Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Stručnjak za upravljanje rizicima i usklađivanje poslovanja sa radno-pravnim propisima – HR compliance

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Posebno pripremljeno za rukovodioce i zaposlene u pravnim, kadrovskim i HR službama

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata: Stručnjak za upravljanje rizicima i usklađivanje poslovanja sa radno-pravnim propisima – HR compliance

Pravne posledice koje firme mogu da pretrpe zbog neusklađivanja sa radno-pravnim propisima nameću zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama stalnu potrebu da identifikuju, prate i kontrolišu pravne rizike!

 

Na našoj intenzivnoj obuci, kroz predavanja tima iskusnih advokata – stručnjaka za radno pravo i interaktivnu diskusiju, praktična iskustva, primere dobre advokatske prakse i konkretne preporuke naučićete kako da preispitate svoje dosadašnje radno-pravne procedure i primenite inovativne i proaktivne aktivnosti kako biste uskladili svoje poslovanje i dokumentaciju sa pozitivnim radno-pravnim propisima i minimizirali rizike!

 

Ovaj program obuke će Vam pomoći da:

 • Rešite specifične probleme unutar svoje kompanije, nejasnoće u tumačenju pojedinih zakonskih odredbi i komplikovane i zamršene procedure
 • Sprovedete odgovarajuće postupke i procedure i uskladite poslovanje i dokumentaciju sa radno-pravnim propisima
 • Pravilno zasnujete radni odnos sa zaposlenim ili angažujete lica van radnog odnosa, dokumentujete ove procese i obradite podatke zaposlenih u skladu sa zakonom
 • Kompletirate i uskladite kadrovsku dokumentaciju sa radno-pravnim propisima
 • Oblikujete zakonski obavezne opšte akte i one koje je poželjno da donesete u cilju uvođenja internih pravila i procedura
 • Sprovedete i dokumentujete neophodne korake i procedure za zakonit prestanak radnog odnosa
 • Se upoznate sa pravnim posledicama u slučaju neusaglašavanja sa propisima ili grešaka i naučite kako da ih izbegnete

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA PREDAVANJA koje će biti održane 05, 24.05. i 31.05.2018. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, interakciju sa predavačima i pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za usklađivanje poslovanja i dokumentacije sa propisima iz oblasti rada;
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik za primenu Zakona o radu i drugih pozitivnih propisa iz oblasti rada u štampanoj formi + CD sa više od 60 gotovih modela radno-pravnih dokumenata za sve radne procedure od zasnivanja do prestanka radnog odnosa u Word formatu + ON-LINE verzija.

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednije znanje za usklađivanje poslovanja i dokumentacije sa propisima iz oblasti rada;
 • Konsultacije sa stručnjacima u vezi sa Vašim nedoumicama iz prakse i preporuke za usaglašavanje poslovanja;
 • Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za za upravljanje rizicima i usklađivanje poslovanja sa radno-pravnim propisima – HR compliance na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

