Stručnjak za računovodstvo i finansije u privredi

Intenzivna obuka
Predavač:Nenad Petrović

85,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Razrešićete sve svoje nedoumice u primeni zakonske regulative u oblasti računovodstva

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Posebno pripremljeno za rukovodioce i zaposlene u računovodstvu i finansijama

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata: Stručnjak za računovodstvo i finansije u privredi

Svedoci smo korišćenja različitih računovodstvenih programa koji u velikom delu olakšavaju posao računovođe. Međutim, činjenica je da previše oslanjanja na ovu vrstu pomoći dovodi do toga da mnoge procesno – računovodstvene radnje se sprovode automatski. Dodatni problem su i usklađivanja postojećih programa sa čestim izmenama u računovodstvenoj regulativi. Budući da su nakon aprilskih izmena u oblasti računovodstva najavljene ponovne izmene u skorijoj budućnosti, nametnula se potrebe za sprovođenjem ove jedinstvene obuke sa eminentnim praktičarima. Obuka Vam obezbeđuje:

 • Odgovore na sve Vaše nedoumice u vezi sa računovodstvenim standardima i drugim pravnim okvirima u oblasti računovodstva;
 • Preporuke za efikasno evidentiranje poslovnih događaja i uvođenje sistema dvojnog računovodstva;
 • Dobru praksu kreiranja i analize finansijskih izveštaja;
 • Napomene o najčešćim prekršajima u oblasti računovodstva i poreza i njihovim posledicama;
 • Primere najčešćih zloupotreba u knjigovodstvu;
 • Informacije o mogućnostima za ostvarivanje poreskih olakšica, podsticaja i oslobođenja;
 • Uputstva kako da svoj rad pomoću Excel-a učinite jednostavnijim i bržim i kako da iskoristite sve njegove mogućnosti;
 • Pojašnjenja ključnih računovodstvenih termina na engleskom jeziku.

Program je sastavljen od šest modula:

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA PREDAVANJA koje će biti održane 18.10, 26.10. i 31.10.2018. u prijatnom ambijentu hotela Zira, Ruzveltova 35, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, interakciju sa predavačima i pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za usklađivanje poslovanja i dokumentacije sa propisima iz oblasti rada;
 • 3 STUDIJSKA MATERIJALA, praktični e-mail seminari i zbirka: 1) „Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga“, 2) „Poslovni Excel“ i 3) „English for Accounting“.

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Steći ćete praktična znanja o računovodstvu i ovladati svim računovodstvenim aspektima;
 • Razrešićete sve svoje nedoumice u primeni zakonske regulative u oblasti računovodstva;
 • Donećete nova iskustva i dobru praksu u svoju organizaciju i unapredićete svoju računovodstvenu funkciju;
 • Radionice se organizuju u malim grupama, tako da ćete dobiti konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja u direktnoj interakciji sa predavačima; svoja pitanja možete poslati pre početka obuke, ali i postavljati na samim radionicama;
 • Dobićete sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za računovodstvo na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.

Sadržaj

 • Kratak osvrt na zakonske izmene PDV-a, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i planirane izmene Zakona o računovodstvu
 • Funkcija računovodstva i knjigovodstva kao njen najvažniji deo
 • Aktivna diskusija i analiza ključnih računovodstvenih standarda i prolazak kroz ključne probleme u njihovoj primeni u svakodnevnom poslovanju (pojedinačno za svaki izabrani računovodstveni standard)
 • Kratak osvrt na razliku izmedju Pravilnika, IFRS za SME i full IFRS
 • Kontni okvir: objašnjenja i smernice za efikasnu primenu kontnog okvira kroz praktične primere
 • Poslovni finansijski i godišnji izveštaji: ključne napomene
 • Kako poreska regulativa utiče na računovodstvenu funkciju i o čemu treba voditi računa (analiza veze između računovodstvenih standarda i domaćih poreskih zakona, uključujući neke nedoslednosti u primeni i probleme koji se javljaju u praksi).
 • Kako efikasno kreirati računovodstvene politike i ostale interne akte u preduzeću a da to bude u skladu sa zahtevima računovodstvenih standarda i domaćih zakona
 • Finansijski izveštaji – godišnji izveštaji za potrebe lokalnog zakonodavstva u odnosu na izveštaje koji se prave za potrebe menadžmenta kompanije
 • Diskusija o svim pitanjima koja se javljaju u praksi u primeni računovodstvenih standarda sa ekspertom iz oblasti računovodstva i poreza

 • Smernice za izradu strategije i poslovnog plana (postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, kontroler kao podrška menadžmentu, metodologija SMART ciljeva i balanced scorecard system itd.)
 • Optimizacija profita i novčanog toka na nivou kompanije (analiza likvidnosti, analiza profitabilnosti i analiza solventnosti)
 • Finansijski i operativni izveštaji (najznačajnije razlike između ove dve grupe izveštaja, osnovne forme izveštaja – cilj je učiniti ih efektivnim, smernice za izradu operativnih izveštaja, smernice za izradu finansijskih izveštaja itd.)
 • Kontroling alati i međusobna uslovljenost izveštaja (osnovne metode za finansijsku analizu, horizontalna analiza (comparative financial statement analysis), vertikalna analiza (common size statement analysis), KPI (key parameters indicators), benchmarking, break even point, kako doneti prave poslovne odluke na osnovu finansijske analize)

