Radno pravo u praksi

Radno pravo u praksi

Priručnik

Aktuelne izmene i dopune Zakona o radu donose promene u radu sa kadrovima i kadrovskom dokumentacijom. 

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

Sveobuhvatni poslovni priručnik iz oblasti radnog prava
sa uvek aktuelnim sadržajima i pojašnjenjima nove prakse!

Aktuelne izmene i dopune Zakona o radu donose promene u radu sa kadrovima i kadrovskom dokumentacijom. Samo neke od promena odnose se na:

 • Nove uslove za zasnivanje radnog odnosa (na određeno/neodređeno vreme) i elemente ugovora o radu
 • Nove uslove, rokove i procedure u vezi sa prestankom radnog odnosa
 • Drugačiji obračun minulog rada, naknade zarade i otpremnine
 • Naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Broj dana plaćenog odsustva
 • Godišnji odmor
 • Kaznene odredbe, itd.

Gde pronaći pouzdanu podršku za primenu nove zakonske regulative u praksi?

Sa timom vrhunskih stručnjaka u oblasti radnog prava, iz ugla zakonodavca i ugla praktičara, za Vas smo pripremili jedinstveni komplet za potpuno razumevanje i ispunjavanje Vaših zakonskih obaveza sa gotovim modelima dokumenata za brzu i jednostavnu svakodnevnu upotrebu.

Priručnik sa portalom Vam obezbeđuje:

 • Jednostavna i potpuna objašnjenja novih propisa koja smo pripremili u saradnji sa vrhunskim stručnjacima u oblasti radnog prava
 • Precizna objašnjenja će Vam uštedeti vreme i ukloniti mogućnost greške
 • Gotove modele dokumenata u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom
 • Za svakodnevno funkcionisanje kadrovske službe, precizni i odmah upotrebljivi uzorci: popunite, snimite i odštampajte
 • Praktična rešenja konkretnih problema sa odgovorima na Vaša pitanja iz prakse
 • Saveti za rešavanje problema u praksi: konkretna uputstva za sve procedure u radu sa kadrovima

 

Autor

Ana Popović

Advokat Ana Popović je partner u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca, zaštitu podataka o ličnosti, pravo intelektualne svojine i porodično pravo. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme opštih akata poslodavca i ugovora o radu, u postupku zaključivanja ugovora sa stranim državljanima, tokom pregovora i u radnim sporovima, ali i opštim parničnim postupcima. Svakodnevno savetuje i zastupa klijente povodom pribavljanja odobrenja za privremeni boravak i radnih dozvola, u postupku otkaza ugovora o radu u svim slučajevima, a posebno u postupku utvrđivanja viška zaposlenih. Pored zastupanja korporativnih klijenata, savetuje i zastupa visoko pozicionirane zaposlene u pogledu sporazumnog preestanka radnog odnosa i isplati stimulativnih otpremnina. Ana je član HR odbora Saveta stranih investitora i Odbora za radno pravo Američke privredne komore. Aktivno učestvuje u pisanju tekstova za Belu knjigu na temu radnopravnih propisa, zaštite uzbunjivača, rada stranaca i transporta u Srbiji.

Biserka Živanović

Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Damir Drnda

Damir Drnda je rođen 30.12.1981. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Pravosudni ipit je položio u Beogradu, 2009. godine i od 2009. godine je upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograda, čiji je član. Govori engleski jezik. Tokom studija, bio je aktivni član Debatnog kluba Pravnog fakulteta u Beogradu i Otvorene Komunikacije-univerzitetske debatne mreže, gde je kao član debatnih timova učestvovao na više debatnih turnira, stranih i domaćih, kao i na dva evropska debatna prvenstva, Zagreb 2003. godine i Durham 2004. godine.

Aktivno je učestvovao u radu programa debatnih klubova gde je studentima, kako Pravnog fakulteta u Beogradu, tako i drugih fakulteta Univerziteta u Beogradu, držao mnogobrojne radionice na temu argumentacije, kritičnog mišljenja, komunikacije, retorike, aktuelnih tema iz političkog, ekonomskog i društvenog života. Od početka rada, prvo kao pripravnik, a kasnije kao advokat, radio je na polju građanskog prava, posebno materiji radnog prava, imovinskih odnosa, privrednog prava, bračnih i porodičnih odnosa.

