Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Sistematizacija radnih mesta u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Kojim rizicima je izložen poslodavac ukoliko ne donese ili ne izmeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta? Znate li da neažuriran Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta može da utiče na zakonitost otkaza ugovora o radu? Kako optimalno organizovati radnu sredinu, prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju poslova?

 • Kada je neophodno donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta sa definisanim organizacionim delovima kod poslodavca, nazivom i opisom poslova, vrstom i stepenom zahtevane stručne spreme, i drugim uslovima potrebnim za rad na sistematizovanoj poziciji?
 • Znate da je kvalitetno izrađen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta polazna osnova za zaključivanje, izmene i dopune i otkaz ugovora o radu?
 • Kako bez greške izraditi novu ili izmeniti postojeću sistematizaciju radnih mesta?
 • Znate li da svako novo radno mesto mora biti obuhvaćemo Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji?
 • Znate li da svako ukidanje radnog mesta zahteva preduzimanje aktivnosti u pravcu izmena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji?
 • Kako postupati prilikom smanjenja broja izvršilaca kada ih je više angažovano na istoj poziciji?
 • Šta je to načelo jednakih uslova rada – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i obaveze poslodavca prema svim izvršiocima koji rade na istoj poziciji
 • Da li ste i kako objavili Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i koje je vreme stupanje na snagu

 

U saradnji sa iskusnim predavačem u primeni zakona u oblasti radnog prava
organizujemo interaktivni seminar, gde ćete dobiti odgovore na ova i slična pitanja!

 

Nakon interaktivnog seminara i radionice znaćete:

 • Kada treba doneti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
 • Kako usklađivati Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji sa stvarnim stanjem i potrebama poslodavca
 • Kako brzo, jednostavno i efikasno sprovesti izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, upoznati zaposlene sa istima i ispoštovati zakonske obaveze?
 • Koje radnje preduzimati nakon izvršenih izmena i dopuna?
 • Kako pažljivo sprovesti proces oglašavanja viškova zaposlenih i prilagoditi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji tehnološkim, ekonomskim i organizacionim promenama?
 • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i dobiti Seritfikat o pohađanju seminara

Kome je seminar namenjen:

Direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u HR-u, šefovima i zaposlenima u kadrovskoj službi, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, sektoru za upravljanje efikasnosšću i karijerama, psiholozima, direktorima malih i srednjih preduzeća, menadžerima pojedinih sektora, svima koji planiraju nova zapošljavanja, svima zainteresovanim.

Teme seminara:

 

 • Izrada, donošenje, objavljivanje i stupanje na snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
 • Opis poslova radnog mesta – kako kvalitetno opisati radno mesto, kako predvideti uslove za rad na radnom mestu i kako proveriti ispunjenost predviđenih uslova za rad na radnom mestu
 • Vizija, mislija i poslovni ciljevi kao sastavni deo opisa poslova radnog mesta
 • Usklađivanje opisa poslova sa dinamičnim radom i radnim okruženjem
 • Da li je moguće do detalja predvideti sve poslove sa kojima se zaposleni može susresti u radu na poziciji na kojoj je angažovan
 • Uvođenje novih radnih mesta, smanjenje broja izvršilaca i ukidanje radnih mesta u svetlu obaveza poslodavca da menja, dopunjuje i usklađuje Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji – Opšti akt – Ugovor o radu – međusobni odnos i usklađenost
 • Hijerarhijska lestvica u organizacionoj i kadrovskoj strukturi
 • Kvalitetan Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji je u korelaciji sa kvalitetnim obavljanjem posla i postizanjem pune produktivnosti na radu
 • Pitanja i odgovori
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika  “Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018