Stručnjak za HSE menadžment: bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine

Predavač:Zoran Filipović

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Stručnjak za HSE menadžment: bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

 

Stručnjak za HSE menadžment: bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine

 

Pipremili smo obuku koja je namenjena rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima HSE, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine u kompanijama, industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima i drugim organizacijama.

U saradnji sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, imaćete priliku da se tokom obuke upoznate se sa najboljom industrijskom praksom HSE menadžment sistema sa akcentom na promenu HSE kulture i unapređenja bezbednih ponašanja u kompanijama i preduzećima.


Sadržaj

 • Uvod
 • Razumevanje sistema menadžmenta
 • ciljevi i sistem HSE menadžmenta
 • upravljanje rizikom
 • uzroci gubitaka (neposredni, osnovni i sistemski)
 • kontrola HSE rizika
 • efektivne performanse sistema
 • Liderstvo
 • Šta je liderstvo
 • Liderstvo i menadžment
 • Upravljanje promenama
 • Principi liderstva
 • Prepoznavanje HSE rizika i upravljanje njima
 • Osnovni pojmovi
 • Uvod u rizik
 • Leptir mašna „Bow tie“
 • Upravljanje rizikom
 • Bezbedno ponašanje i upravljanje rizicima fokusirnjem na ljude
 • Procena rizika
 • Analiza i procena rizika
 • Matrica rizika
 • Kvalitativna analiza rizika
 • Radionica za procenu rizika
 • Kontrola rizika
 • Hijerahija kontrole rizika
 • Model švajcarskog sira

 • Upravljanje izvođačima
 • Osnovni koncept
 • Strategija i proces upravljanja izvođačima
 • Radionica za upravljanje izvođačima
 • HSE obilasci menadžmenta
 • HSE Posete i „Management walk around“
 • nebezbedna ponašanja
 • Kako uticati na promenu ponašanja
 • Efikasna komunikacija
 • Nadzor rizika
 • Svrha
 • Nadzor rizika – primeri
 • Unapređenje menadžment sistema
 • HSE Kultura i ponašanje
 • Šta je HSE kultura
 • Hadsonova lestvica
 • Kultura i sistem menadžmenta
 • Primeri aktivnosti za razvoj kompetencija u upravljanju rizikom

 • Nacrt Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu
 • Ključne novine predviđene u novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Kako ispoštovani zakonska rešenja
 • Diskusija

 

Predavač

Zoran Filipović

Zoran Filipović je specijalista bezbednosti i zdravlja na radu sa više od 15 godina iskustva na različitim pozicijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine (eng. health, safety and environment, HSE). Profesionalnu karijeru je započeo u preduzeću koje se bavi obradom i proizvodnjom proizvoda od metala, drveta, kao i krojačkim, knjigovezačkim i štamparskim poslovima. Krajem 2009. godine prelazi u multinacionalnu prehrambenu kompaniju gde vodi poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. Od marta 2013. godine je u internacionalnoj naftnoj i gasnoj kompaniji gde prvo vodi program HSE kompetencija i osposobljavanja, a potom i Upravljanja HSE događajima.

Zoran je efikasan trener, fokusiran na sistemski pristup implementacije HSE programa i razvoja dugoročnih HSE ciljeva i rešenja.

Zoran ima veliko isustvo u razvoju i reviziji sistema upravljanja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja i istraživanja HSE događaja, nadzora HSE menadžment sistema i rizika, kao i usklađenosti kompanija sa zakonodavstvom.

Zoran redovno realizuje obuke iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, industrijske bezbednosti i zaštite od požara, a povremeno vrši i osposobljavanje iz oblasti zaštite životne sredine. Izdvajamo neke od programa koje je vodio i implementirao:

Izrada edukativnih materijala za HSE obuke: >70 opštih HSE materijala, >150 specifičnih za industriju nafte i gasa, >30 za HSE procese (sistemske obuke).
Realizacija specifičnih programa iz oblasti BZR (>300 polaznika): HSE liderstvo, Program bezbedne vožnje, Upravljanje izvođačima, Program izolovanja i zaključavanja opasnih vidova energije (eng. lock out & tag out), Dozvole za rad, Unapređenje kompetencija zaposlenih za obavljanje visokorizičnih aktivnosti, Podizanje svesti o rizicima (eng. HSE risk awareness program), Istraživanje HSE događaja, Obuka menadžmenta za obilaske operativnih lokacija (eng. Management walk around), Pravila koja spašavaju život, Upravljanje specifičnim HSE rizicima (rad na visini, unutrašnji saobraćaj i viljuškari, korozivne i opasne materije, opasni (zatvoreni) prostori, zaštita na opremi i mašinama, elektro bezbednost) itd.
Implementacija Posebne obuke iz oblasti ZOP i osposobljavanje predavača.
Vođenje programa iz oblasti zaštite životne sredine – IEMA program, Upravljanje hemikalijama, Izrada planova monitoringa i proračuna emisija CO2, Merenje i proračun emisija zagađujućih materija vazduha itd.
Vođenje programa za izradu i implementaciju elektronskih HSE obuka za veliki broj polaznika (uvodne/osnovne obuke iz oblasti BZR i ZOP za zaposlene i izvođače, rad za ekranima, okliznuća i padovi u nivou, rad sa opasnim materijama, reagovanje u vanrednim situacijama, bezbedan rad na benzinskim stanicama i skladištima itd.).

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.