Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za zaštitu životne sredine
44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Dodaj u korpu

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za zaštitu životne sredine

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine u svojoj kompaniji, u skladu sa regulativom Republike Srbije dužni ste da obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse kako biste uticaj na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru, kao i da preduzmete niz odgovarajućih mera prevencije, sprovodite monitoring parametara životne sredine i redovno izrađujete propisanu dokumentaciju.

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

 

Posebno pripremljen program za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!

 

Kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine u svojoj kompaniji, u skladu sa regulativom Republike Srbije dužni ste da obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse kako biste uticaj na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru, kao i da preduzmete niz odgovarajućih mera prevencije, sprovodite monitoring parametara životne sredine i redovno izrađujete propisanu dokumentaciju.

U slučaju kršenja zakonskih odredbi i ponašanja suprotnog zakonu, možete odgovarati po raznim osnovama: krivično, prekršajno i materijalno!

Sa ciljem da u svom poslovanju ispravno primenite aktuelnu regulativu u oblasti zaštite životne sredine (zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od hemijskih udesa, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja i sl.), sprovedete neophodne mere, pripremite odgovarajuću dokumentaciju i optimizujete troškove, u saradnji sa stručnim predavačem sa desetogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite životne sredine i odgovornim projektantom tehnoloških procesa pripremili smo jedinstven program u novom terminu na kome ćete steći neophodno znanje i postati: Stručnjak za zaštitu životne sredine.

 

  Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Potpuno upoznavanje sa svim relevantnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.
 • Upoznavanje sa odgovornostima, poslovima i potrebnim znanjima lica odgovornog za zaštitu životne sredine.
 • Smernice za sprovođenje preventivnih mera u cilju zaštite životne sredine i optimizaciju troškova.
 • Savete za efikasnu pripremu potrebne dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine u Vašoj organizaciji.
 • Razmenu iskustava i primere dobre prakse iz oblasti zaštite životne sredine.
 • Konkretne odgovore na Vaša detaljna i specifična pitanja.

Sadržaj

 • Regulativa i nadležnosti iz oblasti žaštite životne sredine – obaveze pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu
 • Lice odgovorno za zaštitu životne sredine – poslovi, obaveze i potrebe za znanjima iz oblasti zaštite životne sredine
 • Zaštita od hemijskog udesa – obaveze i odgovornosti Seveso postrojenja nižeg i višeg reda
 • Procedura procene uticaja na životnu sredinu – strateška procena uticaja, studija procene uticaja na životnu sredinu i obaveze nosioca projekta
 • Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja (IPPC) – pravni i institucionalni okvir, neophodna dokumentacija, najbolje dostupne tehnike (BAT)
 • Saradnja sa organima uprave, inspekcijom iz oblasti zaštite životne sredine
 • Predlozi za unapređenje preventivnih mera i optimizaciju troškova sa konkretnim primerima

 • Zaštita vazduha – regulativa iz oblasti zaštite vazduha
 • Monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha, uslovi za vršenje monitoringa
 • Emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora – način, postupak i učestalost merenja emisije zagađujućih materija, dobra praksa i prateća dokumentacija
 • Upravljanje i zaštita voda – pravni i institucionalni okvir, ključne napomene i primeri iz prakse
 • Vodna akta i prateća dokumentacija – postupak za izdavanje vodnih akata
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih voda
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta podzemnih voda i zemljišta
 • Zaštita od buke – Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštiti od buke u životnoj sredini, ključne napomene
 • Zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja – pravni i institucionalni okvir, ključne napomene

 • Upravljanje otpadom – propisi, obaveze i odgovornosti generatora otpada, ključne napomene i neophodna dokumentacija
 • Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada
 • Upravljanje posebnim tokovima otpada – praktični primeri selekcije, sakupljanja i skladištenja otpada
 • Sadržaj Plana upravljanja otpadom
 • Primeri iz prakse u vezi sa ponovnom upotrebom i pripremom za ponovnu upotrebu otpada, reciklaža otpada
 • Obavezna dokumentacija koja prati kretanje otpada – način popunjavanja dokumenata u vezi sa kretanjem otpada
 • Elektronsko popunjavanje izveštaja o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu – obaveza vođenja evidencije o otpadu

 

Predavač

Jadranka Radosavljević

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.