klijenata i realnih potreba u svakodnevnoj praksi, organizujemo specijalističku obuku koju sprovode predstavnici pravosuđa i advokature.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

13. GENERACIJA POLAZNIKA OBUKE

Stručnjak za radno pravo

3 interaktivne online radionice uživo

prvi put ekskluzivno sa predavačima

predstavnicima pravosuđa i advokature

+

Priručnik „RADNO PRAVO U PRAKSI“ sa online portalom

Na zahtev naših klijenata i realnih potreba u svakodnevnoj praksi, organizujemo specijalističku obuku koju sprovode predstavnici pravosuđa i advokature.

Pohađanjem naše obuke saznaćete:

 • Sve što treba da znate o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenih od trenutka razgovora za posao do prestanka radnog odnosa
 • Kako da izbegnete pravne probleme zbog nedovoljnog poznavanja i/ili nepoštovanja svih važećih i relevantnih zakona i podzakonskih propisa
 • Kako da sprečite ili ublažite postojeće probleme sa zaposlenima, inspekcijama rada ili sudskim sporovima

Posebno pripremljeno za direktore i rukovodioce pravne, kadrovske i HR službe, sve zaposlene u pravnom sektoru i sve zainteresovane poslodavce, a kako bi izbegli probleme sa zaposlenima, inspekcijama rada i sudskim tužbama nezadovoljnih radnika.

Poslodavci i zaposleni imaju i svoje obaveze i prava te moraju biti svesni i jednoga i drugog kako bi poslovanje moglo funkcionisati, a kompanija se u potpunosti posvetiti primarnoj delatnosti, proizvodima/uslugama, tržištu i klijentima.

Ovo je obuka za Vas: Ukoliko Vaša organizacija radi već dugi niz godina ili tek počinje s radom pa Vam predstoji širenje i nova zapošljavanja. Možda Vas je aktuelna kriza dotakla pa ste u situaciji da smanjujete broj zaposlenih. U svakom slučaju treba vam osoba (ili više njih) koja je temeljno upoznata sa svakim delom Zakona o radu i aktuelnom radnopravnom praksom.

 


Sadržaj

 • Pregled zakona i propisa iz područja radnih odnosa – uvodno predstavljanje propisa,
 • Opšti podaci o hijerarhiji radnopravnih akata,
 • Kolektivni ugovor i drugi opšti akti poslodavca – pravilnici – praktični primeri i rešenja,
 • Postupak zasnivanja radnog odnosa – ugovor o radu – obavezni elementi – preporuke i rešenja,
 • Drugi oblici angažovanja kod poslodavca i rad van radnog odnosa – ograničenja i potencijalni rizici,
 • Postupak zaključenja aneksa ugovora o radu i razlozi za davanje ponude za zaključenje aneksa,

  • Postojeće stanje opisa radnih mesta u kompaniji – najčešći problemi iz prakse
  • Osnivanje novog radnog mesta u kompaniji:
  • struktura opisa radnog mesta (opšti podaci za identifikaciju radnog mesta, položaj radnog mesta u strukturi kompanije, opis zadataka radnog mesta, opis minimalnih znanja, veština i sposobnosti)
  • opšti podaci o radnom mestu (naziv radnog mesta)
  • svrha radnog mesta (glavni zadaci koji se obavljaju na tom radnom mestu ulaz, i rezlutati izlaz, zašto to radno mesto postoji: šta se radi, zašto se radi, kako se radi),
  • opis zadataka (kako definisati zadatke, jer da bi zaposleni obavljao posao savesno i odgovorno, neophodno je da zadaci budu definisani)
  • Definisanje organizacionih delova kod poslodavca
  • Šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, šta je neophodno uskladiti sa jedinstvenim kodeksom šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama, a šta sa predviđenim Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija – i kako pravilno primeniti odredbe zakonske regulative
  • Odnos Zakona o radu sa šifarnikomi Noks
  • Kako postupiti i šta uraditi u slučaju pravne praznine – primeri i saveti direktno iz prakse i iskustva predavača
  • Konkretni primeri za osnivanje radnog mesta u sklopu organizacione strukture
  • Izmena ugovorenih uslova rada i koje aktivnosti je neophodno preduzeti, smanjenje broja izvršilaca za pojedini opis radnog mesta (objašnjenje zakonske procedure sa primerima akata)

 • Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije
 • Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
 • Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme i ostvarivanje sudske zaštite
 • Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama disciplinskih mera
 • Prava zaposlenog na naknadu troškova i način iskazivanja kroz obračun
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih i drugi radnopravni instituti…

 • Priručnik u štampanoj formi + portal za radno pravo
 • Gotove modele radnopravnih dokumenata u Word formatu


NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne ONLINE radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika „RADNO PRAVO U PRAKSI“ u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina primene radnog prava u organizaciji.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN:

Šefovima pravne, kadrovske i HR službe, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Predavač

Biserka Živanović

Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Nenad Vojnović

Advokat Nenad Vojnović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a pravosudni ispit položio je 2005. godine, kada je i upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograd.

Nenad je tokom svoje karijere obavljao funkciju direktora pravnih poslova i administracije u Jat Airways ad Beograd.

Od 2011. do 2014. godine obavljao je poslove direktora pravnih poslova Interallis Chemicals grupe, čiji je danas pravni savetnik, što podrazumeva rad u Srbiji, Grčkoj, Kipru, Ukrajini, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji.

Nenad je predavač na Akademiji advokatske Komore Srbije. Nenad je generalni sekretar Samostalnog sindikata saobraćajnih pilota Srbije, te potpredsednik Fudbalskog kluba OFK Beograd.

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.