Tokom rada u advokaturi specijalizovao se posebno na polju radnih i imovinskih odnosa, gde zastupa fizička i pravna lica (domaća i strana) u postupcima pred državnim organima i sudovima. Poseban segment bavljenja advokaturom mu predstavlja zastupanje domaćih i stranih pravnih lica u njihovom poslovanju, od izrade akata, pružanja pravnih saveta i usluga, do zastupanja pred državnim organima i sudovima. Kao autor, učestvovao je u izradi i priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“.

Dušan Garašanin

Dušan Garašanin je diplomirao na Pravnom fakultetu BU i stekao zvanje Master prava za radno i socijalno pravo. Tokom višegodišnjeg bavljenja advokaturom naročito se specijalizovao u oblasti radnog prava, poslovnog prava, kao i u oblasti naplate potraživanja. Dušan je jedan od osnivača mlade, dinamične i ambiciozne zajedničke advokatske kancelarije Garašanin Bandić Drobac – GBD Law, sa sedištem u Beogradu, koja je usmerena na privredno i poslovno pravo u najširem smisu. Dugi niz godina Dušan je bio saradnik u jednoj od najvećih i vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji kao clan tima za naplatu potraživanja i HR, a zahvaljujući bogatom iskustvu u domenu radnih odnosa, a pre svega zastupanju klijenata pred sudovima u radnim sprovima svoja iskustva iz ove oblasti podeliće sa polaznicima seminara. Dušan je poslednjih godina stalni saradnik i predavač na seminarima organizovanim pod okriljem kompanije Forum Media u oblasti radnog prava i naplate potraživanja. Pored toga, Dušan redovno uzima učešće i na drugim seminarima, panelima i konferencijamaa predstavljao je Pravni fakultet BU na internacionalnom seminaru u temi Protection against dismissal for employees organizovanog pod pokroviteljstvom Evropske platforme za radno pravo, na Univerzitetu u Bordou u Francuskoj.

Ivana Mijailović

Ivana Mijailović je rođena u Šapcu 01.05.1984. godine, gde je završila „Šabačku gimnaziju“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu završila je i specijalističke strukovne studije „Pravni aspekti korporativnog upravljanja“ 2010. godine. Od 2009. do 2011. godine radila je u Privrednom sudu u Beogradu kao pripravnik. 2011. godine položila je pravosudni ispit.

Od oktobra 2011. godine zaposlena je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (parnično odeljenje) kao sudijski pomoćnik, gde samostalno radi sudske odluke, svakodnevno prati pozitivnu sudsku praksu i proučava najnovija shvatanja i stavove viših sudijskih instanci.

Jelena Lalatović

pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Jelena Maoduš

Jelena Maoduš je rođena 16. decembra 1984. godine u Vranju. Diplomirala je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine stice akademsko zvanje master iz uže naučne oblasti javne finansije i finansijsko pravo. Ubrzo nakon diplomiranja zaposlila se u privredi.

Radno iskustvo stiče na pozicijama u okviru finansijskog sektora, a nakon usavršavanja u oblasti prava značajnije je angažovana u delu ljudskih resursa i obračuna zarada. Od 2013. godine radi na poziciji finansijskog menadžera.

Značajno iskustvo kao predavač Jelena stiče kroz in-house obuke za potrebe menadžmenta u oblasti poreskih zakona i njihove primene, kao i finansija. Ove dve oblasti zapravo i čine centar interesovanja Jeleninog daljeg stručnog usavršavanja i njenu užu specijalnost.

Govori engleski jezik.

Jelena Milačić

Advokat Jelena Milačić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla Master II Visokih evropskih i medunarodnih studija na Evropskom Institutu u Nici.

Jelena je aktivan član HR odbora Saveta stranih investitora. U advokatskoj kancelariji Bojovic & Partners radila kao stariji saradnik. Tokom rada specijalizovala se u oblasti radnog prava, korporativnog i poslovnog prava, kao i u oblasti rešavanja sporova.

