Finansije i porezi

Intenzivne obuke

Stručnjak za računovodstvo i finansije u privredi

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Posebno pripremljeno za rukovodioce i zaposlene u računovodstvu i finansijama

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata: Stručnjak za računovodstvo i finansije u privredi

Svedoci smo korišćenja različitih računovodstvenih programa koji u velikom delu olakšavaju posao računovođe. Međutim, činjenica je da previše oslanjanja na ovu vrstu pomoći dovodi do toga da mnoge procesno – računovodstvene radnje se sprovode automatski. Dodatni problem su i usklađivanja postojećih programa sa čestim izmenama u računovodstvenoj regulativi. Budući da su nakon aprilskih izmena u oblasti računovodstva najavljene ponovne izmene u skorijoj budućnosti, nametnula se potrebe za sprovođenjem ove jedinstvene obuke sa eminentnim praktičarima. Obuka Vam obezbeđuje:

 • Odgovore na sve Vaše nedoumice u vezi sa računovodstvenim standardima i drugim pravnim okvirima u oblasti računovodstva;
 • Preporuke za efikasno evidentiranje poslovnih događaja i uvođenje sistema dvojnog računovodstva;
 • Dobru praksu kreiranja i analize finansijskih izveštaja;
 • Napomene o najčešćim prekršajima u oblasti računovodstva i poreza i njihovim posledicama;
 • Primere najčešćih zloupotreba u knjigovodstvu;
 • Informacije o mogućnostima za ostvarivanje poreskih olakšica, podsticaja i oslobođenja;
 • Uputstva kako da svoj rad pomoću Excel-a učinite jednostavnijim i bržim i kako da iskoristite sve njegove mogućnosti;
 • Pojašnjenja ključnih računovodstvenih termina na engleskom jeziku.

Program je sastavljen od šest modula:

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA PREDAVANJA koje će biti održane 18.10, 26.10. i 31.10.2018. u prijatnom ambijentu hotela Zira, Ruzveltova 35, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, interakciju sa predavačima i pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za usklađivanje poslovanja i dokumentacije sa propisima iz oblasti rada;
 • 3 STUDIJSKA MATERIJALA, praktični e-mail seminari i zbirka: 1) „Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga“, 2) „Poslovni Excel“ i 3) „English for Accounting“.

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Steći ćete praktična znanja o računovodstvu i ovladati svim računovodstvenim aspektima;
 • Razrešićete sve svoje nedoumice u primeni zakonske regulative u oblasti računovodstva;
 • Donećete nova iskustva i dobru praksu u svoju organizaciju i unapredićete svoju računovodstvenu funkciju;
 • Radionice se organizuju u malim grupama, tako da ćete dobiti konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja u direktnoj interakciji sa predavačima; svoja pitanja možete poslati pre početka obuke, ali i postavljati na samim radionicama;
 • Dobićete sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za računovodstvo na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
1. Modul: RADIONICA – Primena međunarodnih računovodstvenih standarda i međunarodnih 18.10.2018. (10:00 – 15:00 h)
standarda finansijskog izveštavanja i drugih pravnih okvira Republike Srbije u svakodnevnoj praksi
 • Kratak osvrt na zakonske izmene PDV-a, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i planirane izmene Zakona o računovodstvu
 • Funkcija računovodstva i knjigovodstva kao njen najvažniji deo
 • Aktivna diskusija i analiza ključnih računovodstvenih standarda i prolazak kroz ključne probleme u njihovoj primeni u svakodnevnom poslovanju (pojedinačno za svaki izabrani računovodstveni standard)
 • Kratak osvrt na razliku izmedju Pravilnika, IFRS za SME i full IFRS
 • Kontni okvir: objašnjenja i smernice za efikasnu primenu kontnog okvira kroz praktične primere
 • Poslovni finansijski i godišnji izveštaji: ključne napomene
 • Kako poreska regulativa utiče na računovodstvenu funkciju i o čemu treba voditi računa (analiza veze između računovodstvenih standarda i domaćih poreskih zakona, uključujući neke nedoslednosti u primeni i probleme koji se javljaju u praksi).
 • Kako efikasno kreirati računovodstvene politike i ostale interne akte u preduzeću a da to bude u skladu sa zahtevima računovodstvenih standarda i domaćih zakona
 • Finansijski izveštaji – godišnji izveštaji za potrebe lokalnog zakonodavstva u odnosu na izveštaje koji se prave za potrebe menadžmenta kompanije
 • Diskusija o svim pitanjima koja se javljaju u praksi u primeni računovodstvenih standarda sa ekspertom iz oblasti računovodstva i poreza

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – „Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga“(zbirku dobijate na prvoj radionici 18.10.2018.)                     

