Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

Stručnjak za reviziju i kontrolu IT sistema

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

 Većina kompanija nije nastavilo svoje poslovanje nakon pretrpljenog napada na IT sistem!

  Umanjite troškove sprovođenjem interne IT revizije bez angažovanja spoljnih revizora

 

Pravna lica koja obrađuju podatke o ličnosti, svi državni organi, kao i sa njima povezana pravna lica ili organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, u obavezi su da usklade svoje procedure i procese u oblasti bezbednosti i kontrole IKT sistema!

 • Kako uspostaviti i dokumentovati obavezni Akt o bezbednosti IKT sistema?
 • Na koji način implementirati 28 mera bezbednosti koje predviđaju odgovarajući zakonski propisi?
 • Kako GDPR utiče na kontrolu IT sistema?
 • Kako pouzdano upravljati IT rizicima?
 • Kako konkretno teče proces kontrole IT infrastrukture koja je sada obavezna minimum jednom godišnje?
 • Kako sastaviti i dokumentovati izveštaj o incidentu?
 • Kome se izveštaj podnosi i kako teče procedura?
 • Koje su se mere bezbednosti i kontrole IT sistema pokazale najefikasnije u praksi i kako ih najbolje primeniti?
 • Ko je nadležan za vršenje inspekcije u ovoj oblasti i koje su zakonom predviđene sankcije?

 

Kontrola i revizija IT infrastrukture nisu samo zakonska obaveza, već i važan preduslov uspešnog i sigurnog poslovanja svake kompanije koja brine o bezbednosti sopstvenih poslovnih informacija i ličnih podataka svih svojih klijenata i zaposlenih.

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE, od 10h do 15h
 • 2 STUDIJSKA MATERIJALA U FORMI E-MAIL SEMINARA: Standardi u IT reviziji – COBIT i Full disk enkripcija (FDE)
 • SERTIFIKAT O POHAĐANJU OBUKE na srpskom i engleskom jeziku

 

   Kao STRUČNJAK ZA REVIZIJU I KONTROLU IT SISTEMA bićete:

 • osposobljeni da identifikujete rizike i sprovodite ili nadzirete internu/eksternu IT reviziju u Vašoj kompaniji;
 • informisani o standardima, procedurama i procesima za kontrolu IT infrastrukture i kako ih primeniti u praksi;
 • detaljno upoznati sa obavezama IKT operatora prema zakonskoj regulativi;
 • spremni da preventivno delujete i samostalno obavljate obezbeđivanje i kontrolu IT infrastrukture u Vašoj kompaniji.

 

  ***SPECIJALNI BONUS ZA POLAZNIKE!

 • Konkretni odgovori na opšta i specifična pitanja – možete ih poslati i pre početka obuke.
 • Konsultacije sa vrhunskim stručnjacima na radionicama i stručni saveti iz oblasti tehničko-inženjerske i pravne perspektive u oblasti revizije i kontrole IT infrastrukture u Vašoj kompaniji.
 • Sertifikat o pohađanju obuke Stručnjak za reviziju i kontrolu IT sistema na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje nemačka kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
 • Upoznavanje kolega iz struke, diskusije, primeri dobre prakse i razmena iskustava
 • NAPOMENA: program radionica se usklađuje i sa pitanjima polaznika sakupljenim pre početka obuke, ali i tokom obuke.
 1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – IT risk menadžment, IT revizija i kontrola informacionog sistema u praksi (22.05.2019.)

Upravljanje IT rizicima

Definisanje i praćenje IT rizika; Analiza i klasifikacija IT rizika

Ko je odgovoran, a ko učestvuje u određivanju IT rizika?

