Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

Stručnjak za upravljanje podacima o ličnosti

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Stručna obuka za lica zadužena za upravljanje podacima o ličnosti!

Kako da se usaglasite sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?

 

Oblast zaštite ličnih podataka doživela je svoju najveću promenu stupanjem na snagu Opšte regulative o zaštiti podataka (GDPR) koja je uvela niz novih obaveza, odgovornosti i izazova za lica zadužena za upravljanje podacima o ličnosti, a samim tim su se pojavila mnoga pitanja kao što su:

Na koje pravne subjekte u Srbiji se odnosi GDPR? Koji podatak se smatra podatkom o ličnosti i koja prava daje GDPR licima čiji se podaci prikupljaju? U kojim situacijama je obavezna saglasnost zaposlenog za obradu podataka o ličnosti? Kada ste dužni da prijavite zbirku podataka, na koji način bi trebalo da je evidentirate i obezbedite?

Da li imate obavezu angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka (DPO) koje propisuje Uredba? Koje su kvalifikacije, zaduženja, obaveze i odgovornosti lica za zaštitu podataka o ličnosti? Da li je dozvoljen video nadzor, praćenje komunikacije i kretanja zaposlenih i pod kojim uslovima?
Kako GDPR utiče na marketing, a posebno na email marketing, politiku privatnosti, „Cookies“, slanje „newsletter-a“?
Na koji način se podatak o ličnosti može preneti u drugu državu? Koji su uslovi za izricanje kazni i koji parametri utiču na određivanje visine novčane kazne za nepoštovanje odredbi GDPR? Koja je uloga Poverenika u odnosu pravnog subjekta i postupanja po GDPR? Šta predstavlja nadzor Poverenika i kako postupiti po žalbi?

Podsećamo da se GDPR smatra jednom od najstrožijih regulativa, između ostalog i zbog enormno visokih kazni koje mogu dostići 4% od globalnog prometa na nivou grupe, ili 20 miliona eura, u zavisnosti od toga koji je iznos veći!
Svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke građana EU će morati da se pridržava novih pravila o zaštiti

 

Kao STRUČNJAK ZA UPRAVLJANJE PODACIMA O LIČNOSTI bićete:

 • osposobljeni da uočite nepravilnosti u rukovanju podacima o ličnosti u Vašoj kompaniji;
 • informisani o svim novim obavezama koje propisuje GDPR i kako ih primeniti u praksi;
 • upoznati sa konkretnim radnjama i merama koje treba preduzeti radi zaštite od kršenja odredaba Uredbe ;
 • spremni da preventivno delujete i samostalno upravljate podacima o ličnosti u Vašoj kompaniji.

 

***SPECIJALNI BONUS ZA POLAZNIKE!

 • Konkretni odgovori na pitanja – možete ih poslati i pre početka obuke.
 • Konsultacije sa vrhunskim stručnjakom na radionicama iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.
 • Sertifikat o pohađanju obuke Stručnjak za upravljanje podacima o ličnosti na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje nemačka kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
 • Upoznavanje kolega iz struke, diskusije, primeri dobre prakse i razmena iskustava

TEME SEMINARA:

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA                          (18.09.2018)
Pravo na privatnost kao ljudsko pravo
Zaštita podataka ličnosti na internetu
Na koga se odnosi GDPR?
Osnovna načela na kojima se bazira GDPR-a
Značenje termina i izraza iz Uredbe
Šta se smatra podacima ličnosti? – Pojam i vrste
Osetljivi podaci
Koja prava licima čiji se podaci prikupljaju daje uredba?
Kada je potreban pristanak na obradu, a kada ne?
Posebne situacije obrade
Šta predstavljaju rukovaoc i obrađivač podataka
Evidencija aktivnosti obrade podataka
Bezbednost obrade podataka
Ovlašćeno lice za zaštitu podataka/Data protection officer
Kodeksi ponašanja i sertifikacija
Prekogranični prenos podataka
Nadzorni organ – osnivanje i izbor
Nadzorni organ – nadležnost, zadaci i ovlašćenja
Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja
Pravna sredstva, odgovornost i sankcije
Uslovi za izricanje sankcija
Parametri koji utiču na visinu sankcije

 

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Kontrolna mapa „Vodič kroz GDPR – Primena zakonske regulative, modeli dokumenata i sudska praksa“ + CD
“Kontrolnu mapu dobijate na prvoj radionici 18.09.2018.
Izdvajamo iz sadržaja:
Pravo na privatnost i njegov razvoj
GDPR i digitalna bezbednost – značenje reči i termina
Regulativa Republike Srbije
Teritorijalna i personalna primena GDPR-a
Osnovna načela GDPR-a i principi koji se moraju poštovati
Šta se sve smatra podacima o ličnosti
Posebne kategorije podataka
Bezbednost podataka
Sudski slučajevi koji su promenili istoriju privatnosti i doveli do usvajanja GDPR-a
Najveće povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti u RS i svetu
CD: Modeli dokumenata, zakonska regulativa, podzakonski akti, međunarodni dokumenti

 

 

3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA                              (21.09.2018)

Kako GDPR utiče na marketing i koje prednosti mu donosi
Newsletter i GDPR / Email marketing i GDPR / Cookies i GDPR / GoogleAnalytics i GDPR
Primeri saglasnosti iz prakse
Načela GDPR-a i prava lica u kontekstu marketinga
Primeri usaglašavanja iz prakse
Koje bi korake trebalo preduzeti radi usaglašavanja poslovanja
Radno-pravni aspekt zaštite podataka ličnosti u EU
Radno-pravni aspekt zaštite podataka ličnosti u Republici Srbiji
Prava i obaveze poslodavca u odnosu na prikupljanje i obradu ličnih podataka zaposlenih
Praćenje komunikacije i kretanja zaposlenog
Uvid u komunikaciju zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
Audio i video nadzor zaposlenog
Saveti i preporuke
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA                              (25.09.2018)

Zaštita podataka ličnosti u Republici Srbiji
Ovlašćenja poverenika
Ostali poslovi poverenika
Žalba povereniku
Nadzor Poverenika za informacije
Obaveze rukovaoca
Mediji i GDPR
Zaštita podataka i sloboda govora
GDPR i društvene mreže
Primeri iz sudske prakse

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 01.10.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 08.10.2018.
 • 16.10.2018. prijem sertifikata Stručnjak za upravljanje podacima o ličnosti na srpskom i engleskom jeziku.
Saint Ten Hotel

Svetog Save 10, Beograd 11000


 • Program je zasnovan tako da tokom obuke dobijete objašnjenja kroz predavanja, praktične radionice, diskusije, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi.
 • Radioniceće biti održane u formi tri intenzivneinteraktivne obuke u manjim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00–15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije dobijate konkretna rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva e-mail seminara u PDF formi koji će biti poslati na na Vašu adresu, a koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara gde god se nalazili.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz interaktivne radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Na kraju obuke, 01.10.2018. mejlom Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 08.10.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i rešenog testa znanja, dobijate na svoju adresu sertifikat na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje nemačka kompanija Forum media kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

OBUKA JE NAMENJENA: Direktorima i vlasnicima kompanija, licima odgovornim za bezbednost i zaštitu podataka, licima odgovornim za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, pravnicima sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti, zaposlenima u prodaji, marketingu i ostalim poslovnim sektorima koji na bilo koji način prikupljaju i obrađuju lične podatke, i svima ostalima koji učestvuju u bezbednosti i zaštiti podataka ili su zainteresovani za ovu oblast.

*Opšti uslovi: Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018