Svakodnevno pruža pravne usluge mnogobrojnim istaknutim klijentima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Maja Đorđević

Maja Đorđević je pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Marko Paić

Osnovne i master studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde potom upisuje doktorske studije na odeljenju za međunarodno pravo. Pravosudni ispit je položio 2010. godine. Iste godine počinje sa radom na poziciji pravnog referenta u kancelariji Ombudsmana Srbije. Na toj poziciji se bavio pisanjem pravnih preporuka i drugih mekih zakona iz oblasti ljudskih prava, kao i pisanjem članaka u vezi sa ljudskim pravima za časopis Ombudsmana Srbije. Od 2011. godine uspešno vodi advokatsku kancelariju Paić gde pruža usluge pisanje raznih zahteva, ugovora i sličnih dokumenata, zastupanja preduzeća pred Privrednim sudom, odbrane pred Krivičnim sudom, Apelacionim i Vrhovnim sudom, pravnih konsultacija.

Osvojio je 2003. godine nagradu za najbolji pravni esej na temu Ustavno pravo na predmetu Ustav SAD 1787. i književnu nagradu Borislav Pekić 2001. godine.

Milan Ranđelović

Milan je menadžer za radno-pravne odnose u NIS a.d. Novi Sad, jednoj od najvećih i najuspešnijih kompanija u Republici Srbiji, sa oko 11.000 zaposlenih lica. Kao prvi čovek radnog prava u NIS-u, zadužen je za tumačenje, savetovanje i primenu Zakona o radu i svih drugih propisa iz te oblasti, kao i za utvrđivanje i primenu internih akata kompanije iz tog domena, a pre svega u pogledu pitanja disciplinskih mera, otkaza, promena uslova rada, zapošljavanja, zaštite podataka o ličnosti zaposlenih i ostalih pitanja. Pre toga, Milan je karijeru započeo kao advokatski pripravnik u eminentnim advokatskim kancelarijama u Beogradu, da bi zatim radio kao advokat u AOD JPM Janković Popović Mitić gde je bio član radno-pravnog odeljenja. Samo neke od transakcija u kojima je Milan učestvovao su: savetovanje klijenata u svakodnevnim radnopravnim aktivnostima i pitanjima koja se tiču radnih odnosa, kao i sastavljanje, odnosno usklađivanje opštih i pojedinačnih radnopravnih akata za Swarovski Subotica, Avon Cosmetics SCG, Patent CO, Norma Grupa Jugoistočna Evropa, Austrijska ambasada, BASF Srbija, Deichmann, IKEA Srbija, Microsoft Software, Messer, Scania Srbija, Mylan, Mellon, i drugi; zastupanje klijenata pred inspekcijom rada i pred domaćim sudovima u radno-pravnim parnicama i izvršenjima; savetovanje klijenata u vezi sa boravišnim i radnim dozvolama, stalnim nastanjenjem i državljanstvom; savetovanje klijenata u vezi sa penzijama, novčanim naknadama, porezima i doprinosima koji se tiču zarada i drugih primanja iz radnih odnosa. Učestvovao je u različitim projektima Forum Medije – držanje seminara i predavanja na brojne radno-pravne teme, autor je 3 publikacije iz iste oblasti, a napisao je i više od 15 članaka za priznate pravne časopise. Učestvovao je u radu različitih privrednih komora u pogledu donošenja novih pravnih akata (Američka privredna komora, Savet stranih investitora). Govori engleski, a služi se i ruskim jezikom.

Nenad Cjetićanin

Nenad Cvjetićanin rođen je 30. avgusta 1980. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oktobru 2004. godine. Postdiplomske studije je završio 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Beogradu, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nansiju (Francuska), gde je stekao zvanje specijaliste za evropsko pravo.

Profesionalnu karijeru zapoceo je kao pripravnik Privrednom sudu u Beogradu od 2006. do 2007. godine i u kompaniji Interkomerc AD Beograd, gde je radio od 2007. do 2008.godine. Pravosudni ispit je položio krajem 2008. godine.

Član je Advokatske komore Beograda i Italijansko-Srpske privredne komore. G-din Cvjetićanin je partner i osnivac Advokatske kancelarije Cvjeticanin & Partners, jedne od vodećih kancelarija u Srbiji, koja je specijalizovana za radno pravo, privredno pravo i intelektualnu svojinu. Bavi se radnim i privrednim pravom u celini, sa naročitom specijalizacijom za oblast žigovnog prava.