Centralizovano upravljanje IT resursima i bezbednošću informacija; Saradnja – CISO, IT i revizija

Upravljanje IT rizicima kroz najbolju svetsku praksu – IT standardi i preporuke

Analiza najčešćih IT rizika i rešenja za prevenciju; Klasifikacija i označavanje informacija

GDPR i IT kontrole

IT revizija

Standardi u IT reviziji; Metodologija IT revizije

Konsultantska uloga IT revizora; Uloge na IT projektima – CISO i IT revizija

Dostupnost kritičnih servisa; Integritet podataka u velikim sistemima

Uticaj novih tehnologija na IT reviziju

Napredna analiza podataka, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, blockchain

Kontrola informacionog sistema u praksi

Revizija važnih delova informacionog sistema

Kontrola ugovora; IT dokumentacija – politike i procedure

IT revizija kod eksternih partnera; Saradnja IT revizije i biznis revizije

Uloga IT revizije u prevenciji i detekciji internih i eksternih prevarnih radnji

Praktični primeri IT revizije i iskustva iz prakse

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 2. Modul: E-MAIL SEMINAR – Standardi u IT reviziji – COBIT (23.05.2019.)

Metodologija Control Objectives for Information and Related Technologies, RACI matrice, COBIT okvir, COBIT komponente, COBIT kocka

 3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Bezbednost i kontrola IT infrastrukture (27.05.2019.)

– Bezbednost operativnih sistema (OS)

– Mrežne barijere (Firewall)

– Sistemi za detekciju/prevenciju upada – IDS/IPS

– Lažni mamci (Honeypot)

– Bezbednost Wi-Fi mreže

– Kriptografski algoritmi (SSL, VPN i IPSec)

– Nadzor mreže

– Napadi na računarsku mrežu

– Odbrana računarske mreže

– Penetraciono testiranje (White hat/Ethical hacking)

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 4. Modul: E-MAIL SEMINAR – Full disk enkripcija (FDE) (28.05.2019.)

Metodologija, saveti, primeri iz prakse

 5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Primena aktuelne zakonske regulative (30.05.2019.)

Komentar aktuelnog Zakona o informacionoj bezbednosti i predloženih izmena uz dosadašnja iskustva iz njegove primene u praksi

Komentar aktuelnih uredbi o IKT sistemima koje precizno definišu ovu oblast:

– Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i

sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja;

– Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja;

– Uredba o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja;

– Uredba o utvrđivanju liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja.

Pravna zaštita podataka i procedure u slučaju povrede aktuelne zakonske regulative

Domaća zakonska regulativa sa analizom konkretnih pravnih rešenja – sudska praksa

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 ZAVRŠNI TEST I PRIJEM SERTIFIKATA Provera i procena znanja – rešavanje testa

 

 ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA REVIZIJU I KONTROLU IT SISTEMA
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 06.06.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 17.06.2019.
 • 24.06.2019. prijem sertifikata Stručnjak za reviziju i kontrolu IT sistema na srpskom i engleskom jeziku.
 • Program je zasnovan tako da tokom obuke dobijete objašnjenja kroz predavanja, praktične radionice, diskusije, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju uz mnoštvo aktuelnih primera i rešavanje konkretnih problema.
 • Obuka će biti održana u formi tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00–15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije dobijate konkretna rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva e-mail seminara u PDF formi koji će biti poslati na na Vašu adresu, a koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara gde god se nalazili.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz interaktivne radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Na kraju obuke, 21.12.2018. mejlom Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 26.12.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i rešenog testa znanja, dobijate na svoju adresu sertifikat na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje nemačka kompanija Forum media kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

OBUKA JE NAMENJENA:

Rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, internim i eksternim IT revizorima i revizorima poslovnih procesa, osobama zaduženim za razvoj softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija, zaposlenima na poslovima izrade i izdavanja platnih kartica, upravljanja bankomatima i PoS terminalima i razvoja digitalnog i elektronskog bankarstva, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima koji hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim IT procesima ili se bave razvojem novih usluga podržanih od strane IT-a, licima odgovornim za upravljanje operativnim rizicima i zaštitu poslovnih informacija, kao i svima koji imaju potrebu za upravljanjem pravima pristupa i zaštitom samih informacija zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018