Službena putovanja
11,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Add to cart

Službena putovanja

Kontrolna mapa

11,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Normiranje i upravljanje službenim putovanjima zaposlenih je veoma delikatan zadatak, jer od Vas zahteva da budete dobro upoznati sa zakonskim okvirom koji je regulisan različitim propisima, da razumete zakonske definicije, pravne procedure, poreske aspekte i znate kako da pripremite svu neophodnu prateću dokumentaciju u vezi sa službenim putovanjima!

Normiranje i upravljanje službenim putovanjima zaposlenih je veoma delikatan zadatak, jer od Vas zahteva da budete dobro upoznati sa zakonskim okvirom koji je regulisan različitim propisima, da razumete zakonske definicije, pravne procedure, poreske aspekte i znate kako da pripremite svu neophodnu prateću dokumentaciju u vezi sa službenim putovanjima!

 

Sada Vam je dostupna veoma praktična kontrolna mapa, sa konkretnim uputstvima za ispunjavanje procedura i izradu pratećih dokumenata, pomoću koje ćete rešiti sve svoje dileme u vezi sa službenim putovanjima:

 

 • Kako razlikovati službeno putovanje od redovnog rada kada zaposleni rad obavlja na terenu (terenski rad) ili mu je putovanje po različitim mestima u svakodnevnom opisu poslova, odnosno od upućivanja na rad u inostranstvo?
 • Pod kojim uslovima zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad za vreme službenog putovanja, tj. šta je to efektivan rad na službenom putu i kako se to dokazuje?
 • Kako se tretira isplata dnevnica i ostalih troškova na službenom putu lica koje kod poslodavca radi van radnog odnosa, kao i lica koje nije radno angažovano kod poslodavca ali je ipak poslato na službeni put po nekom osnovu?
 • Na koliko dnevnog i nedeljnog odmora zaposleni ima pravo u vezi sa službenim putovanjem?
 • Kakav je poreski tretman naknade troškova smeštaja i prevoza ako zaposleni ne priloži račun o smeštaju ili prevozu sa službenog puta?
 • Kakav je poreski tretman naknade troškova smeštaja ako se zaposleni upućuje na službeni put u mesto u kojem ne postoji hotelski ili sličan smeštaj?
 • Kakav je tretman plaćenih novčanih kazni za prekršaje koje zaposleni učini na službenom putu (npr. nepropisno parkiranje)?
 • Koji je datum valute obračuna troškova službenog puta – poslednji dan službenog puta ili datum obračuna?
 • Kako napraviti najkorisniji pravilnik o službenim putovanjima?
 • Da li se i kako iskazuju troškovi reprezentacije na službenom putu i kako se koristi biznis kartica u tom smislu?
 • Kakav je tretman rent-a-car-a na službenom putovanju?
 • I mnoga druga najčešća pitanja iz prakse!

Pomoću ove praktične kontrolne mape ćete:

 • Rešiti pravne dileme koje imate u vezi sa službenim putovanjima;
 • Sigurno sprovesti neophodne procedure u vezi sa službenim putovanjima;
 • Lakše normirati službena putovanja i brzo pripremiti odgovarajuću dokumentaciju.

SADRŽAJ:

Opšta pitanja

 • Šta su službena putovanja i kako su regulisana?
 • Razlikovanje u odnosu na srodne pravne institute
 • Prekovremeni rad i drugi osnovi za uvećanje zarade na službenom putovanju
 • Odmori na službenom putovanju i nakon njega

Službena putovanja u zemlji

 • Putni nalog i isplata akontacije zaposlenom
 • Isplata dnevnice i poreski aspekt
 • Kakva su prava zaposlenog kod smeštaja na službenom putu?
 • Naknada troškova za prevoz, sa varijacijama i poreskim aspektom
 • Radni sporovi u vezi sa službenim putovanjima
 • Tretman službenog putovanja u AP Kosovo i Metohija

Službena putovanja u inostranstvu

 • Putni nalog i akontacija pred službeni put u inostranstvo
 • Kakva su prava zaposlenog i poreske obaveze poslodavca povodom dnevnice?
 • Naknada troškova za prevoz, sa osvrtom na poreski aspekt
 • Pitanje naknade troškova za smeštaj, sa osvrtom na poreski aspekt
 • Naknada ostalih troškova kod službenog puta u inostranstvo
 • Naknada troškova za službena putovanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

Sadržaj CD-a

 • Pravilnik o službenim putovanjima
 • Nalog za službena putovanja – model
 • Nalog za službena putovanja – popunjen primer
 • Odluka o visini dnevnice za službena putovanja
 • Obračuni dnevnica i troškova službenog putovanja
 • Nalog za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe
 • Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • Odluka o prekovremenom radu za vreme službenog putovanja
 • Upozorenje pred otkaz zbog povrede radne obaveze u vezi sa službenim putovanjem
 • Rešenje o otkazu zbog povrede radne obaveze u vezi sa službenim putovanjem
 • I mnogi drugi akti!

