Stručnjak za finansijsko modeliranje, investiciono planiranje i strateško odlučivanje

Intenzivna obuka
Predavač:Nenad Petrović

77,310,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Precizno i blagovremeno finansijsko planiranje utiče na neke od najvažnijih poslovnih odluka koje se tiču kompanijskog investiranja i usvajanja bitnih strateških poteza od kojih u najvećoj meri zavise uspešno finansijsko poslovanje, stabilnost i dalji pravac razvoja kompanije.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Posebno pripremljen program obuke za finansijsko modeliranje, investiciono planiranje i strateško odlučivanje

Precizno i blagovremeno finansijsko planiranje utiče na neke od najvažnijih poslovnih odluka koje se tiču kompanijskog investiranja i usvajanja bitnih strateških poteza od kojih u najvećoj meri zavise uspešno finansijsko poslovanje, stabilnost i dalji pravac razvoja kompanije.

 

  • Kada se odlučiti i kako planirati investicionu aktivnost? Kako kreirati plan i cenu investicija?
  • Kako planski obuhvatiti planirane troškove budućeg ulaganja u postojeći i novi poslovni plan?
  • Kako kapitalizovati rashode kamata i uvećati vrednost imovine?
  • Znate li koliko iznosi Vaš poslovni ciklus, kako ga merite i kako ga možete poboljšati?
  • Kako ubrzavanje ciklusa dovodi do smanjenja pritiska na dodatno zaduživanje?
  • Koje nivoe rezultata posmatrate u svojoj kompaniji i zašto je segmentiranje rezultata važno?
  • Kako Excel pomaže u skraćivanju vremena i koraka prilikom planiranja i analize?
  • Koji su krucijalni inputi i outputi finansijskog modeliranja?

 

Kroz program intenzivne obuke sa ekspertom iz oblasti poslovnih finansija, upoznajte dobru praksu u kreiranju budžeta, poslovnih planova, upotrebe Excela u poslovnom odlučivanju i modeliranju, kreiranju više scenarija za donošenje investicione odluke.

 


Sadržaj

  • Vrste investicija, Obuhvatanje informacija i podataka radi ispravne analize ulaska u novu investiciju, Praćenje trendova iz prošlosti radi ispravnog predviđanja rezultata, Evaluacija/vrednovanje prihvatljivosti investicije (statičke metode, dinamičke metode), Neto sadašnja vrednost, Interna stopa prinosa, Vreme povraćaja investicije, Leveridž investicije (određivanje sopstvenog učešća u finansiranju i učešća eksternog finansiranja), Razumevanje cene investicija, Vrste investicionih kredita i razmatranje bitnih parametara kod pregovora sa bankama i ugovoranja finansiranja, Finansijska analiza kompanije, Vertikalna analiza, Horizontalna analiza, Racio analiza, Working capital

Sadržaj biznis plana i kreiranje biznis plana (elementi biznis plana, sadržaj biznis plana) – sadržaj investicionog projekta, Opis projekta, Analiza investitora i razvojnih mogućnosti, Analiza tržišta, Tehničko-tehnološki aspekti analize, Analiza lokacije, Mere zaštite, Strukturisanje potrebnih sredstava i kreiranje budžeta, Obračun potrebnih obrtnih sredstava (upotreba racio analize u predviđanju), Obračun troškova i formiranje prihoda, Relevantni i irelevantni troškovi, Fiksni troškovi, Varijabilni troškovi, Porezi i doprinosi, Overhead troškovi i rashodi, Izvori finansiranja i uključivanje u projekcije, Kalkulacija perioda povraćaja uloženih sredstava i njihovo uključivanje u projekcije, Garancije, hipoteke, kolaterali, Projekcija tokova projekta, Ekonomski tok, Finansijski tok, Novčani tok, Finansijsko- tržišna ocena projekta, Statička ocena, Dinamička ocena, Akumulativnost projekta, Analiza osetljivosti projekta na variranje inputa

Adaptibilni Excel obrasci sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

Primeri finansijskog modeliranja prilikom razmatranja više opcija za jedan projekat ili razmatranje više projekata

 

Obračun amortizacije i investicija u OS i uključivanje u poslovni plan, Obračun bankarskih sredstava, rashoda kamata, i uključivanje u poslovni plan, Obračun neproizvodnih rashoda i uključivanje u poslovni plan, Formiranje bilansa stanja, Određivanje vrednosti OS, specifikacija OS, obračun amortizacije OS, dodatne investicije u OS, uključivanje svih parametara u poslovni plan, Uvezivanje bilansa uspeha radi kreiranja vrednosti bilansnih pozicija bilansa stanja, Vreme/racio obrta potraživanja radi određivanja pozicije potraživanja, Vreme/racio obrta zaliha radi određivanja pozicije zaliha, Vreme/racio obrta obaveza iz poslovanja radi određivanja pozicija obaveza prema dobavljačima/ostalih poslovnih obaveza, Obračun working capital-a, Neto obrtni kapital-Neto obrtni fond, Uključivanje obaveza po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita i rashoda kamata u bilansa stanja i bilans uspeha, Obračun ulaganja u radnu snagu i uključivanje u bilans stanja i bilans uspeha, Projekcija neto novčanog toka)

Elementi plana/modela
Osnovne postavke plana
Postavljanje inputa
Postavljanje outputa
Leveridž za investiciju (određivanje sopstvenog i pozajmljenog učešća u investiciji)
Saveti za vrednovanje sopstvenog učešća radi ispravnog vrednovanja bilansnih pozicija

Predavač

Nenad Petrović

Opšti uslovi

EDUKACIJE SA ONLINE PRIRUČNIKOM

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre programa. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Otkazivanje učešća u pisanoj formi moguće je do deset radnih dana pre programa, u kom slučaju će Vam biti naplaćeni administrativni troškovi u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, mi ćemo vam naplatiti kotizaciju u celosti. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje u programu. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti.

Kada započnete program obuke, dobijate pristup onlajn priručniku sa svim ažuriranjima i nadogradnjama za period od tri meseca. Pristupni podaci će biti poslati na vašu adresu e-pošte. Pristup se automatski produžava nakon isteka perioda. Ukoliko više ne želite ovu uslugu u budućnosti, molimo vas da nas obavestite pismeno najmanje 30 dana pre početka novog perioda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, a istovremeno, u ovom slučaju, prestaje pristup novim aktuelnim sadržajima. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima.