Izvršenje ugovora o javnoj nabavci

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Strategijom javnih nabavki Vlade Republike Srbije 2014-2018 predviđeno je potpuno usaglašavanje domaćih propisa o javnim nabavkama sa direktivama i drugim aktima Evropske unije u oblasti javnih nabavki i njihovo puno sprovođenje u praksi.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Izmene ugovora o javnoj nabavci se vrše po pravilima koja su definisana

novim Zakonom o javnim nabavkama, bez obzira kada je ugovor zaključen!

 

Postupak javne nabavke kulminira zaključenjem ugovora i jedna faza javne nabavke je završena. Tu naravno nije sve završeno, jer faza izvršenja ugovora tek počinje! Komisija za javnu nabavku naručioca priprema model ugovora, te uređuje i: mesto, način i rok izvršenja, način plaćanja, kontrolu kvaliteta, posledice nepoštovanja i neizvršenja ugovora i drugo. Međutim kako lice nadležno za praćenje ugovora prati realizaciju ugovora i koje su dobre prakse u vezi sa izvršenjem ugovora? Na koji način proceniti da li su ispunjeni uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci i kako primeniti Portal javnih nabavki u tom delu?

Praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci obuhvata aktivnosti:

 • proveru i praćenje da li se ugovorne obaveze izvršavaju u navedenim rokovima i na ugovoreni način
 • da li je količina i opis predmeta nabavke u skladu sa ugovorom
 • proveru sredstava obezbeđenja (da li su dostavljena u roku i da li su dospela)
 • dostavljanje pismenog obaveštenja o prispeću robe u magacin (kada su u pitanju dobra)
 • postupanje u slučaju neurednog izvršenja i dr.

 

Sve zakonodavne novine u pogledu izvršenja ugovora će Vam pojasniti predavač koji je vrhunski stručnjak u ovoj oblasti.

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Koje su obaveze naručilaca u pogledu izvršenja ugovora o javnoj nabavci
 • Kako tumačiti potpuno nove odredbe o izmenama ugovora o javnoj nabavci
 • Kako da koristite novi Portal javnih nabavki u delu izmena ugovora o javnoj nabavci

 

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Svim predstavnicima ponuđača i naručilaca, kao i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki.


Sadržaj

 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavci:
 • Način uređivanja pravila o praćenju izvršenja ugovora u internom aktu naručioca
 • Dobra praksa u realizaciji ugovora
 • Najčešće greške naručilaca
 • Koje su mogućnosti za izmenu ugovora i kako proceniti da li su ispunjeni uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci
 • Mogućnost zamene podizvođača
 • Primeri iz prakse u primeni novog Zakona o javnim nabavkama

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Predavač

Branimir Blagojević

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavci:
 • Način uređivanja pravila o praćenju izvršenja ugovora u internom aktu naručioca
 • Dobra praksa u realizaciji ugovora
 • Najčešće greške naručilaca
 • Koje su mogućnosti za izmenu ugovora i kako proceniti da li su ispunjeni uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci
 • Mogućnost zamene podizvođača
 • Primeri iz prakse u primeni novog Zakona o javnim nabavkama