Osebne odgovornosti direktorjev – pregled in ukrepi za zmanjšanje tveganj

Osebne odgovornosti direktorjev – pregled in ukrepi za zmanjšanje tveganj

Strokovne podlage, ki se posodabljajo v skladu z zakonodajo in razvojem prakse

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

 • Kakšna je vaša odškodninska odgovornost?
 • Kakšne so vaše obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodb?
 • Kakšne so vaše številne obveznosti kot delodajalec?
 • Za kaj morate skrbeti na finančnem, davčnem področju?
 • Kako berete finančne izkaze?
 • Za katere prekrške odgovarjate kot direktor in kakšne so sankcije?

Kot direktor morate poznati odgovore na številna pomembna vprašanja, saj imajo vaše ravnanje in odločitve za organizacijo daleč najgloblje strateške, finančne, kadrovske in druge posledice.

Ker je vaš čas omejen, je naš cilj vaš dostop do informacij čimbolj poenostaviti.

 

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-direktor.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.


Ukrepi, povezani s korona virusom, so vas postavili pred dodaten, povsem nov set izzivov. Da jim boste lažje kos, smo na portalu e-Direktor zbrali strokovna pojasnila in pravne odgovore na vaša številna vprašanja, redno pa objavljamo tudi relevantne novosti v zvezi z epidemijo.

Da bi vam bili v teh napornih časih v kar največjo oporo, smo za vas pripravili paket portal s priročnikom + video seminar.

Postanite naročnik portala e-Direktor in priročnika Osebne odgovornosti direktorjev – pregled in ukrepi za zmanjševanje tveganja

+ Ob naročilu prejmete dodatno dostop do posnetka aktualnega online seminarja Odgovornosti direktorja v času epidemije.

Koristi

Priročnik vam zagotavlja:

 • Strokovne informacije za zakonsko skladno poslovanje
 • Praktične napotke za izogibanje napakam in kršitvam
 • Koristna opozorila za omejevanje nepotrebnega tveganja
 • Navodila, postopkovnike in obrazce za lažje opravljanje direktorske funkcije

Dodatno vam priročnik zagotavlja še dostop do PORTALA e-direktor.si, kjer najdete:

 • Ažurne zakonodajne in strokovne novosti
 • Povezave do aktualnih razpisov za nepovratna sredstva
 • Zbir ključnih pravnih predpisov
 • Dodatne strokovne vsebine in članke, ki dopolnjujejo vaš tiskan izvod priročnika
 • Praktične postopkovnike, vzorce, tabele, primere, sezname in obrazce s pravnega, kadrovskega, finančnega, davčno-računovodskega, vodstvenega in ostalih ključnih področij
 • Dostop do spletnega izvoda priročnika, da ga lahko hitro in enostavno prelistate kadarkoli in kjerkoli

Vsebina

Odškodninska odgovornost direktorja

 • Splošno o odškodninski odgovornosti
 • Predpostavke odgovornosti
 • Razlogi za razbremenitev odgovornosti
 • Pravilo podjetniške presoje
 • Aktivna legitimacija za vložitev odškodninskega zahtevka
 • Odškodninska odgovornost direktorja družbe z omejeno odgovornostjo
 • Odškodninska odgovornost subjektov, ki opravljajo negospodarske dejavnosti
 • Primeri iz sodne prakse
 • Sklep in sodba Vrhovnega sodišča RS III Ips 75/2008
 • Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 168/2012

Odškodninska odgovornost delodajalca

 • Krivdna odgovornost
 • Objektivna odgovornost
 • Regresni zahtevki
 • Odgovornost zaradi kršitev pravic iz delovnega razmerja
 • Varstvo pravic
 • Zastaranje terjatev
 • Ukrepi za preprečitev odgovornosti

Kazenskopravna odgovornost direktorja

 • Predpostavke kazenske odgovornosti direktorja
 • Opis najbolj tipičnih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, za katera lahko odgovarja direktor
 • Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem
 • Oškodovanje upnikov
 • Poslovna goljufija
 • Ponareditev ali uničenje poslovnih listin
 • Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
 • Davčna zatajitev

Odgovornost direktorja za prekrške

 • Predpostavke odgovornosti
 • Izrekanje sankcij
 • Odgovornost direktorja kot odgovorne osebe
 • Sodna praksa

Obveznosti direktorja na pravnem področju

 • Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodb
 • Obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem pogodb in možne posledice kršitev pogodb
 • Odškodninska odgovornost
 • Odgovornost za stvarne in pravne napake in produktna odgovornost
 • Odgovornost za stvarne napake
 • Odgovornost za pravne napake
 • Garancija za brezhibno delovanje prodane stvari
 • Odgovornost proizvajalca stvari z napako
 • Obveznost direktorja za zavarovanje obveznosti
 • Osebna zavarovanja
 • Stvarna zavarovanja
 • Menica in njen pomen v poslovni praksi
 • Izvršnica

Obveznosti direktorjev v koncernu

 • Obveznosti poslovodstva pri podjetniški pogodbi
 • Obveznosti poslovodstva pri dejanskih koncernih
 • Obveznosti poslovodstva pri vključenih družbah
 • Obveznosti direktorja do drugih organov družbe
 • Obveznosti direktorja do skupščine
 • Obveznosti direktorja do nadzornega sveta
 • Preprečevanje konfliktov interesov
 • Prokurist – njegove pristojnosti in razmerje do poslovodstva
 • Obveznosti direktorja pri sklepanju poslov in poslovanju s tveganimi dolžniki
 • Tveganja pri poslovanju z družbami v finančnih težavah
 • Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika
 • Kako se zavarovati pred tveganjem neizpolnitve pri poslovanju s tveganim dolžnikom
 • Pravne posledice začetka prisilne poravnave z azavarovanje
 • Prijava terjatev
 • Odgovornost direktorja za zagotavljanje varstva kapitala
 • Razlika med delniško družbo in družbo z omejeno odgovornostjo
 • Prepovedana plačila
 • Udeležba tretjih
 • Prepoved vračila vložka v koncernskem pravu
 • Vračilo prepovedanih plačil

Omejitev tveganj bodočega poslovanja z delitvijo gospodarske družbe

 • Glavne prednosti delitev
 • Delitev z ustanovitvijo
 • Davčna nevtralnost

Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju

 • Obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in sankcije za prekrške
 • Javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela
 • Izbirni postopek
 • Obvestilo neizbranim kandidatom
 • Izročitev pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi in pisne pogodbe o zaposlitvi
 • Posebnosti pri zaposlovanju javnih uslužbencev
 • Ureditev ključnih vprašanj v pogodbi o zaposlitvi, spremembe pogodbe o zaposlitvi in sprememba delodajalca
 • Konkurenčna klavzula – pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti
 • Izdelava modernega sistema nagrajevanja
 • Sprememba pogodbe ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
 • Sprememba delodajalca
 • Temeljne obveznosti delodajalca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. veljavne zakonodaje z navedbo sankcij za primer kršitve
 • Obveznosti delodajalca
 • Omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas
 • Obveznosti v primeru nadurnega dela
 • Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa
 • Obveznosti glede razporejanja delovnega časa (148. člen ZDR-1)
 • Obveznosti glede nočnega dela
 • Obveznosti glede odmorov in počitkov
 • Obveznosti glede letnega dopusta
 • Obveznosti glede izobraževanja
 • Obveznosti pri povračilu stroškov v zvezi z delom
 • Obveznosti pri plačilu regresa
 • Obveznosti pri plačilu odpravnine ob upokojitvi
 • Obveznosti pri plačilu za delo
 • Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Oblika in vsebina odpovedi
 • Vročitev odpovedi in obvestitev zavoda za zaposlovanje
 • Odpovedni roki redne odpovedi
 • Odpravnina
 • Obveznosti v zvezi z varstvom pri delu
 • Splošno o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakonska ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • Obveznosti pri zaposlovanju tujcev
 • Delovno dovoljenje
 • Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca
 • Kazenska odgovornost za kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost
 • Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1)
 • Šikaniranje na delovnem mestu (197. člen KZ-1)
 • Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti (198. člen KZ-1)
 • Zaposlovanje na črno (199. člen KZ-1)
 • Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic (200. člen KZ-1)
 • Ogrožanje varnosti pri delu (201. člen KZ-1)
 • Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja (202. člen KZ-1)
 • Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja (203. člen KZ-1)
 • Odškodninska odgovornost delodajalca in delavca
 • Odškodninska odgovornost delodajalca
 • Odškodninska odgovornost delavca
 • Obveznosti v zvezi s sindikati
 • Obveznosti in odgovornosti ob stavki delavcev
 • Obveznosti v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju
 • Obveznosti glede preprečevanja dela in zaposlovanja na črno
 • Obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov
 • Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih
 • Zbiranje osebnih podatkov delavcev in kandidatov za zaposlitev
 • Kopije osebnih dokumentov
 • Objava in posredovanje osebnih podatkov delavcev
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Nadzor nad delovnimi srestvi
 • Rok hrambe osebnih podatkov delavcev in kandidatov za zaposlitev

