Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Stručnjak za PDV

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Usvojene izmene i dopune Zakona o PDV-u donose nove obaveze i pravila od kojih su neka već u primeni, a neka će se primenjivati od 1. januara 2020. godine!

 

Bez obzira koliko dugo se bavite PDV-om često ste u nedoumici, ne znate kako da postupite, ili niste sigurni da li postupate ispravno. Mnogo je pitanja u vezi sa obavezama pri procedurama, obračunu, prijavi ili  evidenciji PDV-a koja se svakodnevno nameću a neka od njih su:

 • Šta uraditi ako je dva ili više puta podneta ista poreska prijava?
 • Kako ostvariti pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?
 • Kako se pripremiti za PDV kontrolu?

 

1. Modul: RADIONICA – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i prateći podzakonski propisi. Očekivanja u praksi. (17.12.2019.)

PREDAVAČI: Irina Stevanović Gavrović, načelnik Odeljenja za PDV u Ministarstvu finansija i Dragana Simić, poreski menadžer u BDO

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i prateći    podzakonski propisi:
  • Vrednosni vaučeri – definisanje, podela i opredeljivanje nastanka oporezivog događaja po osnovu prenosa vrednosnih vaučera
  • Mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
  • Poreski dužnik u slučaju iskazivanja PDV u računu kada za to nije postojala obaveza i ispravku pogrešno obračunatog PDV-a
  • Pravila za određivanje srazmernog poreskog odbitka

 

 •   Najčešća pitanja i očekivanja u vezi sa izmenama:
  • Potencijalni problemi vezani za evidentiranje prometa po osnovu jednonamenskih i višenamenskih vrednosnih vaučera
  • Tretman povremenog prometa udela, akcija i HOV za svrhu utvrđivanja procenta srazmernog poreskog odbitka
  • Utvrđivanje povremenosti prometa kod odobravanja zajmova

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Inspekcijski nadzor i kontrolne liste Poreske uprave *dobijate na email adresu

 • Inspekcijski nadzor u poreskim oblastima u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru sa primerima kontrolnih listi i načinom njihovog popunjavanja;
 • Jedinstvena analiza kontrolnih listi kroz Excel tabele u okviru kojih se davanjem odgovora na pitanja može precizno izračunati nivo rizika poslovanja u kome se nalazi Vaša firma;
 • Istovremeno se mogu predvideti potencijalni dalji postupci poreskih organa u slučaju inspekcijskog nadzora;

3. Modul: RADIONICA – Predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreski dužnik, mesto prometa, nastanak poreske obaveze, poreska osnovica primeri iz prakse


PREDAVAČI: Dragana Simić – poreski menadžer u BDO Srbija i Nenad Ivanović –
viši poreski konsultant u BDO Srbija (24.12.2019.)

 • Nastanak PDV i fiskalni značaj
 • Predmet oporezivanja
 • Promet dobara i usluga
 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade
 • Sporedna isporuka dobara i usluga i isporuka u nizu
 • Uvoz dobara
 • Prenos imovine, zamena dobara u garantnom roku, besplatno davanje poslovnih uzoraka, davanje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti
 • Poreski obveznik
 • Poreski dužnik
 • Poreski punomoćnik
 • Mesto prometa dobara i usluga
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Tržišna vrednost, nabavna cena i cena koštanja kao poreska osnovica
4. Modul: E MAIL SEMINAR – Business English for Accounting (with tax-related vocabulary) *dobijate na email adresu

         General Terms, Words and Phrases for Working with Figures;  Graphs & Charts; Numbers;

           Tax Vocabulary; Invoices;  Billing and Account Management;  Balance Sheets;  Management (or Managerial) Accounting;

           Annual or End of Year Reports,  Banking at a Glance;  Payment Reminders,  English Idioms (for Work);  Business Correspondence.

5. Modul: RADIONICA – Poreska oslobođenja, prethodni porez, ispravka odbitka, pravo na odbitak, izdavanje računa, PDV evidencija, podnošenje PDV prijave, Refakcija PDV primeri iz prakse


PREDAVAČI: Dragana Simić – poreski menadžer u BDO Srbija i Nenad Ivanović –
viši poreski konsultant u BDO Srbija (26.12.2019.)

 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Prethodni porez
 • Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
 • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV
 • Obaveze poreskih obveznika kod prometa dobara i usluga
 • Izdavanje računa, podaci koje račun mora da sadrži i odsustvo obaveze izdavanja računa
 • Vođenje evidencije
 • Podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV
 • Popunjavanje POPDV obrasca kroz praktične primere
 • ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA PDV
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 27.12.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 09.01.2019.
 • 16.01.2019. slanje sertifikata Stručnjak za PDV na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.
Hotel Moskva

Balkanska 1,
11000 Beograd


Za svakog drugog polaznika iz Vaše organizacije obezbeđujemo 10% popusta!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018