Informacione tehnologije

Kontrolna mapa

Vodič za GDPR – primena zakonske regulative, modeli dokumenata i sudska praksa –

12,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Predavač:
Količina:

Opšta regulativa o zaštiti podataka (GDPR) sa svojim strogim odredbama i višemilionskim kaznama koje predviđa, počinje sa primenom 25. maja 2018. godine!

Svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke građana Evropske Unije će morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije Evropske Unije.

 • Šta konkretno predstavlja pravo na privatnost i kako su definisane granice?
 • Šta se smatra podatkom o ličnosti i kada Vam je potrebna saglasnost za prikupljanje i obradu?
 • Koja su prava lica čiji se podaci obrađuju?
 • Na koji način se vodi obavezna evidencija obrade i kako zaštiti podatke?
 • Koja su ovlašćenja i zaduženja lica odgovornog za zaštitu podataka o ličnosti (DPO)?
 • Šta treba da sadrži zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka?
 • Koji su obavezni elementi zahteva za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida?
 • Koje su međunarodno propisane smernice za zaštitu lica u odnosu na obradu BIG DATA podataka?

U našem novom vodiču ćete na jednom mestu pronaći tumačenje zakonske regulative, objašnjenja i uputstva, kao i set međunarodnih dokumenata, gotove modele pravilnika i zahteva u Word formatu koje možete brzo i lako prilagođavati svojim konkretnim potrebama!

 1. UVOD I REGULATIVA
  1. Pravo na privatnost i njegov razvoj
  2. GDPR i digitalna bezbednost – značenje reči i termina
  3. Regulativa EU i razlozi donošenja GDPR
  4. Regulativa Republike Srbije
 2. OPŠTA REGULATIVA O ZAŠTITI PODATAKA – GDPR-a
  1. Teritorijalna i personalna primena GDPR-a
  2. Osnovna načela GDPR-a i principi koji se moraju poštovati
  3. Prava lica čiji se podaci obrađuju po GDPR-u
  4. Šta se sve smatra podacima o ličnosti
  5. Posebne kategorije podataka
  6. Saglasnot za prikupljanje i obradu
  7. Obaveze rukovaoca i obrađivača podataka
  8. Obavezna evidencija obrade
  9. Bezbednost podataka
  10. Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti (Data protection officer)
  11. Nadzorni organ (ovlašćenja i zadaci)
 3. PRIMERI IZ PRAKSE
  1. Sudski slučajevi koji su promenili istoriju privatnosti i doveli do usvajanja GDPR-a
  2. Najveće povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti u RS i svetu

I Modeli dokumenata

 1. Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka
 2. Zahtev za ostvarivanje prava povodom izvšenog uvida
 3. Žalba protiv odluke rukovaoca kojom je odbijen ili odbačen zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida
 4. Žalba kada rukovalac nije postupio delimično ili u celosti po zahtevu tražioca u zakonskom roku
 5. Žalba protiv odluke organa vlasti
 6. Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

 

II Zakonska regulativa

 • Zakon o zaštiti podataka ličnosti
 • Narct novog zakona o zaštiti podataka ličnosti
 • Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka
 • Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

 

III Podzakonski akti

 • Strategija zaštite podataka o ličnosti
 • Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti
 • Pravilnik o načinu prethodne provere radnji obrade podataka o ličnosti
 • Pravilnik o obrascu legitimacije ovlašćenog lica za vršenje nadzora po Zakonu o zaštiti podataka
 • Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu drž. organa
 • Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata

 

IV Međunarodni dokumenti

 • GDPR na srpskom
 • Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava
 • Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka
 • Dodatni protokol uz Konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, u vezi sa nadzornim organima i prekograničnim protokom podataka
 • Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta u vezi sa obradom ličnih podataka i zaštite privatnosti u elektronskom komunikacionom sektoru
 • Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o zadržavanju generisanih ili obrađenih podataka u vezi sa odredbom u javnosti raspoloživih elektronskih komunikacionih servisa ili javne komunikacione mreže i dopune
 • Smernice za zaštitu lica u odnosu na obradu BIG DATA podataka

Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018