Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Specijalista za radne odnose

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

3 interaktivne online radionice uživo sa sudijom VKS i advokatom

+

Priručnik RADNO PRAVO U PRAKSI

+

Portal sa gotovim modelima dokumenata i redovnim novostima

iz oblasti radnog prava

 

 • Pozivamo Vas na jedinstveni program intenzivne obuke „Specijalista za radne odnose“ u 4 modula. Ova obuka je pripremljena je za rukovodioce pravne, kadrovske i HR službe, direktore, vlasnike preduzeća, zaposlene u pravnim, kadrovskim i HR službama, kao i za sve zainteresovane za oblast radnog prava. Imate jedinstvenu priliku da učestvujete na obuci gde ćete se iz dva različita ugla, sudije VKS i advokata, upoznati sa pravilnom primenom zakonske regulative u oblasti radnog prava.
 • 3 ONLINE INTERAKTIVNE RADIONICE koje će biti održane 24.11, 29.11. i 30.11.2021. na kojima ćete kroz predavanja i praktične primere doći do korisnih rešenja za ispravnu i pouzdanu pripremu adekvatne dokumentacije i primenu radno-pravnih propisa.
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik RADNO PRAVO U PRAKSI u štampanoj formi sa portalom sa više od 200 gotovim modelima radno-pravnih dokumenata u Word formatu za sve radne procedure od zasnivanja do prestanka radnog odnosa, sudskom praksom i pravnim mišljenjima + ONLINE verzija.

 Kroz ovaj program intezivne obuke nudimo Vam mogućnost da:

 • Budete upoznati sa načinom pravilnog praćenja i vođenja radnih odnosa
 • Pravilno organizujete kadrovsku administraciju od momenta zasnivanja radnog odnosa do okončanja istog
 • Budete upoznati sa obavezom donošenja i posedovanja opštih i pojedinačnih akata kojima se regulišu radni odnosi
 • Pravilno reagujete na svaki problem sa kojim se susrećete u domenu radnih odnosa
 • Dobijete praktične i konkretne primere i smernice u cilju pravilnog uspostavljanja HR odnosa na nivou poslodavca
 • Naučite kako da izbegnete posledice koje nastupaju zbog propusta u praćenju radnih odnosa i adminitracije
 • Dobijete aktuelne primere i stavove sudske prakse i nadležnog ministarstva
 • Steknete Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Specijalistu za radne odnose i kadrovsku administraciju na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media
 • Upoznate kolege iz struke, učestvujete u interaktivnoj diskusiji i razmenite iskustva sa drugim polaznicima
 1. Modul: ONLINE RADIONICA – Zakonski i normativni okvir radnog odnosa – opšti akti poslodavca, ugovor o   radu, prijava na osiguranje i stupanje na rad 24.11.2021, 10-13 h
  • Pregled regulative (Zakona i podzakonskih akata kojima su regulisani radni odnosi)
  • Odnos Zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu
  • Osnovne obaveze poslodavaca u cilju organizacije radnih odnosa i procesa rada
  • Obavezujući akti poslodavca
  • Zasnivanje radnog odnosa (oglas za posao, konkurs, izbor i selekcija kandidata, kriterijumi za prijem u radni odnos)
  • Zaključenje ugovora o radu (klauzule, stupanje na rad, obavezni elementi, prijava na osiguranje)
 2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Priručnik „RADNO PRAVO U PRAKSI“ + portal + Online   verzija

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

1   Zasnivanje radnog odnosa

2   Rad van radnog odnosa

3   Radno vreme

4   Odmori i odsustva

5   Zaštita zaposlenih

6   Zarade, naknade zarada i druga primanja

7   Udaljenje zaposlenog sa rada

8   Disciplinske mere

9   Prestanak radnog odnosa

10 Kolektivni ugovor

11 Inspekcijski nadzor

12 Kaznene odredbe i privredni prestupi

13 Prelazne i završne odredbe

14 Drugi aktuelni propisi neophodni u radu

kadrovske službe

UZORCI:

 • Modeli ugovora o radu na određeno vreme, neodređeno vreme, probni rad, radni odnos s nepunim radnim vremenom, pripravnički rad itd;
 • Modeli ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, delu, stručnom osposobljavanju i usavršavanju, dopunskom radu;
 • Modeli aneksa ugovora o radu, obaveštenja o razlozima za ponuđeni aneks ugovora; Korisni obrasci

 

 

  3. Modul: ONLINE RADIONICA – PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA 29.11.2021,  10-13 h
 • Obaveze poslodavca (radno vreme, odmori i odsustva sa rada, BZR, zabrana diskriminacije, zaštita od zlostavljanja, obavezujuće evidencije u domenu radnih odnosa, izmena ugovorenih uslova rada – aneks ugovora o radu)
 • Obaveze zaposlenih
 • Pravo na privatnost na radnom mestu
 • Zabrana konkurencije
 • Intelektualna svojina iz radnog odnosa
 4. Modul: ONLINE RADIONICA – AKTUELNA SUDKSA PRAKSA 30.11.2021, 10-13 h
 • Ugovor o radu:obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem ugovora o radu
 • Aneks ugovora o radu:sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
 • Rad van radnog odnosa:sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu
 • Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme i ostvarivanje sudske zaštite
 • Prava zaposlenog na naknadu troškova i način iskazivanja kroz obračun
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih i drugi radnopravni instituti…

 

 ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
Specijalista za radne odnose
 • 16.11.2021. slanje sertifikata Specijalista za radne odnose na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne online radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika „RADNO PRAVO U PRAKSI“ u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na online radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz online radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina primene radnog prava u organizaciji.
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Šefovima pravne, kadrovske i HR službe, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Za svakog drugog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite 10% popusta!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018