Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji u 4 modula, koji je namenjen rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu u industriji.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

 

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata za

Stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu u industriji!

 

Organizujemo novi program intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji u 4 modula, koji je namenjen rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu u industriji. Baziran je na najboljoj savremenoj praksi bezbednosti i zdravlja na radu, u cilju unapređenja BZR poslova, bezbednih ponašanja zaposlenih i promeni BZR kulture.

Kroz ovu obuku ćete poboljšati svoja znanja, steći dobru praksu i nova iskustva pomoću kojih ćete unaprediti sistem bezbednosti i zdravlja na radu u svojoj kompaniji, uključujući:

 • razumevanje sistema BZR, upravljanje rizikom, upravljanje promenama i prevenciju uzroka gubitaka
 • prepoznavanje BZR rizika i upravljanje njima, procenu i kontrolu rizika
 • organizaciju BZR obilazaka unutar Vaše firme i nadzor
 • unapređivanje BZR kulture i upravljanje ponašanjima zaposlenih kao ključnog uzroka akcidenata

Program je sastavljen od četiri modula:

3 CELODNEVNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Vašoj kompaniji;
1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + CD sa više od 70 gotovih modela dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednije znanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Konsultacije sa stručnjakom i direktne savete za unapređenje sistema BZR;
 • Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

.


Sadržaj

   1. Prepoznavanje BZR rizika i upravljanje njima

   *   Ključni pojmovi

   *   Rizik i uzroci gubitaka

   *   Upravljanje BZR rizikom

   *   Bezbedno ponašanje i upravljanje rizicima fokusiranjem na ljude

   1. Procena BZR rizika

   *   Analiza i procena rizika

   *   Matrica rizika

   *   Kvalitativna analiza rizika

   *   Radionica za procenu rizika

   1. Kontrola BZR rizika

   *   Hijerarhija kontrole rizika

   *   Model švajcarskog sira

   1. Upravljanje BZR izvođačima

   *   Ključni koncept

   *   Strategija i proces upravljanja BZR izvođačima

   *   Radionica za upravljanje BZR izvođačima

 • Upravljanje izvođačima
 • Osnovni koncept
 • Strategija i proces upravljanja izvođačima
 • Radionica za upravljanje izvođačima
 • HSE obilasci menadžmenta
 • HSE Posete i „Management walk around“
 • nebezbedna ponašanja
 • Kako uticati na promenu ponašanja
 • Efikasna komunikacija
 • Nadzor rizika
 • Svrha
 • Nadzor rizika – primeri
 • Unapređenje menadžment sistema
 • HSE Kultura i ponašanje
 • Šta je HSE kultura
 • Hadsonova lestvica
 • Kultura i sistem menadžmenta
 • Primeri aktivnosti za razvoj kompetencija u upravljanju rizikom

  1. BZR obilasci menadžmenta

  *   BZR posete i „Management walk around“

  *   Nebezbedna ponašanja

  *   Kako uticati na promenu ponašanja

  *   Efikasna komunikacija sa zaposlenima u vezi sa BZR-om

  1. Nadzor BZR rizika

  *   Svrha

  *   Primeri nadzora BZR rizika

  *   Unapređenje menadžment sistema BZR

  1. BZR oposobljavanje

  *   Definisanje Programa i identifikacija potreba za BZR obukama

  *  Planiranje i realizacija BZR obuka

  *  Analiza BZR obuka

  1. BZR kultura i ponašanje zaposlenih

  *   Šta je BZR kultura

  *   Hadsonova lestvica BZR kulture

  *   Kultura i sistem menadžmenta BZR

  *   Primeri aktivnosti za razvoj kompetencija u upravljanju rizikom

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 

 1. Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
 2. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 3. Evidencija, saradnja i izveštavanje
 4. Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
 5. Opšta akta poslodavca
 6. Podzakonska akta
 7. Inspekcijski nadzor
 8. Povrede na radu i profesionalna oboljenja
 9. Procena rizika

SADRŽAJ CD-A:

1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu; 2. Evidencije; 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu; 4. Obrasci prijava; 5. Zakoni i podzakonski

 

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.