Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Stručnjak za rešavanje pravnih pitanja u privredi

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Jedinstvena trodnevna obuka sa sudijom Privrednog suda i advokatom specijalizovanim za privredno pravo

Koja god da je delatnost Vaše firme, neophodno je da poznajete pravila privrednog i korporativnog prava, s obzirom na to da se prožimaju kroz različite forme Vašeg poslovanja: elektronsko poslovanje, registracije ogranka privrednog društva, naplata potraživanja, zaključivanje različitih ugovora, stečaj, likvidacija, statusne promene itd. Takođe, skorašnji početak primene novina u privrednim društvima, donosi specifičnosti pa se postavlja pitanje uticaja na postojeću praksu i interpretaciju od strane sudova.

Kako bismo primere dobre prakse i pomenute aktuelnosti adekvatno sagledali, svrsishodno je uraditi analizu sa dva aspekta: od strane sudije i od strane advokata.

Teme kojima ćemo se baviti na ovoj obuci su:

  •   Prikaz novina koje je doneo početak primene izmena Zakona o privrednim društvima, njihov uticaj na postojeću sudsku praksu i usklađivanje poslovanja sa novinama;
  •   Sudska praksa kod naplate potraživanja i stečaja (nedostaci kod naplate, najčešći problemi i greške, preporuke i očekivanja u budućnosti);
  •   Savetovanje u vezi sa najvažnijim statusnim pitanjima koja se tiču privrednih društava;
  •   Novi načini smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću;
  •   Najčešće procesne i sistemske greške u sudskim postupcima kod naplate potraživanja;
  •   Postojeći i novi privredni prestupi.

 

Kroz program intenzivne obuke sa sudijom i advokatom, upoznajte dobru praksu i unapredite svoja znanja i veštine, steknite sertifikat na srpskom i engleskom i postanite:

Program je sastavljen od četiri modula:

  • 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 17.12, 21.12. i 24.12.2018. u prijatnom ambijentu hotela Heritage, Mije Kovačevića 7, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, pitanja i odgovore, i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja i saveta koji imaju za cilj unapređenje Vašeg poslovanja, usklađivanje sa novinama, izbegavanje grešaka, kazni i sporova;
  • STUDIJSKI MATERIJAL: ZbirkaRizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“ – prečišćeni trgovinski ugovori sa pratećim CD-om koji sadrži: oprobane modele, precizne smernice i stručna uputstva za sačinjavanje ugovora.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Interakciju sa predavačima i direktne odgovore na Vaša pitanja;
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa novim obavezama privrednih društava;
 • Savete u vezi sa najvažnijim statusnim pitanjima koja se tiču privrednih društava;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za pravna pitanja u privredi na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava;
 • Sprovođenje procedura Društva za kontinuirano praćenje, kontrola poslovanja, merenje pravnog rizika i praćenje usklađenosti akata društva.

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata
STRUČNJAK ZA PRAVNA PITANJA U PRIVREDI

Lokacija: hotel Heritage, Mije Kovačevića 7, Beograd
1. Modul: RADIONICA – Zakon o privrednim društvima, usklađivanje sa novim zakonskim rešenjima i postojeća sudska praksa – Predavači: Jelena Kalađurđević i Igor Živkovski
(17.12.2018, 10-15h)
.11.2018.
 • Prikaz novina koje je doneo početak primene izmena Zakona o privrednim društvima
 • Dodatna digitalizacija privrednih društava
 • Novine u vezi sa raspolaganjem imovinom velike vrednosti
 • Obaveza registracije ogranka domaćeg privrednog društva
 • Postupak prinudne likvidacije
 • Novi načini smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću
 • Izmene instituta odobrenja pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa
 • Novi privredni prestupi
 • Prekogranično spajanje i pripajanje društava kapitala
 • Pojam i osnovne karakteristike novih formi društava – Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije
 • Statusna pitanja u sudskoj praksi
2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora sa obrascima i primerima trgovinskih ugovora na CD-u (Zbirku sledećeg sadržaja dobijate na prvoj radionici 17.12.2018.)
 • Pojam ugovora u privredi (kod specifičnih vrsti trgovinskih ugovora, sistemi odgovornosti, pretpostavka odgovornosti dužnika, oslobađanje odgovornosti u specifičnim trgovinskim ugovorima)
 • Pojam i vrste rizika kod specifičnih vrstа trgovinskih ugovora
 • Pojam i vrste odgovornosti u trgovinskim ugovorima (odgovornost iz ugovora o privredi i sistemi odgovornosti, pretpostavka odgovornosti dužnika, odgovornost kod pojedinih trgovinskih ugovora: ugovora o prodaji, ugovora o privrednim uslugama, ugovora o građenju, ugovora o prevozu, ugovora sa inostranim elementom, oslobađanje odgovornosti u specifičnim trgovinskim ugovorima)
 • Pojam trgovinskih ugovora i osnovna načela (pojačana pažnja, pregovori, opšta ponuda, poziv na ponudu itd.)
 • Pojam i vrste odgovornosti trgovinskih ugovora (ugovor o prodaji, ugovor o privrednim uslugama, ugovor o građenju itd.)

OBRASCI I PRIMERI TRGOVINSKIH UGOVORA NA CD-U:

 • Ugovor o kupoprodaji,
 • ugovor o međunarodnoj kupoprodaji,
 • ugovor o trgovinskom zastupanju,
 • ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji,
 • ugovor o posredovanju,
 • ugovor o konsignaciji,
 • ugovor o otpremanju (špediciji),
 • ugovor o kontroli robe,
 • ugovor o organizovanju putovanja,
 • ugovor o osiguranju lica i stvari,
 • ugovor o osiguranju zaposlenih,
 • ugovor o zalozi,
 • ugovor o podzalozi,
 • ugovor o hipoteci,
 • ugovor o menadžmentu,
 • ugovor o poslovnoj saradnji itd.

 

 

 

3. Modul: RADIONICA – Naplata potraživanja u stečajnom postupku, rešavanje nedoumica i sudska praksa –
Predavač: Jelena Kalađurđević (21.12.2018, 10-15h)
 • Naplata potraživanja stečajnog dužnika
 • Formiranje stečajne mase
 • Sastavljanje liste dužnika stečajnog dužnika
 • Razvrstavanje potraživanja prema naplativosti
 • Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika
 • Preduzimanje konkretnih radnji i mera radi naplate potraživanja stečajnog dužnika
 • Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku
 • Zastarelost potraživanja
 • Sudska praksa
4. Modul: RADIONICA – Statusna pitanja kod privrednih društava – Predavač: Igor Živkovski
(24.12.2018, 10-15h)
 • Organi privrednih društava i njihove nadležnosti
 • Statusne promene privrednih društava
 • Promena pravne forme privrednih društava
 • Istupanje i isključenje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću
 • Prava manjinskih akcionara
 • Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva

 

 

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE:
Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA PRAVNA PITANJA U PRIVREDI
 • Test za proveru znanja dobijate na i-mejl adresu 27.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 14.01.2019.
 • 18.01.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Direktorima, vlasnicima kompanija, advokatima, šefovima pravnih službi, sekretarima akcionarskih društava, zaposlenima u pravnim službama, top menadžmentu i ostalim zainteresovanim licima

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu triintenzivneinteraktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate zbirku „Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“ – prečišćeni trgovinski ugovori sa pratećim CD-om koji sadrži: oprobane modele, precizne smernice i stručna uputstva za sačinjavanje ugovora.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje celokupnog poslovanja.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 14.01.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018