Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivne obuke

Stručnjak za radno pravo

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

13. GENERACIJA POLAZNIKA OBUKE

Stručnjak za radno pravo

3 interaktivne online radionice uživo
prvi put ekskluzivno sa predavačima
predstavnicima pravosuđa i advokature
+
Priručnik „RADNO PRAVO U PRAKSI“ sa online portalom

 

Na zahtev naših klijenata i realnih potreba u svakodnevnoj praksi, organizujemo specijalističku obuku koju sprovode predstavnici pravosuđa i advokature.

Pohađanjem naše obuke saznaćete:

 • Sve što treba da znate o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenih od trenutka razgovora za posao do prestanka radnog odnosa
 • Kako da izbegnete pravne probleme zbog nedovoljnog poznavanja i/ili nepoštovanja svih važećih i relevantnih zakona i podzakonskih propisa
 • Kako da sprečite ili ublažite postojeće probleme sa zaposlenima, inspekcijama rada ili sudskim sporovima

Posebno pripremljeno za direktore i rukovodioce pravne, kadrovske i HR službe, sve zaposlene u pravnom sektoru i sve zainteresovane poslodavce, a kako bi izbegli probleme sa zaposlenima, inspekcijama rada i sudskim tužbama nezadovoljnih radnika.

Poslodavci i zaposleni imaju i svoje obaveze i prava te moraju biti svesni i jednoga i drugog kako bi poslovanje moglo funkcionisati, a kompanija se u potpunosti posvetiti primarnoj delatnosti, proizvodima/uslugama, tržištu i klijentima.

Ovo je obuka za Vas: Ukoliko Vaša organizacija radi već dugi niz godina ili tek počinje s radom pa Vam predstoji širenje i nova zapošljavanja. Možda Vas je aktuelna kriza dotakla pa ste u situaciji da smanjujete broj zaposlenih. U svakom slučaju treba vam osoba (ili više njih) koja je temeljno upoznata sa svakim delom Zakona o radu i aktuelnom radnopravnom praksom.

 

TEME SEMINARA:

1. Modul: RADIONICA – Pregled zakona i propisa iz područja radnih odnosa – oblici angažovanja i dokumentacija 26.04.2022.
 • Pregled zakona i propisa iz područja radnih odnosa – uvodno predstavljanje propisa,
 • Opšti podaci o hijerarhiji radnopravnih akata,
 • Kolektivni ugovor i drugi opšti akti poslodavca – pravilnici – praktični primeri i rešenja,
 • Postupak zasnivanja radnog odnosa – ugovor o radu – obavezni elementi – preporuke i rešenja,
 • Drugi oblici angažovanja kod poslodavca i rad van radnog odnosa – ograničenja i potencijalni rizici,
 • Postupak zaključenja aneksa ugovora o radu i razlozi za davanje ponude za zaključenje aneksa,

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: RADIONICA – Definisanje opisa radnih mesta i sistematizacija radnih mesta u praksi 28.04.2022.
  • Postojeće stanje opisa radnih mesta u kompaniji – najčešći problemi iz prakse
  • Osnivanje novog radnog mesta u kompaniji:
  • struktura opisa radnog mesta (opšti podaci za identifikaciju radnog mesta, položaj radnog mesta u strukturi kompanije, opis zadataka radnog mesta, opis minimalnih znanja, veština i sposobnosti)
  • opšti podaci o radnom mestu (naziv radnog mesta)
  • svrha radnog mesta (glavni zadaci koji se obavljaju na tom radnom mestu ulaz, i rezlutati izlaz, zašto to radno mesto postoji: šta se radi, zašto se radi, kako se radi),
  • opis zadataka (kako definisati zadatke, jer da bi zaposleni obavljao posao savesno i odgovorno, neophodno je da zadaci budu definisani)
  • Definisanje organizacionih delova kod poslodavca
  • Šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, šta je neophodno uskladiti sa jedinstvenim kodeksom šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama, a šta sa predviđenim Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija – i kako pravilno primeniti odredbe zakonske regulative
  • Odnos Zakona o radu sa šifarnikomi Noks
  • Kako postupiti i šta uraditi u slučaju pravne praznine – primeri i saveti direktno iz prakse i iskustva predavača
  • Konkretni primeri za osnivanje radnog mesta u sklopu organizacione strukture
  • Izmena ugovorenih uslova rada i koje aktivnosti je neophodno preduzeti, smanjenje broja izvršilaca za pojedini opis radnog mesta (objašnjenje zakonske procedure sa primerima akata)

  Ukidanje radnog mesta i aktivnosti koje je neophodno preduzeti (konkretna uputstva za sprovođenje postupka rešavanja viška zaposlenih)

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

3. Modul: RADIONICA – Najnovija sudska radnopravna praksa 29.04.2022.
  • Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije
  • Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
  • Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme
  • Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme i ostvarivanje sudske zaštite
  • Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama disciplinskih mera
  • Prava zaposlenog na naknadu troškova i način iskazivanja kroz obračun
  • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih

  Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih i drugi radnopravni instituti…

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Dodatni radni materijal: Priručnik RADNO PRAVO U PRAKSI
 • Priručnik u štampanoj formi + portal za radno pravo
 • Gotove modele radnopravnih dokumenata u Word formatu

 

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne ONLINE radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika „RADNO PRAVO U PRAKSI“ u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina primene radnog prava u organizaciji.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN:

Šefovima pravne, kadrovske i HR službe, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018