Obveznosti direktorja pri finančnem poslovanju

 • Zaveze poslovodstva pri zagotavljanju kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja
 • Kapitalska ustreznost in upravljanje tveganj
 • Ključna poslovnofinančna načela, ki jih mora poznati poslovodstvo podjetja
 • Odgovornost poslovodstva, če družba postane plačilno nesposobna, kapitalsko neustrezna
 • Poročanje poslovodstva organom nadzora

Odgovornosti direktorja na računovodskem področju

 • Računovodstvo gospodarske družbe
 • Vodenje in hramba poslovnih knjig
 • Sestavljanje in hramba letnega poročila
 • Priprava konsolidiranega letnega poročila in revidiranje letnega poročila
 • Predložitev letnega poročila zaradi objave
 • Prekrški
 • Ukrepi za zmanjšanje tveganj
 • Spremembe ZGD-1 in ZGD-1J
 • Analiza finančnih poročil in napotki za branje finančnih izkazov
 • Komu so namenjene računovodske informacije in kakšen je njihov pomen?
 • Najpomembnejše ekonomske kategorije in njihov vpliv na poslovne odločitve
 • Analiza računovodskih izkazov in možni ukrepi
 • Vrste premoženja podjetja, vrednotenja in optimalna struktura financiranja poslovanja
 • Vsebina in oblika bilance stanja, razumevanje aktive in pasive, najpomembnejši koeficienti
 • Aktiva (sredstva)
 • Pasiva (viri sredstev)
 • Analiza bilance stanja – koeficienti iz bilance stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Analiza izkaza poslovnega izida
 • Kazalniki iz izkaza poslovnega izida
 • Pomen izkaza denarnih tokov
 • Analiza in razumevanje denarnega toka
 • Boniteta poslovanja
 • Izkaz denarnih tokov (neposredna metoda) in izračunani kazalniki
 • Operativen denarni tok
 • Denarni tok iz investiranja
 • Denarni tok iz financiranja

Odgovornost direktorja na davčnem področju

 • Povezane osebe po zakonu o dohodku pravnih oseb
 • Davčni inšpekcijski nadzor
 • Davčni prekršek, pogoste davčne napake in sankcije
 • Ugotavljanje davčnih napak
 • Primeri obračunov in poročanj dohodkov direktorjev
 • Novosti na davčnem področju
 • Uvedba davčnih blagajn
 • Davčna izvršba
 • Orodja vodenja in skrb za osebni ter profesionalni razvoj
 • Karierna sidra
 • Zagotavljanje skladnosti poslovanja
 • Ton z vrha in ustvarjanje kulturne integritete v podjetju
 • Upravljanje tveganj skladnosti
 • Skrbni pregled partnerjev, ki na trgu delujejo v imenu podjetja
 • Time management
 • Preprečevanje in reševanje konfliktov v delovnih razmerjih
 • Odnos med delavcev in delodajalcem
 • Konflikt
 • Reševanje konfliktov
 • Mediacija

Poslovna izdaja priročnika vsebuje tudi:

 • Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na kadrovskem in pravnem področju:
  • Aktivnosti v postopku sklepanja pogodbe o zaposlitvi
  • Aktivnosti v postopku izvajanja pogodbe o zaposlitvi
  • Aktivnosti v postopku uvedbe disciplinskega postopka
  • Aktivnosti v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
  • Aktivnosti v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 • Postopkovnike v zvezi z jamčevanjem za napake in garancije
 • Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na davčnem in računovodskem področju
 • Vzorce
  • Objava prostega delovnega mesta
  • Pogodba o zaposlitvi
  • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • Menična izjava
  • in ostale
 • Dostop do aktualne zakonodaje

Aktualno

Za vas smo na portalu e-Direktorpripravili tri strokovne tekste s koristnimi pojasnili:

 • COVID-19 – Priporočeni ukrepi delodajalca
 • Organizacija in spremljanje dela od doma
 • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Objavljamo pa tudi strokovne odgovore na številna praktična vprašanja ter koristne vzorce:

Vzorci:

 • Vzorec: Napotitev na čakanje na delo doma zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga
 • Vzorec: Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin
 • Vzorec: Navodila delodajalca za čas začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin
 • Vzorec: Obvestilo o opravljanju dela na domu za Inšpektorat Republike Slovenije za delo
 • Vzorec: Odreditev nadurnega dela

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.