Teme seminara

1. Modul: RADIONICA – PRAVILNO ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA / ANGAŽOVANJE LICA VAN RADNOG ODNOSA I PRATEĆA DOKUMENTACIJA, 17.05.2018, 10-15 h
 • Zasnivanje radnog odnosa – preporuke za izbor odgovarajuće vrste ugovora; primeri dobre prakse prilikom izrade ugovora o radu; najčešće greške poslodavaca prilikom izrade ugovora o radu, njihove posledice i preporuke za izbegavanje grešaka; preporuke za definisanje opštih i fakultativnih elemenata ugovora o radu (Klauzula zabrane konkurencije, klauzula čuvanja poverljivih podataka, i sl.)
 • Angažovanje direktora – ugovor o radu i ugovor o pravima i obavezama direktora (sličnosti i razlike)
 • Rad van radnog odnosa – preporuke za izbor odgovarajućeg ugovora van radnog odnosa; dokumentacija koju poslodavac mora da obezbedi prilikom angažovanja lica van radnog odnosa; primeri dobre prakse prilikom izrade ugovora van radnog odnosa; najčešće greške poslodavaca prilikom izrade ugovora van radnog odnosa, njihove posledice i preporuke za izbegavanje grešaka
 • Zapošljavanje stranaca – kako zaposliti stranca u Srbiji (uslovi zapošljavanja stranaca i vrste radnih dozvola); postupak zapošljavanja stranaca (prethodni postupak pred NZS-om, pribavljanje radne i boravišne dozvole); potrebna dokumentacija (ugovor o radu, ugovor o poslovnoj saradnji, zahtevi, izjave, potvrde, odluke…); produženje i prestanak važenje dozvole za rad; najčešći problemi u praksi i kako ih prevazići
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (obaveze poslodavaca, kazne, izuzeci)
 • Čuvanje ugovora o radu
 • Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
2. Modul: RADIONICA – USKLAĐIVANJE OPŠTIH AKATA DRUŠTVA SA RADNO-PRAVNIM PROPISIMA I OBRADA PODATAKA ZAPOSLENIH, 24.05.2018, 10-15 h
 • Koje opšte akte je poslodavac u obavezi da donese da bi uskladio svoje poslovanje sa radno-pravnom regulativom
 • Da li su svi poslodavci u obavezi da imaju sve Zakonom o radu predviđene opšte akte
 • Pravilnik o radu i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova – primeri dobre prakse prilikom izrade opštih akata; najčešće greške poslodavaca prilikom izrade opštih akata, njihove posledice i preporuke za izbegavanje grešaka
 • Koje opšte je poželjno da poslodavac donese u cilju uvođenja i kontrole internih pravila i procedura (Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o ocenjivanju i praćenju radnog učinka zaposlenih, i dr.)
 • Zarade zaposlenih i dostavljanje obračuna zarade
 • Organizacija radnog vremena, odmori i odsustva, prekovremeni rad – zakonska ograničenja; potrebna dokumentacija; preporuke za prevenciju zloupotreba od strane zaposlenih; najčešće greške i kako ih izbeći
 • Zakonski propisane obavezne evidencije u oblasti rada (obaveze poslodavca i predviđene kazne u slučaju njihovog nepoštovanja), evidencija o prekovremenom radu, i vođenje fakultativnih evidencija u cilju unapređenja procesa rada
 • Obrada podataka o ličnosti zaposlenih – uslovi za obradu podataka o ličnosti, zakonska obaveza obaveštavanja Poverenika o obradi podataka o ličnosti zaposlenih i vođenje evidencija i baza podataka o ličnosti
 • Obaveze poslodavca u vezi sa kontrolom zabrane pušenja (potrebna dokumentacija, imenovanje ovlašćenog lica, isticanje znaka zabrane pušenja)
 • Usklađivanje poslovanja i akata poslodavca sa propisima o sprečavanju zlostavljanja na radu i zaštitom uzbunjivača
 • Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
3. Modul: RADIONICA – KAKO IZBEĆI TUŽBU ZA NEZAKONIT OTKAZ? – KORACI, PROCEDURE I DOKUMENTACIJA ZA ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA, 31.05.2018, 10-15 h
 • Postupak koji prethodni otkazu ugovora o radu – preporuke za izradu prateće dokumentacije
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca – postupak otkaza; preporuke; odredbe koje važe nakon prestanka ugovora o radu; najčešće greške poslodavaca; slučajevi iz prakse
 • Otkaz usled tehnološkog viška – preporuke, najčešće greške i primeri iz prakse
 • Posebna zaštita od otkaza – preporuke, najčešće greške i primeri iz prakse
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa – šta sve dobar sporazum o prestanku radnog odnosa treba da sadrži; najčešće greške u praksi
 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa
 • Disciplinske mere – vrste i postupak izricanja; slučajevi iz prakse
 • Udaljenje zaposlenog sa rada – obavezna dokumentacija; preporuke, najčešće greške i primeri iz prakse
 • Naknada štete koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu – utvrđivanje postojanja i visine štete; sudska zaštita; prateća dokumentacija
 • Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Priručnik „Izmene i dopune Zakona o radu“ + CD + On-line verzija

 

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
 1.  Zasnivanje radnog odnosa,
 2. Rad van radnog odnosa,
 3. Radno vreme,
 4. Odmori i odsustva,
 5. Zaštita zaposlenih,
 6. Zarade, naknade zarada i druga primanja,
 7. Udaljenje zaposlenog sa rada,
 8. Disciplinske mere,
 9. Prestanak radnog odnosa,
 10. Kolektivni ugovor,
 11. Inspekcijski nadzor,
 12. Kaznene odredbe i privredni prestupi,
 13. Prelazne i završne odredbe,
 14. Drugi aktuelni radni propisi
UZORCI:
 • Modeli ugovora o radu na određeno vreme, neodređeno vreme, probni rad, radni odnos s nepunim radnim vremenom, pripravnički rad itd;
 • Modeli ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, delu, stručnom osposobljavanju i usavršavanju, dopunskom radu;
 • Modeli aneksa ugovora o radu, obaveštenja o razlozima za ponuđeni aneks ugovora; Korisni obrasci

 

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA RADNO-PRAVNIM PROPISIMA – HR COMPLIANCE

 • Test za proveru znanja dobijate na i-mejl adresu 06.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 18.06.2018.
 • 06.2018. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Sastanci će biti održani u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Kroz pitanja, odgovore i dodatna objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“ u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje usklađivanja poslovanja sa radno-pravnim propisima.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 18.06.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN: Šefovima pravne, kadrovske i HR službe, šefovima i menadžerima drugih sektora, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast usaglašavanja poslovanja sa propisima iz oblasti rada.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018