Brand

Milan Ranđelović

Milan je menadžer za radno-pravne odnose u NIS a.d. Novi Sad, jednoj od najvećih i najuspešnijih kompanija u Republici Srbiji, sa oko 11.000 zaposlenih lica. Kao prvi čovek radnog prava u NIS-u, zadužen je za tumačenje, savetovanje i primenu Zakona o radu i svih drugih propisa iz te oblasti, kao i za utvrđivanje i primenu internih akata kompanije iz tog domena, a pre svega u pogledu pitanja disciplinskih mera, otkaza, promena uslova rada, zapošljavanja, zaštite podataka o ličnosti zaposlenih i ostalih pitanja. Pre toga, Milan je karijeru započeo kao advokatski pripravnik u eminentnim advokatskim kancelarijama u Beogradu, da bi zatim radio kao advokat u AOD JPM Janković Popović Mitić gde je bio član radno-pravnog odeljenja. Samo neke od transakcija u kojima je Milan učestvovao su: savetovanje klijenata u svakodnevnim radnopravnim aktivnostima i pitanjima koja se tiču radnih odnosa, kao i sastavljanje, odnosno usklađivanje opštih i pojedinačnih radnopravnih akata za Swarovski Subotica, Avon Cosmetics SCG, Patent CO, Norma Grupa Jugoistočna Evropa, Austrijska ambasada, BASF Srbija, Deichmann, IKEA Srbija, Microsoft Software, Messer, Scania Srbija, Mylan, Mellon, i drugi; zastupanje klijenata pred inspekcijom rada i pred domaćim sudovima u radno-pravnim parnicama i izvršenjima; savetovanje klijenata u vezi sa boravišnim i radnim dozvolama, stalnim nastanjenjem i državljanstvom; savetovanje klijenata u vezi sa penzijama, novčanim naknadama, porezima i doprinosima koji se tiču zarada i drugih primanja iz radnih odnosa. Učestvovao je u različitim projektima Forum Medije – držanje seminara i predavanja na brojne radno-pravne teme, autor je 3 publikacije iz iste oblasti, a napisao je i više od 15 članaka za priznate pravne časopise. Učestvovao je u radu različitih privrednih komora u pogledu donošenja novih pravnih akata (Američka privredna komora, Savet stranih investitora). Govori engleski, a služi se i ruskim jezikom.

Sadržaj

Opšta pitanja

 • Šta su službena putovanja i kako su regulisana?
 • Razlikovanje u odnosu na srodne pravne institute
 • Prekovremeni rad i drugi osnovi za uvećanje zarade na službenom putovanju
 • Odmori na službenom putovanju i nakon njega

Službena putovanja u zemlji

 • Putni nalog i isplata akontacije zaposlenom
 • Isplata dnevnice i poreski aspekt
 • Kakva su prava zaposlenog kod smeštaja na službenom putu?
 • Naknada troškova za prevoz, sa varijacijama i poreskim aspektom
 • Radni sporovi u vezi sa službenim putovanjima
 • Tretman službenog putovanja u AP Kosovo i Metohija

Službena putovanja u inostranstvu

 • Putni nalog i akontacija pred službeni put u inostranstvo
 • Kakva su prava zaposlenog i poreske obaveze poslodavca povodom dnevnice?
 • Naknada troškova za prevoz, sa osvrtom na poreski aspekt
 • Pitanje naknade troškova za smeštaj, sa osvrtom na poreski aspekt
 • Naknada ostalih troškova kod službenog puta u inostranstvo
 • Naknada troškova za službena putovanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

Sadržaj CD-a

 • Pravilnik o službenim putovanjima
 • Nalog za službena putovanja – model
 • Nalog za službena putovanja – popunjen primer
 • Odluka o visini dnevnice za službena putovanja
 • Obračuni dnevnica i troškova službenog putovanja
 • Nalog za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe
 • Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • Odluka o prekovremenom radu za vreme službenog putovanja
 • Upozorenje pred otkaz zbog povrede radne obaveze u vezi sa službenim putovanjem
 • Rešenje o otkazu zbog povrede radne obaveze u vezi sa službenim putovanjem
 • I mnogi drugi akti!

Opšti uslovi

Naručivanjem proizvoda, dobićete ažuriranje za svaku pravnu ili suštinsku promenu, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost sa zakonom.