Radni odnosi i HR menadžment

Kontrolna mapa

Kontrolna mapa za pripremu poslodavaca za nadzor inspekcije rada

11,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Autor:
Količina:

Za posetu inspektora rada morate biti spremni u svakom trenutku, i neophodno je da sve Vaše radne procedure i dokumentacija budu usklađeni sa brojnim zakonskim zahtevima. Kršenja zakonske regulative u oblasti rada za posledicu mogu imati višemilionske kazne!

Poslodavcima su sada na raspolaganju nove kontrolne mape sa ček-listom njihovih obaveza za pouzdanu pripremu za posetu inspektora rada u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom i kontrolnim listama! Kontrolna mapa sadrži i praktične smernice kako da se pripremite za posetu inspektora rada i obezbeđuje Vam:

 • informacije o ovlašćenjima inspektora rada i obavezama nadziranih subjekata;
 • informacije o proverama koje može preduzeti inspektor rada u skladu sa kontrolnim listama;
 • pojašnjenja postupaka inspekcijskog nadzora i pregled mera i dokumenata koje inspektori najčešće kontrolišu;
 • gotove modele dokumenata u Word formatu koje dobijate na pratećem CD-u.

 

Pomoću ove praktične kontrolne mape i CD-a ćete:

 • Dobiti brze i jasne smernice za poštovanje propisa – kroz tumačenja ključnih zakonskih elemenata i pojašnjenja postupaka inspekcijskog nadzora, koji će Vam uvek biti pri ruci.
 • Pojednostaviti složenu administraciju i uštedeti svoje vreme i novac – jednostavnim korišćenjem gotovih modela dokumenata u Word formatu, objedinjenih na jednom mestu.
 • Na jednostavan način uvesti mere za sprečavanje kršenja zakonskih zahteva – kroz stručna i jasna uputstva na šta treba da obratite posebnu pažnju i gde se najčešće javljaju greške.
 • Uvek biti spremni za posetu inspektora rada – pregled mera i dokumenata koje inspektori najčešće kontrolišu.

SADRŽAJ KONTROLNE MAPE

 Zakon o inspekcijskom nadzoru i podzakonski propisi

 • Sadržina inspekcijskog nadzora
 • Vrste i oblici inspekcijskog nadzora
 • Obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru
 • Praćenje stanja i procena rizika u inspekcijskom nadzoru
 • Planiranje, usklađivanje i koordinacija inspekcijskog nadzora
 • Vršenje inspekcijskog nadzora
 • Službena lica ovlašćena za vršenje inspekcijskog nadzora
 • Nadzor i najavljivanje istog poslodavcima
 • Kaznene odredbe
 • Sačinjavanje i objavlјivanje obrazaca kontrolnih lista
 • Opšti obrazac zapisnika o inspekcijskom nadzoru
 • Savetodavne posete inspektora rada

 Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa – postupak nadzora

 • Utvrđivanje radnopravnog statusa lica zatečenih na radu
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Uređivanje prava, obaveza i odgovornosti iz oblasti radnih odnosa – Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu, Ugovor o radu
 • Radno vreme
 • Odmori i odsustva
 • Zaštita zaposlenih
 • Zarada, naknada zarade, naknada troškova i druga primanja (obračunski listići – izvršne isprave)
 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca i izmena ugovorenih uslova rada
 • Prestanak radnog odnosa i posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

 Nadzor nad primenom drugih propisa u oblasti rada i obaveze poslodavaca radi primene istih

 • Nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 • Nadzor nad primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača
 • Nadzor nad primenom Zakona o ravnopravnosti polova
 • Nadzor nad primenom Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
 • Nadzor nad primenom Zakona o volontiranju
 • Nadzor nad primenom Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
 • Nadzor nad primenom Zakona o štrajku

 Preduzimanje preventivnih, korektivnih i represivnih mera

 • Pružanje pravne pomoći
 • Donošenje rešenja o otklanjanju nedostataka
 • Ukazivanje
 • Predlaganje mera
 • Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka
 • Podnošenje krivičnih prijava
 • Ček-lista akata koje poslodavac mora da poseduje

 SADRŽAJ  CD-A

 Zakonodavstvo – zakoni i podzakonski propisi

 • Mišljenja o primeni propisa u oblasti rada
 • Neophodna dokumentacija za uređivanje oblasti radnih odnosa
 • Modeli različitih vrsta ugovora o zasnivanju radnog odnosa i radnom angažovanju – ugovor o radu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju, ugovor o stručnom usavršavanju, ugovor o volontiranju, aneks ugovora o radu
 • Modeli različitih programa (volontiranje, stručno osposobljavanje)
 • Modeli opštih akata – kolektivni ugovor, pravilnik o radu, pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 • Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Modeli različitih obaveštenja (zabrana zlostavljanja, uzbunjivanje, upućivanje na rad u inostranstvo)
 • Neophodna dokumentacija za kadrovsku evidenciju i dosije zaposlenog
 • Kontrolne liste

Nakon prijema popunjene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu

Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018