Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

Stručnjak za upravljanje podacima o ličnosti

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 25.02, 02.03. i 06.03.2020, 10:00 – 14:30 h
Mesto održavanja: Hotel Heritage, Mije Kovačevića 7, Beograd
Predavač:
Količina:
Kako da se uskladite sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR?
Šta morate da znate o svojim novim obavezama i odgovornostima?

 

Oblast zaštite ličnih podataka doživela je svoju najveću promenu primenom do sada najstrožije Regulative o zaštiti podataka (GDPR) kojom je propisano da svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke građana EU mora da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije Evropske Unije.

Pored nje, ovu oblast reguliše i novodoneti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuje od avgusta ove godine.

Na koje pravne subjekte u Srbiji se odnosi GDPR? Koje promene donosi Novi Zakon o zaštiti podataka u medijima i marketingu i šta sve predstavlja prikupljanje i obradu podataka u svrhe marketinga i oglašavanja?  U kojim situacijama je obavezna saglasnost za obradu podataka o ličnosti, a kada se obrada može vršiti po drugim osnovima?

Koja su prava i obaveze poslodavca i zaposlenih u odnosu na prikupljanje i obradu ličnih podataka zaposlenih za potrebe HR odeljenja? Da li ste i u kada obavezni da vodie evidenciju obrade i šta ta evidencija mora da podrazumeva?

Da li imate obavezu angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka (DPO) koje propisuje Uredba? Koje su kvalifikacije, zaduženja, obaveze i odgovornosti lica za zaštitu podataka o ličnosti? Da li je dozvoljen video nadzor, praćenje komunikacije i kretanja zaposlenih i pod kojim uslovima? Na koji način se podatak o ličnosti može preneti u drugu državu?

 

Kao STRUČNJAK ZA UPRAVLJANJE PODACIMA O LIČNOSTI bićete:

 • osposobljeni da uočite nepravilnosti u rukovanju podacima o ličnosti u Vašoj kompaniji;
 • informisani o svim novim obavezama koje propisuje GDPR i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i kako ih primeniti u praksi;
 • upoznati sa konkretnim radnjama i merama koje treba preduzeti radi zaštite od kršenja zakonskih odredaba;
 • spremni da preventivno delujete i samostalno upravljate podacima o ličnosti u Vašoj kompaniji.

 

 

***SPECIJALNI BONUS ZA POLAZNIKE!

 • Konkretni odgovori na pitanja – možete ih poslati i pre početka obuke.
 • Konsultacije sa vrhunskim stručnjakom na radionicama iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.
 • Sertifikat o pohađanju obuke Stručnjak za upravljanje podacima o ličnosti na srpskom i engleskom jezikkoji izdaje nemačka kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
 • Upoznavanje kolega iz struke, diskusije, primeri dobre prakse i razmena iskustava

TEME SEMINARA:

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA                          (25.02.2020)

Pravo na privatnost kao ljudsko pravo – pojam i regulatorni okvir

Zaštita podataka ličnosti na internetu – ključni problemi i razlozi za donošenje uredbe (GDPR)

Preambula GDPR-a – važnost za razumevanje Uredbe

Na koga se odnosi GDPR? – Teritorijalno i personalno delovanje uredbe

Osnovna načela na kojima se bazira GDPR

Značenje termina i izraza iz Uredbe

Šta se smatra podacima ličnosti? – Pojam i vrste

Koja prava daje Uredba onim licima čiji se podaci prikupljaju?

Kada je potreban pristanak na obradu, a kada nije?

Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti

Šta predstavljaju rukovalac i obrađivač podataka

Evidencija aktivnosti obrade podataka

Bezbednost obrade podataka


DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Kontrolna mapa „Priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“ (Materijal dobijate na prvoj radionici 25.02.2020.)

SADRŽAJ KONTROLNE MAPE:

– Uvod (Komentari propisa)

– Pregled novog ZZPL (Podaci o ličnosti i posebne kategorije podataka o ličnosti, Rukovalac, Obrađivač i ostali učesnici u obradi podataka, Pravni osnov obrade i svrha itd.)

– Obaveze rukovaoca (Vođenje evidencija radnji obrade, Obaveštavanje Poverenika o povredi podataka o ličnosti itd.)

