Radni odnosi i HR menadžment

Priručnik sa portalom

Izmene i dopune Zakona o radu

16,900.00 din.25,350.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Očisti
Količina:

 


Prelistajte priručnik

 

Pogledajte portal RADNO PRAVO

Sveobuhvatni poslovni priručnik iz oblasti radnog prava
sa uvek aktuelnim sadržajima i pojašnjenjima nove prakse!

Aktuelne izmene i dopune Zakona o radu donose promene u radu sa kadrovima i kadrovskom dokumentacijom. Samo neke od promena odnose se na:

 • Nove uslove za zasnivanje radnog odnosa (na određeno/neodređeno vreme) i elemente ugovora o radu
 • Nove uslove, rokove i procedure u vezi sa prestankom radnog odnosa
 • Drugačiji obračun minulog rada, naknade zarade i otpremnine
 • Naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Broj dana plaćenog odsustva
 • Godišnji odmor
 • Kaznene odredbe, itd.

Gde pronaći pouzdanu podršku za primenu nove zakonske regulative u praksi?

Sa timom vrhunskih stručnjaka u oblasti radnog prava, iz ugla zakonodavca i ugla praktičara, za Vas smo pripremili jedinstveni komplet za potpuno razumevanje i ispunjavanje Vaših zakonskih obaveza sa gotovim modelima dokumenata za brzu i jednostavnu svakodnevnu upotrebu.
Priručnik sa portalom Vam obezbeđuje:

 • Jednostavna i potpuna objašnjenja novih propisa koja smo pripremili u saradnji sa vrhunskim stručnjacima u oblasti radnog prava
 • Precizna objašnjenja će Vam uštedeti vreme i ukloniti mogućnost greške
 • Gotove modele dokumenata u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom
 • Za svakodnevno funkcionisanje kadrovske službe, precizni i odmah upotrebljivi uzorci: popunite, snimite i odštampajte
 • Praktična rešenja konkretnih problema sa odgovorima na Vaša pitanja iz prakse
 • Saveti za rešavanje problema u praksi: konkretna uputstva za sve procedure u radu sa kadrovima

Posebne pogodnosti poslovnog izadanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacijepomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

Zasnivanje radnog odnosa

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • Ugovor o radu: sadržina, obavezni i fakultativni elementi
 • Vrste radnog odnosa: određeno i neodređeno vreme, probni rad, radni odnos s nepunim radnim vremenom, pripravnički rad itd.
 • Izmene ugovora o radu; upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Način donošenja i sadržina pravilnika o radu
 • Prava poslodavca prilikom zasnivanja radnog odnosa
 • Radno angažovanje dece i mladih – pravna regulativa
 • Rad van prostorija poslodavca

 

Rad van radnog odnosa

 • Rad van radnog odnosa – zakonska regulativa; povremeni i privremeni poslovi
 • Ugovor o delu, ugovor o stručnom usavršavanju i ugovor o pravima o obavezama
 • direktora koji nije zasnovao radni odnos
 • Dopunski rad, volonterski rad i stručna praksa kod poslodavca
 • Alternativni načini angažovanja zaposlenih

 

Radno vreme

 • Puno i nepuno radno vreme; skraćeno radno vreme i prekovremeni rad
 • Raspored i preraspodela radnog vremena; noćni i smenski rad
 • Razlika izmedu preraspodele radnog vremena i prekovremenog rada
 • Radno vreme posade vozila u drumskom prevozu
 • Dežurstvo u zdravstvenim ustanovama

 

Odmori i odsustva

 • Odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor
 • Odsustvo uz naknadu zarade, neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa; vraćanje na rad

 

Zaštita zaposlenih

 • Opšta zaštita; zaštita ličnih podataka; zaštita omladine; zaštita materinstva; porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta; zaštita osoba sa invaliditetom itd.
 • Prava zaposlenih po osnovu autorskog dela i patenta
 • Komentar najavljenih izmena u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Edukacije i strucna usavršavanja zaposlenih o trošku poslodavca

 

Zarade, naknade zarada i druga primanja

 • Naknada zarade; Druga primanja

 

Udaljenje zaposlenog sa rada

 • Opšte informacije u vezi sa udaljenjem zaposlenog sa rada
 • Fakultativno udaljenje zaposlenog sa rada: zbog započinjanja krivičnog gonjenja, zbog ugrožavanja imovine veće vrednosti, zbog prirode povrede radne obaveze itd.
 • Obligatorno udaljenje zaposlenog sa rada
 • Trajanje udaljenja zaposlenog sa rada

 

Disciplinske mere

 • Disciplinske mere u radno-pravnom zakonodavstvu
 • Privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade
 • Novčana kazna do 20% od osnovne zarade zaposlenog
 • Opomena sa najavom otkaza
 • Naknada štete prema Zakonu o radu

 

Prestanak radnog odnosa

 • Razlozi za prestanak radnog odnosa
 • Prestanak radnog odnosa (na određeno vreme) istekom roka na koji je zasnovan;
 • sporazumni prestanak radnog odnosa; otkaz od strane zaposlenog; otkaz od strane poslodavca
 • Postupak koji prethodi prestanku radnog odnosa; posebna zaštita od otkaza ugovora o radu; postupak u slucaju otkaza ugovora o radu;
 • Obaveze poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa; zaštita prava zaposlenih u slucaju otkaza ugovora o radu
 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa; prekršajna odgovornost poslodavca
 • Povreda radne obaveze, odnosno radne discipline kao otkazni razlog uz osvrt na neustavnu odredbu Zakona o radu

 

Kolektivni ugovor

 

Inspekcijski nadzor

 • Postupak inspekcijskog nadzora
 • Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa nad primenom Zakona o radu
 • Pojam i znacaj kontrolnih listi prema Zakonu o Inspekcijskom nadzoru

 

Kaznene odredbe i privredni prestupi

 

Prelazne i završne odredbe

 

Aktuelni propisi neophodni u radu kadrovske službe

 • Zakon o načinu odredivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu u pravosudnom sistemu RS
 • Izmene i dopune Zakona o radu
 • Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

 

UZORCI DOKUMENATA NA PORTALU:

 • Zasnivanje radnog odnosa: modeli ugovora o radu na odredeno vreme, neodredeno vreme, probni rad, radni odnos s nepunim radnim vremenom, pripravnicki rad itd.
 • Rad van radnog odnosa: modeli ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, delu, strucnom osposobljavanju i usavršavanju, dopunskom radu
 • Izmene ugovora o radu: modeli aneksa ugovora o radu, obaveštenja o razlozima za ponudeni aneks ugovora
 • Odmori i odsustva: modeli rešenja o godišnjem odmoru, placenom i neplacenom od
 • sustvu, odsustvu zbog mirovanja radnog odnosa, itd.
 • Udaljenje sa rada: fakultativno udaljenje, obligatno udaljenje
 • Prestanak radnog odnosa: rešenje o prestanku radnog odnosa istekom roka, zbog navršenog radnog veka, o sili zakona, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog, otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Metodologija izrade pravilnika o radu
 • Nove kontrolne liste inspekcije rada

Komplet – Priručnik sa portalom

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od oima dobijenog materijala.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018