Novine u carinskim propisima

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Primena novog Carinskog zakona, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS”, broj 95/18 i stupio na snagu krajem 2018. godine, počela je 17. juna 2019. godine.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Modernizacija, pojednostavljenje i ubrzanje carinskih postupaka

 

Primena novog Carinskog zakona, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS”, broj 95/18 i stupio na snagu krajem 2018. godine, počela je 17. juna 2019. godine. Radi izvršavanja ovog zakona bilo je potrebno doneti čitav niz podzakonskih akata, kojima se detaljnije uređuju zakonske norme, a čija primena je takođe počela 17. juna 2019. godine.

Jedan od najznačajnijih podzakonskih propisa, donetih radi izvršavanja novog Carinskog zakona, koji zaslužuje posebnu pažnju, jeste Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, zatim slede Uredba o carinskim povlasticama, Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici i Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa sa APKM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN 1244. Takođe, potrebno je pomenuti i nove pravilnike i to: Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, Pravilnik o uzimanju uzoraka robe od strane carinskih organa i Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku.

Savremenost ovog zakona, ali i pratećih podzakonskih propisa ogleda se u činjenici što ovi propisi svojim rešenjima doprinose pojednostavljenju carinske procedure, njenom bržem i efikasnijem obavljanju, uz smanjenje troškova poslovanja (mogućnost podnošenja carinskih isprava elektronskim putem), a u isto vreme obezbeđujući i delotvornost carinskih kontrola, što sve zajedno treba da doprinese ubrzanju carinskog postupka i smanjenju troškova u spoljno-trgovinskom prometu, kao i smanjenju rizika po društvo.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Upoznavanje sa značajnim izmenama koje donose novi carinski propisi i tumačenje tih propisa
 • Da sagledate koje korake je potrebno planirati u budućem poslovanju, a u cilju uspostavljanja bezpapirne komunikacije sa carinom
 • Odgovore na pitanja – šta sa započetim postupcima, izdatim odobrenjima, podnetim instrumentima obezbeđenja
 • Rešavanje nedoumica u interaktivnoj diskusiji sa predavačima

Sadržaj

 • Bezpapirna komunikacija između carine i poslovne zajednice
 • Odluke carinskog organa – specifičnost carinskog upravnog postupka
 • Nova podela carinskih postupaka
 • Novine u pogledu carinskih pojednostavljenja – uvode se nova pojednostavljenja, a kod postojećih pojednostavljenja se u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata
 • Ovlašćeni privredni subjekt
 • Novine kod carinskih postupaka (aktivno oplemenjivanje, carinsko skladištenje, slobodne zone, izvoz)

 

Predavač

Milka Živanović

Snežana Karanović

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Bezpapirna komunikacija između carine i poslovne zajednice
 • Odluke carinskog organa – specifičnost carinskog upravnog postupka
 • Nova podela carinskih postupaka
 • Novine u pogledu carinskih pojednostavljenja – uvode se nova pojednostavljenja, a kod postojećih pojednostavljenja se u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata
 • Ovlašćeni privredni subjekt
 • Novine kod carinskih postupaka (aktivno oplemenjivanje, carinsko skladištenje, slobodne zone, izvoz)