Kadrovska, organizaciona, informaciona i tehnička bezbednost podataka o ličnosti – pravni i IT pristup
29,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Add to cart

Kadrovska, organizaciona, informaciona i tehnička bezbednost podataka o ličnosti – pravni i IT pristup

Intenzivna obuka

29,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Datum održavanja: 19. i 20.09.2022.
Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Pozivamo Vas na jedinstvenu obuku na kojoj će tema zaštite podataka o ličnosti biti obrađena sa dva aspekta – pravnog i IT.

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

KADROVSKA, ORGANIZACIONA, INFORMACIONA I TEHNIČKA BEZBEDNOST PODATAKA O LIČNOSTI

– PRAVNI I IT PRISTUP –

Pozivamo Vas na jedinstvenu obuku na kojoj će tema zaštite podataka o ličnosti biti obrađena sa dva aspekta – pravnog i IT.

Pozvali smo naše saradnike i stručnjake – advokata Dragana Milića i IT revizora Luku Milinkovića, a cilj je da na obuci svako sa svog stanovišta Vam pomogne i razreši dileme koje imate kako biste dobili kompletan uvid kako da zaštitite i obezbedite osetljive podatke.

 

Neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovore:

 

  Obuka je namenjena:

 • Šta mora ispuniti podatak da bi mogao steći status poslovne tajne?
 • Koji su elementi ugovora o poverljivosti /NDA ugovor i koje su obavezne NDA klauzule?
 • Kakvo ponašanje zaposlenih je poželjno povodom obrade podataka?
 • Kako eliminisati zlonamerne softvere i digitalne pretnje?
 • Šta treba preduzeti kada posumnjate da ste napadnuti?
 • Koji su primeri dosadašnjih kazni regulatora zbog kršenja GDPR regulative i koji su primeri socijalnog inženjeringa u praksi – pokušaji napada i uspešni napadi?

 


Sadržaj obuke:

 • Načelo bezbednosti podataka o ličnosti
 • Bezbednosne mere propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
 • Tehnička, organizaciona, kadrovska i informaciona bezbednost
 • „Skrivene informacije“ među prikupljenim podacima
 • Kontrola i bezbednost podataka
 • Zaštita ličnih podataka upravljanjem pravima pristupa
 • Primeri dobrog i lošeg upravljanje informacionom bezbednošću
 • Poslovna tajna i poverljivi podaci
 • Odnos poverljivih podataka i podataka o ličnosti
 • Šta mora ispuniti podatak da bi mogao steći status poslovne tajne
 • Preduzete radnje u cilju zaštite poslovne tajne
 • Ugovor o poverljivosti /NDA ugovor i NDA klauzule
 • Interni akti koji se propisuju poverljivost i bezbednost podataka
 • Ponašanje zaposlenih povodom obrade podataka
 • Politika lozinki i multifaktorska autentifikacija

 • Politika „čistog stola“
 • Socijalni inženjering i IT pretnje
 • Šta treba preduzeti kada posumnjate da ste napadnuti?
 • Cyber svet i geopolitika
 • Neki primeri kako se biraju mete i sprovode napadi
 • Primeri socijalnog inženjeringa u praksi – pokušaji napada i uspešni napadi
 • Provera imejl adresa i priloga
 • Povreda podataka o ličnosti – Data breach
 • Procedure u slučaju povrede podataka o ličnosti
 • Uloga Data protection officer-a u slučaju povrede
 • Zaštita podataka o ličnosti u sudskom i upravnom postupku
 • Prikupljanja i obrada podataka u zlonamerne svrhe
 • Zlonamerni softver i digitalne pretnje
 • Bezbednosni propusti u upravljanju podacima o ličnosti – analiza i iskustva u kompanijama
 • Primeri dosadašnjih kazni regulatora zbog kršenja GDPR regulative

 


In house?

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Brand

Dragan Milić

Advokat Dragan Milić  rođen je 1980. godine. Više o autoru možete saznati na linku https://www.milic.rs/advokat-dragan-milic/ Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama vezano za ovu vrstu svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača.

Luka Milinković

Savetnik u konsaltingu revizije informacionih sistema u NLB DigIT

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.