 • Smernice za izradu strategije i poslovnog plana (postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, kontroler kao podrška menadžmentu, metodologija SMART ciljeva i balanced scorecard system itd.)
 • Optimizacija profita i novčanog toka na nivou kompanije (analiza likvidnosti, analiza profitabilnosti i analiza solventnosti)
 • Finansijski i operativni izveštaji (najznačajnije razlike između ove dve grupe izveštaja, osnovne forme izveštaja – cilj je učiniti ih efektivnim, smernice za izradu operativnih izveštaja, smernice za izradu finansijskih izveštaja itd.)
 • Kontroling alati i međusobna uslovljenost izveštaja (osnovne metode za finansijsku analizu, horizontalna analiza (comparative financial statement analysis), vertikalna analiza (common size statement analysis), KPI (key parameters indicators), benchmarking, break even point, kako doneti prave poslovne odluke na osnovu finansijske analize)
3. Modul: RADIONICA – Razumevanje i evidentiranje poslovnih događaja i uvođenje sistema „pametnog“ računovodstva    26.10.2018. (10:00 – 15:00 h) 
 • Odgovornost zakonskog zastupnika, organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica odnosno preduzetnika, kao i odgovornog lica odnosno lica koje sastavlja poslovne knjige i finansijske izveštaje
 • Važnost knjigovodstva i primeri zloupotrebe u knjigovodstvu, primeri
 • Preporuke za evidentiranje poslovnih događaja i njihovo razumevanje (osnovna sredstva, zalihe, potraživanja, gotovina i gotovinski ekvivalenti, obaveze, vremenska razgraničenja, primeri sa obrađenim promenama, pojašnjenjima i preporukama)
 • Kako svakodnevno evidentiranje poslovnih promena utiče na ostale procese u odeljenju finansija (na poresku funkciju, na promenu pokazatelja poslovanja i sl.)
 • Primeri dobre prakse evidentiranja poslovnih promena (sa detaljnom analizom i testom)
 • Umrežavanje poreskih i računovodstvenih evidencija i funkcija (kako jednom poslovnom aktivnošću rešiti višestruke zahteve koje postavljaju lokalni zakonodavac i menadžment kompanije)
 • Aktivna diskusija i primeri najbolje prakse

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL –  English for Accounting and Finance

(e-mail seminar dobijate na svoju e-mail adresu 29.10.2018 i on Vam nudi sledeće)                        

 • Konkretna objašnjenja sa primerima na engleskom, vežbama za samoproveru znanja i rešenjima.
 • Praktičnu formu zbog koje ne morate odsustvovati sa posla, već je možete koristiti kad god Vam odgovara, sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i materijal koji ostaje u Vašem trajnom vlasništvu.
5. Modul: RADIONICA – Analiza finansijskih izveštaja i poslovni excel 31.10.2018. (10:00 – 15:00 h)
 • Finansijski izveštaji preduzeća, vrste izveštaja, svrha i tumačenje (Bilans stanja – sadržaj i elementi bilansa stanja, aktiva-pasiva, kratak pregled bitnih elemenata bilansa, likvidnost, solventnost, working capital, objašnjenje i kako ga računati i pratiti, neto obrtni kapital (NOK), neto obrtna sredstva/imovina (NOS/I), definisanje i kalkulacija, Bilans uspeha – sadržaj i elementi bilansa uspeha (rashodi-prihodi), struktura bilansa uspeha, analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin)
 • Koji su pokazatelji ključni za analizu bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeća na osnovu kojih zainteresovane strane donose svoje poslovne odluke
 • Kako tumačiti pokazatelje iz finansijskih izveštaja (pokazatelji koji se tiču: prihoda, rashoda, osnovnih sredstava, gotovine, zaliha, potraživanja, obaveza i sl.)
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Upravljanje finansijama (Osnove finansija, pravilna organizacija finansijskog sektora unutar preduzeća)
 • Šta je to na šta menadžment, a šta je to na šta treće strane stavljaju najveći akcenat pri analizi finansijskih izveštaja
 • Primena principa „cash is the king“ i utvrđivanje važnosti izveštaja o novčanim tokovima u odnosu na bilans stanja i bilans uspeha
 • Metode i način sastavljanja izveštaja o novčanim tokovima (najčešći problemi i odgovori na pitanja)
 • Plan i analiza, budžetiranje, biznis plan, predviđanje rezultata, analiza važnih pokazatelja uspeha preduzeća, zaštita od rizika i prevarnih radnji, saradnja sa bankama i lizing kućama (Analiza i pokazatelji solventnosti, analiza i pokazatelji likvidnosti, rentabilnosti, profitabilnosti obrta likvidnosti, praćenje i kontrola zaliha vrednovanje zaliha, finansijski tretman sporo obrtnih zaliha i zastarelih zaliha, ročna usklađenost potraživanja i obaveza i njihovo praćenje i merenje)
 • Ulazak u novu poslovnu aktivnost, investicije, finansijsko modeliranje
 • Aktivna diskusija u vezi sa svim problemima sa kojima se polaznici suočavaju u praksi
 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona
 • Štampanje tabela i definisanje oblasti za štampu
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta)
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, OR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER),

VLOOKUP funkcija

 • Rotiranje redova i kolona tabele
 • Sortiranje podataka po rastućem/opadajućem redosledu; Sortiranje prema jednom ili više izabranih kriterijuma
 • Standardno i napredno filtriranje podataka
 • Kreiranje Pivot tabele i podešavanje prikaza podataka
 • Primeri različitih izveštaja u Excel-u, smernice za izračunavanje pojedinih koeficijenata i izvlačenje podataka iz izveštaja

6. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL –  Poslovni Excel

(e-mail seminar sledećeg sadržaja dobijate na svoju e-mail adresu 01.11.2018.)                     

 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona,
 • Štampanje tabela i definisanje oblasti za štampu
 • Višestruko kopiranje ćelija prema unapred definisanim nizovima podataka
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, OR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER), VLOOKUP funkcija itd.

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE:

Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE U PRIVREDI

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 07.11.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 21.11.2018.
 • 23.11.2018. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Šefovima računovodstva i finansija, računovođama, zaposlenima u sektoru računovodstva i finansija, direktorima finansija, knjigovodstvenim i računovodstvenim firmama i agencijama, i svima ostalima zainteresovanim za oblast računovodstva.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Sastanciće biti održani u vidu triintenzivneinteraktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva e-mail seminara i zbirku: „Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga“, „Poslovni Excel“ i „English for Accounting“, koji će na Vašu e-mail adresu biti poslati u PDF formatu, a možete ih koristiti sa mesta i u vreme kada god Vama odgovara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje funkcije računovodstva u svojoj organizaciji.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 21.11.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Zira Hotel

Ruzveltova 35,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018