 • Odgovornost zakonskog zastupnika, organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica odnosno preduzetnika, kao i odgovornog lica odnosno lica koje sastavlja poslovne knjige i finansijske izveštaje
 • Važnost knjigovodstva i primeri zloupotrebe u knjigovodstvu, primeri
 • Preporuke za evidentiranje poslovnih događaja i njihovo razumevanje (osnovna sredstva, zalihe, potraživanja, gotovina i gotovinski ekvivalenti, obaveze, vremenska razgraničenja, primeri sa obrađenim promenama, pojašnjenjima i preporukama)
 • Kako svakodnevno evidentiranje poslovnih promena utiče na ostale procese u odeljenju finansija (na poresku funkciju, na promenu pokazatelja poslovanja i sl.)
 • Primeri dobre prakse evidentiranja poslovnih promena (sa detaljnom analizom i testom)
 • Umrežavanje poreskih i računovodstvenih evidencija i funkcija (kako jednom poslovnom aktivnošću rešiti višestruke zahteve koje postavljaju lokalni zakonodavac i menadžment kompanije)
 • Aktivna diskusija i primeri najbolje prakse

 • Konkretna objašnjenja sa primerima na engleskom, vežbama za samoproveru znanja i rešenjima.
 • Praktičnu formu zbog koje ne morate odsustvovati sa posla, već je možete koristiti kad god Vam odgovara, sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i materijal koji ostaje u Vašem trajnom vlasništvu.

 • Finansijski izveštaji preduzeća, vrste izveštaja, svrha i tumačenje (Bilans stanja – sadržaj i elementi bilansa stanja, aktiva-pasiva, kratak pregled bitnih elemenata bilansa, likvidnost, solventnost, working capital, objašnjenje i kako ga računati i pratiti, neto obrtni kapital (NOK), neto obrtna sredstva/imovina (NOS/I), definisanje i kalkulacija, Bilans uspeha – sadržaj i elementi bilansa uspeha (rashodi-prihodi), struktura bilansa uspeha, analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin)
 • Koji su pokazatelji ključni za analizu bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeća na osnovu kojih zainteresovane strane donose svoje poslovne odluke
 • Kako tumačiti pokazatelje iz finansijskih izveštaja (pokazatelji koji se tiču: prihoda, rashoda, osnovnih sredstava, gotovine, zaliha, potraživanja, obaveza i sl.)
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Upravljanje finansijama (Osnove finansija, pravilna organizacija finansijskog sektora unutar preduzeća)
 • Šta je to na šta menadžment, a šta je to na šta treće strane stavljaju najveći akcenat pri analizi finansijskih izveštaja
 • Primena principa „cash is the king“ i utvrđivanje važnosti izveštaja o novčanim tokovima u odnosu na bilans stanja i bilans uspeha
 • Metode i način sastavljanja izveštaja o novčanim tokovima (najčešći problemi i odgovori na pitanja)
 • Plan i analiza, budžetiranje, biznis plan, predviđanje rezultata, analiza važnih pokazatelja uspeha preduzeća, zaštita od rizika i prevarnih radnji, saradnja sa bankama i lizing kućama (Analiza i pokazatelji solventnosti, analiza i pokazatelji likvidnosti, rentabilnosti, profitabilnosti obrta likvidnosti, praćenje i kontrola zaliha vrednovanje zaliha, finansijski tretman sporo obrtnih zaliha i zastarelih zaliha, ročna usklađenost potraživanja i obaveza i njihovo praćenje i merenje)
 • Ulazak u novu poslovnu aktivnost, investicije, finansijsko modeliranje
 • Aktivna diskusija u vezi sa svim problemima sa kojima se polaznici suočavaju u praksi
 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona
 • Štampanje tabela i definisanje oblasti za štampu
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta)
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, OR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER),

VLOOKUP funkcija

 • Rotiranje redova i kolona tabele
 • Sortiranje podataka po rastućem/opadajućem redosledu; Sortiranje prema jednom ili više izabranih kriterijuma
 • Standardno i napredno filtriranje podataka
 • Kreiranje Pivot tabele i podešavanje prikaza podataka
 • Primeri različitih izveštaja u Excel-u, smernice za izračunavanje pojedinih koeficijenata i izvlačenje podataka iz izveštaja

 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona,
 • Štampanje tabela i definisanje oblasti za štampu
 • Višestruko kopiranje ćelija prema unapred definisanim nizovima podataka
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, OR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER), VLOOKUP funkcija itd.

Predavač

Nenad Petrović

Opšti uslovi

EDUKACIJE SA ONLINE PRIRUČNIKOM

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre programa. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Otkazivanje učešća u pisanoj formi moguće je do deset radnih dana pre programa, u kom slučaju će Vam biti naplaćeni administrativni troškovi u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, mi ćemo vam naplatiti kotizaciju u celosti. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje u programu. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti.

Kada započnete program obuke, dobijate pristup onlajn priručniku sa svim ažuriranjima i nadogradnjama za period od tri meseca. Pristupni podaci će biti poslati na vašu adresu e-pošte. Pristup se automatski produžava nakon isteka perioda. Ukoliko više ne želite ovu uslugu u budućnosti, molimo vas da nas obavestite pismeno najmanje 30 dana pre početka novog perioda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, a istovremeno, u ovom slučaju, prestaje pristup novim aktuelnim sadržajima. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima.