Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivne obuke

Stručnjak za kontroling ljudskih resursa

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Program intenzivne obuke:

Stručnjak za kontroling ljudskih resursa

Efikasne metode za planiranje i kontrolu personalnih troškova * optimizaciju rezultata * procedure

Kompanije u Srbiji se suočavaju sa novim izazovima optimizacije ljudskih resursa, a osim potrebe kontrole troškova rada, sve je veća potreba da se kontroliše i unapredi upravljanje ljudskim resursima. Osnove za uspešnu optimizaciju troškova su poznavanje procesa planiranja, pravilna analiza rezultata zaposlenih, obrada tih podataka i uspostavljanje procedura. Kvalitetna kontrola upravljanja pojedincima i timovima obezbeđuje značajno lakše merenje i planiranje vrednosti ljudskog kapitala i održivost i razvoj cele kompanije.

Organizujemo program intenzivne obuke za uspostavljanje/unapređivanje kontrole kadrova na kome ćete naučiti kako da:

 • Kontrolišete funkciju upravljanja kadrovima
 • Unapredite strukturu zaposlenih u organizaciji
 • Smanjite troškove ljudskog faktora
 • Efikasnije ulažete u razvoj novih kompetencija zaposlenih
 • Izradite personalni budžet zaposlenih
 • Kontrolišete odstupanja od plana
 • Zaposlene ocenite u odnosu na sopstveni doprinos i učinak
 • Kvantifikujete pokazatelje upravljanja ljudskim resursima
 • Budete maksimalno pripremljeni kada treba da predstavite značaj i rezultate funkcije ljudskih resursa svom menadžmentu

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA PREDAVANJA na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, interakciju sa predavačima i pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za uspostavljanje/unapređivanje funkcije kontrole kadrova, upravljanje troškovima rada i postavljanju procedura;
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Zbirku Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima, sa praktičnim uputstvima i više od 30 gotovih adaptibilnih Excel modela za kontrolu troškova kadrova i evidentiranje i praćenje HR procesa.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednije znanje iz oblasti kontrole kadrova;
 • Konsultacije sa stručnjacima i direktne savete za lakše sprovođenje kontrole kadrova, upravljanje troškovima i procedurama;
 • Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za kontrolu upravljanja kadrovima – HR kontroling na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, potrebama, prethodnim znanjima i iskustvima.

TEME SEMINARA:

1. Modul: RADIONICA – FINANSIJSKI ASPEKTI HR KONTROLINGA, 13.03.2020.
10-15 h
 1. Ljudski resursi i kontroling
  • HR kao funkcija i faktori kontrole
  • Aspekti i faktori kontrole
  • Izazovi kontrole
  • Osobine efektivnog sitema kontrole
 2. Planiranje personalnih troškova
  • Organizacija budžeta po profitnim/troškovnim centrima
  • Planiranje personalne strukture/troškova u skladu sa
  • Budžetiranje, segmenti, poreski tretman i bitni elementi
  • Zarade i beneficije
  • Ostali zakonski i pravilnikom uređeni troškovi
  • Trošak regrutacije, obuke, službenih putovanja i dr.
  • Prilagođavanje poslovnim promenama i izmene plana
 1. Redovni i periodični izveštaji
  • Budžetiranje vs. realni mesečni troškovi
  • Fluktuacija zaposlenih
  • Rotacije
  • Troškovi regrutacije i obuke
  • Apsentizam
  • Struktura zaposlenih (obrazovanje, starost, pol)
  • Iskorišćenost odmora
  • Plan korektivnih mera i drugi izveštaji koje organizacija utvrđuje prema sopstvenoj meri
 2. Kako uvezati praćenje i nagrađivanje učinka zaposlenih sa ostvarenjem zadatih planova

INTERAKTIVNA VEŽBA: Uspostavljanje kontrole učinka na primeru zaposlenih u prodaji (kvantitativno iskazivanje rezultata rada zaposlenih u prodaji radi obračuna bonusa/zarade za učinak)

 

2. Modul: RADIONICA – KVALITATIVNI ASPEKTI HR KONTROLINGA, 20.03.2020, 10-15h
 1. Strategije upravljanja ljudskim resursima i pokazatelji rezultata upravljanja ljudskim resursima: Faktori uticaja i planiranje,HR ROI – povraćaj investicije, imidž poslodavca, konkurentnost zarada i beneficija, obučenost zaposlenih, kvalitet i brzina regrutacije, troškovi regrutacije, plan nasleđivanja, stepen usvojenosti korporativne kulture, stepen automatizacije procesa, stepen prevencije i zaštita od rizika iz oblasti radnog prava, itd.
 2. Alat za ocenu i planiranje unapređenja realizacije ljudskog potencijala
  HRM ciljevi i ROI: sa radionicom i alatom „Organisation Fitness Review“ – primer procene ljudskog kapitala organizacije sa plana razvoja.
 1. Modul: RADIONICA – REGULATORNI ASPEKT HR KONTROLINGA, 27.03.2020, 10-15 h
  1. Uvođenje korporativne procedure i prakse – značaj implementacije i primene korporativnih procedura
  2. Korporativna pravila i Zakon o radu
  • Procedure u službi kontrole i usklađivanja sa korporativnim standardima i zakonskom regulativom (obavezna obaveštenja i pravilnici: zaštita uzbunjivača, zabrana zlostavljanja, kodeks ponašanja, interni pravilnici kojima se reguliše alokacija i upotreba kompanijskih resursa (mobilni telefoni, informacione tehnologije, službeni automobili i dr.)
  1. Kada je organizaciji potrebna procedura radi efikasnijeg i kvalitetnijeg ostvarenja ciljeva i održivog sistema
 1. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirku Excel obrazaca za HR dobijate na prvoj radionici 13.03.2020.

SADRŽAJ ZBIRKE:

  • Organizaciona struktura: Analiza posla, Razvoj opisa posla, Analiza kompetencija, SWOT analiza ljudskih resursa organizacije, Testiranje organizacione spremnosti na izazove tržišta, Sprovođenje promena
  • Selekcija i regrutacija: Planiranje regrutacije i selekcije, Baza regrutacije, elementi i podaci od značaja za praćenje selekcije i čuvanja aktivne baze, Proces i ciljevi uvođenja novozaposlenih, Mernje uspešnosti selekcije
  • Upravljanje učinkom i razvoj talenata: Postavljanje ciljeva i indikatora učinka, Benchmarking, Sistem evaluacije učinka, Utvrđivanje razvojnih planova
  • Obuka i razvoj: Plan obuka, Praćenje rezultata obuke
  • Baza podataka o zaposlenima i izveštavanje: Mesečni izveštaji
  • Plate i beneficije: Parametri za planiranje personalnog budžeta, Obračun zarade, Dodaci na zaradu, Zakonske obaveze: prekovremeni rad, Bonusne politike i sporazumi, Alokacija troška zaposlenih
  • Korporativne procedure: Procedure i politike upravljanja ljudskim resursima, Godišnji odmor i plaćena odsustva, Politike i kontrole korišćenja kompanijskih resursa

UZORCI:

Matrica i pitanja za kreiranje mape nadležnosti i odgo-vornosti; Plan sprovođenja promena; Dnevni/nedeljni raspored rada; Upitnik za razvoj opisa posla (za sistemati-zovanje novog radnog mesta, za pripremu za selekciju kandidata); Format baze kandidata sa istaknutim referen-cama; KPI-evi selekcije i regrutacije (merenje uspešnosti); Formular za evaluaciju učinka sa padajućim listama izbora ključnih kompetencija; Ček lista uvođenja novozaposlenih; Analiza procesa i alokacije vremena i resursa; Praćenje i poređenje učinka zaposlenih; Evidencija i izveštaji obuka; Plan razvoja talenata; Set mesečnih i periodičnih izvešta-ja: Flukutacija (dolasci, odlasci), Rotacije i promocije, Plan nasleđivanja, Evidencija plaćenog odsustva – indikatori, Statistike o zaposlenima, Evidencije o korišćenju bene-ficija; Kalkulator zarade neto, bruto 1, bruto 2; Kalkulator otpremnine (višak zaposlenih); Paket za postavku person-alnog budžeta: Master baza podataka, Plan zaposlenih po mesecima i alokacija po mestima troška (ključevi raspodela), Trošak zaposlenih po mesecima, Kontrola obračuna zarade, Analiza plan vs. realizacija kao kontrolni alat i izveštaj; Model kalkulatora varijabilne zarade; Bo-nusni sporazum u Excel tabeli (ciljevi, ostvarenje i kalku-lator bonusa); Mesečna evidencija prisustva; Lista zadužen-ja i razduženja opreme; Nalog za ugovor o radu; Primer ponude novom zaposlenom; Plan i evidencija godišnjih odmora; Obrazac izlaznog intervjua

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za
STRUČNJAKA ZA KONTROLING LJUDSKIH RESURSA
 • Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu  30.03.2020. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima dostavite mejlom, faksom ili poštom najkasnije do 13.04.2020.
 • 15.04.2020. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.
NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan radni materijal dobijate i “Zbirku Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima”. u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje načina kontrole kadrova u organizaciji.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

PROGRAM JE NAMENJEN: Šefovima kadrovske, HR i pravne službe, šefovima i menadžerima drugih sektora, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u kadrovskim, HR i pravnim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast upravljanja i kontrole kadrova.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja kursa u slučaju manjeg broja prijava. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018