Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Sistematizacija radnih mesta u praksi – Gledajte snimak seminara 14 dana

15,600.00 din.19,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Datum: 30.03.2022. 10-14h
Mesto održavanja: Online
Očisti
Količina:
Da li znate šta je Naconalni okvir kvalifikacija u Srbiji? Kako da primenite ideje sadržane u NOKS i u kakvoj su vezi NOKS i sistematizacija – obavezujuća ili fakultativna primena?
Kojim rizicima je izložen poslodavac ukoliko ne donese ili ne izmeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta? Kako organizovati radnu sredinu, prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju poslova? Znate li da je kvalitetno izrađen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta polazna osnova za zaključivanje, izmene i dopune i otkaz ugovora o radu?

 

U saradnji sa iskusnim predavačem u primeni zakona u oblasti radnog prava organizujemo interaktivni seminar, gde ćete rastumačiti bitne odredbe zakonske regulative za izradu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uključujući i:

 • Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – pojam, značaj, razvoj
 • NOKS u korelaciji sa sistematizacijom radnih mesta – obavezna i fakultativna primena Zakona prilikom izrade sistematizacije
 • Odredbe za donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta sa definisanim organizacionim delovima kod poslodavca, nazivom i opisom poslova, vrstom i stepenom zahtevane stručne spreme, i drugim uslovima potrebnim za rad na sistematizovanoj poziciji
 • Šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
 • Koje aktivnosti je neophodno preduzeti prilikom ukidanja radnog mesta
 • Kako postupati prilikom smanjenja broja izvršilaca kada ih je više angažovano na istoj poziciji

 

Nakon interaktivnog seminara i radionice znaćete:

 • Kada treba doneti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
 • Kako usklađivati Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji sa stvarnim stanjem i potrebama poslodavca
 • Kako brzo, jednostavno i efikasno sprovesti izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, upoznati zaposlene sa istima i ispoštovati zakonske obaveze?
 • Koje radnje preduzimati nakon izvršenih izmena i dopuna?
 • Kako pažljivo sprovesti proces oglašavanja viškova zaposlenih i prilagoditi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji tehnološkim, ekonomskim i organizacionim promenama?
 • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i dobiti Seritfikat o pohađanju seminara

Kome je seminar namenjen:

Direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u HR-u, šefovima i zaposlenima u kadrovskoj službi, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, sektoru za upravljanje efikasnosšću i karijerama, psiholozima, direktorima malih i srednjih preduzeća, menadžerima pojedinih sektora, svima koji planiraju nova zapošljavanja, svima zainteresovanim.

Teme seminara:

 

 • Izrada, donošenje, objavljivanje i stupanje na snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
 • Opis poslova radnog mesta – kako kvalitetno opisati radno mesto, kako predvideti uslove za rad na radnom mestu i kako proveriti ispunjenost predviđenih uslova za rad na radnom mestu
 • Vizija, mislija i poslovni ciljevi kao sastavni deo opisa poslova radnog mesta
 • Usklađivanje opisa poslova sa dinamičnim radom i radnim okruženjem
 • Da li je moguće do detalja predvideti sve poslove sa kojima se zaposleni može susresti u radu na poziciji na kojoj je angažovan
 • Uvođenje novih radnih mesta, smanjenje broja izvršilaca i ukidanje radnih mesta u svetlu obaveza poslodavca da menja, dopunjuje i usklađuje Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji – Opšti akt – Ugovor o radu – međusobni odnos i usklađenost
 • Hijerarhijska lestvica u organizacionoj i kadrovskoj strukturi
 • Kvalitetan Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji je u korelaciji sa kvalitetnim obavljanjem posla i postizanjem pune produktivnosti na radu
 • Pitanja i odgovori

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma
valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U
slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana, do
dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog
iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih
troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo
da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i
organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u
roku do pet dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50%
iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime
administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena
profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 50% od pune cene
obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu
sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a
organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže
održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.
Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni
podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti
prosleđivani trećim licima.

STANDARD PAKET: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, ne morate napuštati radno mesto ili dom, nije potrebna dodatna instalacija, omogućena je neprekidna interakcija, omogućeno je postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno), sertifikat kompanije Forum Media

PREMIUM PAKET = STANDARD +

Pregled video snimka online seminara 14 dana nakon održavanja neograničen broj puta

SUPERPREMIUM PAKET = PREMIUM +

Mogućnost postavljanja pitanja sudiji Vrhovnog kasacionog suda neograničeno, dobijanje odgovora za konkretne situacije iz Vaše prakse tokom perioda 14 dana nakon održanog seminara

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018