Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Sistematizacija radnih mesta u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 26.08.2020. 10-14h
Mesto održavanja: Online
Količina:
Da li znate šta je Naconalni okvir kvalifikacija u Srbiji? Kako da primenite ideje sadržane u NOKS i u kakvoj su vezi NOKS i sistematizacija – obavezujuća ili fakultativna primena?
Kojim rizicima je izložen poslodavac ukoliko ne donese ili ne izmeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta? Kako organizovati radnu sredinu, prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju poslova? Znate li da je kvalitetno izrađen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta polazna osnova za zaključivanje, izmene i dopune i otkaz ugovora o radu?

 

U saradnji sa iskusnim predavačem u primeni zakona u oblasti radnog prava organizujemo interaktivni seminar, gde ćete rastumačiti bitne odredbe zakonske regulative za izradu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uključujući i:

 • Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – pojam, značaj, razvoj
 • NOKS u korelaciji sa sistematizacijom radnih mesta – obavezna i fakultativna primena Zakona prilikom izrade sistematizacije
 • Odredbe za donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta sa definisanim organizacionim delovima kod poslodavca, nazivom i opisom poslova, vrstom i stepenom zahtevane stručne spreme, i drugim uslovima potrebnim za rad na sistematizovanoj poziciji
 • Šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
 • Koje aktivnosti je neophodno preduzeti prilikom ukidanja radnog mesta
 • Kako postupati prilikom smanjenja broja izvršilaca kada ih je više angažovano na istoj poziciji

 

Nakon interaktivnog seminara i radionice znaćete:

 • Kada treba doneti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
 • Kako usklađivati Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji sa stvarnim stanjem i potrebama poslodavca
 • Kako brzo, jednostavno i efikasno sprovesti izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, upoznati zaposlene sa istima i ispoštovati zakonske obaveze?
 • Koje radnje preduzimati nakon izvršenih izmena i dopuna?
 • Kako pažljivo sprovesti proces oglašavanja viškova zaposlenih i prilagoditi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji tehnološkim, ekonomskim i organizacionim promenama?
 • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i dobiti Seritfikat o pohađanju seminara

Kome je seminar namenjen:

Direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u HR-u, šefovima i zaposlenima u kadrovskoj službi, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, sektoru za upravljanje efikasnosšću i karijerama, psiholozima, direktorima malih i srednjih preduzeća, menadžerima pojedinih sektora, svima koji planiraju nova zapošljavanja, svima zainteresovanim.

Teme seminara:

 

 • Izrada, donošenje, objavljivanje i stupanje na snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
 • Opis poslova radnog mesta – kako kvalitetno opisati radno mesto, kako predvideti uslove za rad na radnom mestu i kako proveriti ispunjenost predviđenih uslova za rad na radnom mestu
 • Vizija, mislija i poslovni ciljevi kao sastavni deo opisa poslova radnog mesta
 • Usklađivanje opisa poslova sa dinamičnim radom i radnim okruženjem
 • Da li je moguće do detalja predvideti sve poslove sa kojima se zaposleni može susresti u radu na poziciji na kojoj je angažovan
 • Uvođenje novih radnih mesta, smanjenje broja izvršilaca i ukidanje radnih mesta u svetlu obaveza poslodavca da menja, dopunjuje i usklađuje Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji – Opšti akt – Ugovor o radu – međusobni odnos i usklađenost
 • Hijerarhijska lestvica u organizacionoj i kadrovskoj strukturi
 • Kvalitetan Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji je u korelaciji sa kvalitetnim obavljanjem posla i postizanjem pune produktivnosti na radu
 • Pitanja i odgovori

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika  “Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, sertifikat o pohađanju seminara

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018