G-din Cvjetićanin je od 2013. godine saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, na katedri za privredno i kompanijsko pravo i autor je više naučnih članaka i komentara zakon, a takoje je i arbitar za rešavanje sporova vezanih za domaće internet domene.

Nenad Zafirović

Advokat u advokatskoj kancelariiji Marković & Zafirović. Rođen je 1976. godine u Beogradu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon obavljanja pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispta, postaje partner u advokatskoj kancelariji „ Marković & Zafirović“ , koja se više od dve decenije bavi zastupanjem privrednih društava pred sudovima, arbitražama, organima uprave, trećim licima, sastavljanjem ugovora, opštih uslova poslovanja i drugih akata, osnivanjem i pripajanjem različitih formi privrednih društava, zaštitom intelektualne svojine, kao i analizom različitih pravnih i poslovnih pitanja po zahtevu klijenata.

Kroz obavljanje advokatske profesije pružao i sa uspehom pruža pravnu podršku privrednim društvima različitih profila, od manjih ili većih domaćih i stranih privrednih društava, preko banaka do velikih multinacionalnih kompanija.

Učestvovao u pisanju različitih stručnih tekstova, između ostalog i Komentara Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode.

Član Advokatske komore Beograda. Govori engleski jezik.

Olga Vučković Kićanović

Olga Vučković Kićanović je dipl. pravnik zaposlena kao viši savetnik Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, licencirani antimobing trener od strane Evropske unije sa više od 500 održanih obuka na temu vansudskog rešavanja radnih sporova, mobinga, diskriminacije, zaštite privatnosti i poverljivosti, uzbunjivanja, komunikacije i motivacije.

Olga je posrednik iz Registra Ministarstva pravde, sertifikovana za individualne i kolektivne radne sporove, sa velikim iskustvom posredovanja u sporovima povodom zlostavljanja na radu, član Uređivačkog odbora Udruženja za radno i socijalno pravo i autor mnogih stručnih članaka u oblasti radnog prava.

Tokom svoje karijere bila je advokat i direktor pravne službe i ljudskih resursa u srpsko-nemačkom holdingu, a od 2005.godine bavi se isključivo radnim pravom.

Tatjana Prijić

Tatjana Prijić je rođena 1965. godine u Sremskoj Mitrovici. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Trenutno je zaposlena u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od 2017. godine, pre toga u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 2004. godine i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, sa bogatim iskustvom u oblasti izrade i sprovođenja zakona, drugih propisa, strateških i planskih dokumenata, kao i njihovoj harmonizaciji sa pravom EU, prvenstveno u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, unapredenja položaja osoba sa invaliditetom i ljudskih prava uopšte, ali i drugih srodnih propisa (međunarodnih sporazuma o socijalnoj sigurnosti, socijalnog preduzetništva, propisa iz oblasti obrazovanja odraslih, obaveznog socijalnog osiguranja, kontrole državne pomoći, zadruga, zanatstva, društveno odgovornog poslovanja, zarada u javnim službama, rodne ravnopravnosti i dr).

Učesnik je i pozivani predavač na velikom broju stručnih skupova i savetovanja (u organizaciji Udruženja pravnika u privredi, Udruženja pravnika radnog i socijalnog prava; stručnih časopisa; privrednih komora i udruženja poslodavaca; centara za poslovnu edukaciju, nevladinih organizacija i dr.), predavač je na obukama, okruglim stolovima i seminarima iz oblasti zapošljavanja, radno-pravnog statusa i rešavanja viška zaposlenih, položaja osoba sa invaliditetom. Autor je niza radova i članaka u stručnim časopisima

Uroš Novaković

Uroš Novaković je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nagrađivani je stipendista gradonačelnika grada Beograda, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Univerziteta u Beogradu. Bio je i stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije za mlade talente, raspoređen kao istraživač-stipendista u Institut za uporedno pravo gde je bio angažovan na projektu (Pravo Srbije i međunarodne sudske institucije). Bio je zaposlen u Upravi grada Beograda (Sekretarijat za obrazovanje).

Od oktobra 2007. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U junu 2016. godine izabran je u zvanje docenta za predmet Porodično pravo.

