Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa
44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Add to cart

Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Pozivamo Vas na jedinstveni program obuke u Srbiji, namenjen svim licima koja su odgovorna za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Politike prevencije, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa.

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

 

Program intenzivne online obuke za sticanje sertifikata

Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa

 

Pozivamo Vas na jedinstveni program obuke u Srbiji, namenjen svim licima koja su odgovorna za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Politike prevencije, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa.

Na obuci ćete se, kroz intenzivan rad sa stručnjakom iz oblasti zaštite od hemijskih udesa, detaljno ćete se upoznati sa:

 • zakonskim obavezama Seveso operatera nižeg i višeg reda,
 • zakonskim obavezama operatera koji nisu Seveso operateri a imaju opasne materije i u obavezi su da izrade Plan zaštite od udesa u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama,
 • izradom propisanih dokumenata iz oblasti zaštite od hemijskih udesa,
 • informacijama o Sistemu upravljanja bezbednošću (SUB) – opis i sadržaj dokumenata (procedura i uputstava),
 • načinima identifikacije i procene opasnosti,
 • procedurama i uputstvima u vezi sa Planom zaštite od udesa,
 • primerima dobre prakse.

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednije znanje iz oblasti zaštite od hemijskih udesa;
 • Konsultacije i direktne savete za unapređenje sistema zaštite od hemijskih udesa;
 • Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;

Sadržaj

 • Kriterijumi za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi
 • Obaveze operatera u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, sadržaj i metodologija izrade Plana zaštite od udesa
 • Obaveze Seveso operatera nižeg reda, sadržaj i metodologija izrade Politike prevencije udesa
 • Obaveze Seveso operatera višeg reda, sadržaj i metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

 • organizaciju i kadrove – organizaciona šema sistema upravljanja bezbednošću, upravljanje dokumentima i zapisima, stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, uputstvo za ponašanje lica prilikom ulaska i boravka u okviru poslovnog kompleksa i sl.
 • operativnu kontrolu – uputstva i procedure za postupanje u normalnim uslovima rada, za održavanje opreme, puštanje u rad i zaustavljanje rada postrojenja i sl.
 • upravljanje promenama – uputstva i procedure za nabavku, investicioni razvoj, upravljanje promenama
 • praćenje postupanja operatera – procedura za procenu poštovanja ciljeva postavljenih u izjavi o principima delovanja operatera radi upravljanja rizikom od hemijskog udesa, korektivne i preventivne mere, postupak sa neusaglašenostima i njihovo rešavanje, evidentiranje, registrovanje i izveštavanje o hemijskom udesu, istraživanje udesa – srećom izbegnutih udesa, obaveštavanja službi koje nisu na lokaciji u slučaju udesa
 • pregled i ocena – periodična provera sistema upravljanja bezbednošću i periodično  preispitivanje  sistema  upravljanja  bezbednošću od strane najvišeg rukovodstva

 • Identifikacija i procena opasnosti:
 • Procedura za sistematsko uočavanje i identifikaciju opasnosti od hemijskog udesa koje nastaju u redovnim i vanrednim uslovima rada, kao i procenu njihove verovatnoće nastanka i obima mogućih posledica
 • Identifikacija opasnosti i procena rizika i upoznavanje sa metodama za odabir kritičnih tačaka na postrojenju/kompleksu
 • Konkretni primeri primene metoda za identifikaciju opasnosti
 • Plan zaštite od udesa:
 • Procedura planiranja zaštite od udesa
 • Procedura za postupanje u slučaju udesa
 • Uputstvo za postupanje u vanrednim situacijama

 

Brand

Jadranka Radosavljević

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.