– Primeri (Obrada podataka o ličnosti u vezi sa video nadzorom, Obrada podataka zaposlenih itd.)

– Dostupna praksa u primeni GDPR-a

SADRŽAJ PRATEĆEG CD-A:

– Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (Privacy Notice)

– Formular pristanka za obradu podataka o ličnosti

– Zahtev za ostvarivanje prava lica čiji se podaci obrađuju

– Formular Evidencije radnji obrade

– Obaveštenje o povredi podataka

– Primer Procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti

– Odluka o imenovanju Lica za zaštitu podataka o ličnosti

– Model Ugovora o obradi podataka o ličnosti

 

3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA                              (02.03.2020)

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova

Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?

Obrada i deponovanje podataka izvan granica EU, po GDPR-u

Nadzorni organ – osnivanje i izbor, nadležnost,zadaci i ovlašćenja

Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja

Uslovi za izricanje sankcija i parametri koji utiču na visinu sankcije

Zakon o zaštiti podataka ličnosti i GDPR – sličnosti i razlike

Zaštita podataka ličnosti u Republici Srbiji

Koje promene donosi Novi Zakon o zaštiti podataka u medijima i marketingu

Šta sve predstavlja prikupljanje i obrada podataka u svrhe marketinga i oglašavanja

Direktni marketing i Novi Zakon

Kada je potrebno pribaviti saglasnost lica čiji se podaci prikupljaju i koriste

Politika prikupljanja kolačića – cookies

Primeri saglasnosti iz prakse

Prisleđivanje podataka trećim licima

Zaštita podataka, sloboda govora i pravo na informisanost

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA                              (05.03.2020)

Uskladite svoje vebsajtove sa novim Zakonom o zaštiti podataka

U kojim situacijama vebsajt mora imati Pravila privatnosti

Zbog čega su važna Pravila privatnosti na vebsajtu

Šta moraju da sadrže Pravila privatnosti

Koja je razlika između Saglasnosti za obradu i Pravila privatnosti

Na kom jeziku je potrebno kreirati pravila privatnosti u internet poslovanju

Radno-pravni aspekt zaštite podataka ličnosti – Prava i obaveze poslodavca i zaposlenih u odnosu na prikupljanje i

obradu ličnih podataka zaposlenih

Praćenje komunikacije i kretanja zaposlenog

Podaci zaposlenog kao dokaz na sudu u slučaju otkaza

Podaci nakon penzionisanja

Audio i video nadzor zaposlenog

Saveti i preporuke zaposlenima i poslodavcima

Najveći incidenti u vezi zloupotreba podataka ličnosti u RS i svetu – Slučajevi iz prakse

Sudska praksa – Najpoznatiji slučajevi sudskih postupaka u vezi društvenih mreža

ZAKLJUČAK: Koje bi korake trebalo preduzeti radi usaglašavanja poslovanja

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

ZAVRŠNI TEST I PRIJEM SERTIFIKATA

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 10.03.2020. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 15.03.2020.
 • 17.03.2020. prijem sertifikata Stručnjak za upravljanje podacima o ličnosti na srpskom i engleskom jeziku.
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


 • Program je zasnovan tako da tokom obuke dobijete objašnjenja kroz predavanja, praktične radionice, diskusije, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi.
 • Radioniceće biti održane u formi tri intenzivneinteraktivne obuke u manjim grupama. Radionice su u trajanju od po 4,5 sati (10:00–14:30). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije dobijate konkretna rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i kontrolnu mapu već na prvoj radionici koja će se održati 17.09.2019.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz interaktivne radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Na kraju obuke, 03.10.2019. mejlom Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 10.10.2019.
 • Nakon uspešno završene obuke i rešenog testa znanja, dobijate na svoju adresu sertifikat na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje nemačka kompanija Forum media kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

OBUKA JE NAMENJENA: Direktorima i vlasnicima kompanija, pravnicima, advokatima, licima odgovornim za bezbednost i zaštitu podataka, licima odgovornim za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodiocima i zaposlenima u službi ljudskih resursa, rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, pravnicima sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti, zaposlenima u prodaji, marketingu i ostalim poslovnim sektorima koji na bilo koji način prikupljaju i obrađuju lične podatke, i svima ostalima koji učestvuju u bezbednosti i zaštiti podataka ili su zainteresovani za ovu oblast.

*Opšti uslovi: Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018