Učestvovao je i trenutno učestvuje na velikom broju projekata (Identiteski preobražaj Srbije, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU – pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekti).

Radio je kao konsultant za Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije i UNICEF (Formiranje Fonda za pomoć porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju), za kabinet Potpredsenika vlade za Evropske integracije (Analiza uspostavljanja Alimentacion og fonda u Republici Srbiji; Lišenje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji), za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ombudsmana (Diskriminacija osoba sa invaliditetom: zakonski propisi i praksa), za Nevladine organizacije.

Autor je nekoliko publikacija i oko trideset radova iz oblasti porodičnog prava, prava deteta i ljudskih prava, socijalne zaštite.

Prednosti poslovnog izdanja

Posebne pogodnosti poslovnog izadanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacijepomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

Sadržaj

Opšti akti za poslodavce

Opšta pitanja i (uslovno) obavezni opšti akti

Opcioni opšti akti

Rad od kuće – stara mogućnost ali nova aktuelnost

Bezbednost i zdravlje na radu u pogledu zarazne bolesti covid-19

Opšti osvrt na zaštitu podataka o ličnosti u svetlu radnih odnosa

Kako zakonito sprovesti rešavanje viška zaposlenih kada se ne donosi program?

Zasnivanje radnog odnosa

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Ugovor o radu

Radni odnos na određeno vreme

Izmene ugovora o radu

Rad van radnog odnosa

Rad van radnog odnosa – zakonska regulativa / Privremeni i povremeni poslovi / Ugovor o delu

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju / Dopunski rad /

Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Radno vreme

Pojam radnog vremena

Puno radno vreme / Nepuno radno vreme / Skraćeno radno vreme

Prekovremeni rad / Raspored radnog vremena / Preraspodela radnog vremena

Noćni rad i smenski rad / Radno vreme i prekovremeni rad

Odmori i odsustva

Odmor u toku dnevnog rada

Dnevni odmor / Nedeljni odmor / Godišnji odmor

Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) / Neplaćeno odsustvo

Mirovanje radnog odnosa

Odsustvo zaposlenih sa rada

Zaštita zaposlenih

Opšta zaštita / Zakon o zdravstvenoj zaštiti / Zaštita omladine

Zaštita materinstva / Zakon o zdravstvenom osiguranju

Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili nege druge osobe

Zaštita osoba sa invaliditetom i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama

Preventivne mere / Zlostavljanje i diskriminacija

Zarade, naknade zarada i druga primanja

Pojmovi

Zarada

Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu

Udaljenje zaposlenog sa rada

Opšte informacije u vezi sa udaljenjem zaposlenog sa rada

Fakultativno udaljenje zaposlenog sa rada

Obligatorno udaljenje zaposlenog sa rada

Trajanje udaljenja zaposlenog sa rada

Disciplinske mere

Disciplinske mere u radno-pravnom zakonodavstvu

Privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade

Novčana kazna do 20% od osnovne zarade zaposlenog

Prestanak radnog odnosa

Razlozi za prestanak radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa (na određeno vreme) istekom roka na koji je zasnovan

Sporazumni prestanak radnog odnosa iz ugla sudske prakse

Otkaz od strane zaposlenog / Otkaz od strane poslodavca / Tehnološki viškovi

Najnoviji komentari sudske prakse i mišljenja

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada ili nedovoljno znanja i sposobnosti

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu

Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i kontrolne liste

Kaznene odredbe i privredni prestupi

Kaznene odredbe u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu

Aktuelna sudska praksa u radnom pravu

Aktuelna praksa Vrhovnog kasacionog suda kroz radne sporove

DODATNI ČLANCI NA PORTALU:

Aktuelno / Propisi / Zakoni / Podzakonski akti / Modeli

Modeli ugovora o radu – zasnivanje radnog odnosa / Modeli ugovora van radnog odnosa

Opšta akta / Modeli dokumenata u vezi sa radnim vremenom / Modeli dokumenata u vezi

sa odmorima i odsustvima / Modeli dokumenata u vezi sa udaljenjem sa rada / Modeli u

vezi sa prestankom radnog odnosa / Drugi primeri dokumenata neophodnih u radu

kadrovske službe / Stručna mišljenja / Sudska praksa / Dodatni članci


 

Opšti uslovi

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala.