Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Prestanak radnog odnosa u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Saznajte koje su pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa, vraćanja na rad i naknada štete!

 

Znate li šta propisuju posebna pravila o zaštiti od otkaza? Kako da tumačite povrede radnih obaveza krivicom zaposlenih? Koji su zakonski koraci u proceduri kada se suočite sa krađom na radnom mestu ili odavanjem poslovne tajne? Da li ugovarate novčanu naknadu zajedno sa ugovaranjem klauzule o zaštiti konkurencije? Kontrolišete li opravdanost bolovanja svojih zaposlenih i da li smete da pozovete lekara radi provere?

Koji su najčešći sporovi u praksi u slučaju otkaza ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška? Šta se dešava ako zaposleni odbije da potpiše aneks ugovora o radu? Znate li šta je opravdan razlog otkaza koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje? Da li uredno dostavljate rešenja zaposlenima u vezi sa njihovim pravima?

Saznajte od našeg predavača sa velikim praktičnim iskustvom odgovore na postavljena pitanja i šta zakon i praksa kažu o prestanku radnog odnosa.

Šta Vam omogućava pohađanje interaktivnog seminara?

 • Da reagujete pravovremeno i u skladu sa zakonom na zahteve i probleme zaposlenih u slučajevima prestanka radnog odnosa
 • Da budete sigurni šta možete da učinite ukoliko zaposleni odbije da zaključi aneks ugovora o radu
 • Da razgraničite koje sve opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline – primeri iz prakse
 • Da budete sigurni u postupanje kada je u pitanju otkaz od strane poslodavca ili usled tehnološkog viška
 • Da saznate probleme Vaših kolega iz struke kroz diskusiju, primere i razmenu iskustava
 • Da učite na slučajevima iz bogate prakse našeg stručnog predavača

Kome je seminar namenjen:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Teme seminara:

 

 1. Slučajevi prestanka radnog odnosa
  • Otkaz od strane poslodavca
  • Otkaz od strane zaposlenog
  • Sporazumni prestanak radnog odnosa
  • Prestanak radnog odnosa po sili zakona
  • Drugi slučajevi prestanka radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu
 2. Otkaz od strane poslodavca – privreda
  • Povreda radne obaveze i radne discipline
  • Neostvarivanje rezultata rada
  • Nevraćanje na rad kod poslodavca po isteku mirovanja ili neplaćenog odsustva
  • Zaposleni pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom
 3. Otkaz usled tehnološkog viška
  • Šta se dešava ukoliko nastupe tehnološke, ekonomske ili organizacione promene kod poslodavca? Ako usled toga prestane potreba za obavljanjem određenog posla? Ili samo dođe do smanjenja obima posla?
  • Kojoj kategoriji zaposlenih može biti otkazan ugovor o radu po ovom osnovu?
  • Obaveza poslodavca da isplati otpremninu zaposlenima – minimalni iznos otpremnine, momenat plaćanja
  • Poreski aspekt otpremnine
  • Kada će poslodavac biti u obavezi da donese Program rešavanja viška zaposlenih?
  • Obavezna saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i reprezentativnim sindikatom kod poslodavca
  • Postupak otkaza – specifičnosti
 4. Otkaz zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu
  • Šta se dešava ako zaposleni odbije da potpiše aneks ugovora o radu?
  • U kojim slučajevima je moguće dati otkaz zaposlenom?
 1. Dejstvo najnovije odluke ustavnog suda na otkaze date zaposlenima zbog krivičnog dela na radu
  • Dejstvo odluke US na tekuće radne sporove
  • Prava zaposlenih u slučaju sporova koji su okončani u protekle 2 godine
  • Obaveze poslodavca – usklađivanje sa odlukom US-a, izmene pravilnika o radu i ugovora o radu
 2. Otkaz od strane poslodavca – državni službenici i zaposleni u jedinicama lokalne samouprave
  • Odbijanje premeštaja ili raspoređivanja u određenim slučajevima
  • Neopravdano nestupanje na radno mesto na koje je zaposleni premešten ili raspoređen;
  • Nezadovoljavanje na probnom radu
  • Nevraćanje na rad po isteku mirovanja
  • Zaposleni nije položio državni ili poseban stručni ispit;
  • Teža povreda radne dužnosti
 3. Postupak otkaza – procedura i rokovi
  • Postupak otkaza u slučaju povrede radne obaveze i radne discipline
  • Postupak otkaza zbog neostvarivanja rezultata rada (specifičnosti, otkazni rok, novčana naknada)
 4. Obaveze poslodavca u slučaju otkaza ugovora o radu
  • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
  • Isplate zaostalih zarada i drugih primanja iz radnog odnosa
 5. Prava i obaveze zaposlenih u slučaju otkaza ugovora o radu
  • Vraćanje poslodavčeve imovine
  • Ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenih
 6. Klauzula zabrane konkurencije
 7. Posebna zaštita od otkaza
 8. Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa, vraćanje na rad, naknada štete, slučajevi iz prakse
Zira Hotel

Ruzveltova 35, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika  “Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018