Finansije i porezi

Intenzivna obuka

STRUČNJAK ZA FINANSIJSKU ANALIZU

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Tri interaktivne online radionice
+  
Email seminar „English for accounting and finance”

Ako želite da:

 • Savladate najvažnije metode i alate finansijske analize
 • Praktično, brzo i lako upotrebljavate racio analizu za donošenje poslovnih odluka
 • Sprovodite analizu operativnog sistema kompanije i naučite kako da postignete optimum likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti

Onda Vas pozivamo da učestvujete u našem trodnevnom online programu obuke.

POHAĐANJEM OVOG PROGRAMA DOBIJATE:

Napredna znanja

 • za pravilno tumačenje podataka, pripremu i obradu radi donošenja adekvatnih poslovnih odluka
 • za primenu racio analize finansijskih izveštaja prema definisanim ciljevima
 • za pravovremeno prepoznavanje bilansnih rizika, kao i ispravno tumačenje pozicija bilansa stanja i uspeha

 

Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja

Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za finansijsku analizu na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke

TEME ONLINE SEMINARA:

1. MODUL: Online radionica – Analiza finansijskih izveštaja 23.09.2020 od 10:00 do 13:00h

Bilans stanja:

 • Sadržaj i elementi bilansa stanja
 • Working capital, obračun i praćenje
 • Neto obrtni kapital (NOK)
 • Neto obrtna sredstva/imovina (NOS/I), definisanje i kalkulacija
 • Sagledavanje i razumevanje i čitanje bilansa stanja

 

Bilans uspeha:

 • Sadržaj i elementi bilansa uspeha (rashodi-prihodi),
 • Struktura bilansa uspeha
 • Analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin)
 • Struktura prihoda i rashoda, vrste prihoda i rashoda

 

Izveštaj o novčanim tokovima

Izveštaj o kretanju kapitala

Izveštaj o promenama na stalnoj imovini

Povezanost izveštaja i merenje i knjiženja različitih poslovnih aktivnosti

 

Analiza finansijskih izveštaja:

 • Mesta troška i profitni centri
 • Vertikalna, horizontalna analiza bilansa
 • Kalkulacija cene koštanja
 • Kapitalizacija troškova ulaganja u sopstvena i tuđa osnovna sredstva, postrojenja i objekte
 • Prelomna tačka rentabilnosti (Break even point)
2. MODUL: Online radionica – Analiza racio brojeva 25.09.2020. od 10:00 do 13:00h
 • Ključni indikatori upravljanja poslovnim rezultatom – KPI
 • Detaljna racio analiza bilansa preduzeća: Analiza i pokazatelji solventnosti, likvidnosti, rentabilnosti, profitabilnosti i obrta, Praćenje i kontrola likvidnosti, Praćenje i kontrola zaliha, Ročna usklađenost potraživanja i obaveza i njihovo praćenje i merenje
 • Kako tumačiti pokazatelje iz finansijskih izveštaja (pokazatelji koji se tiču: prihoda, rashoda, osnovnih sredstava, gotovine, zaliha, potraživanja, obaveza i sl.)
 • Identifikacija rizika u poslovanju i finansijama i načini otklanjanja rizika
 • Finansijski i poslovni leveridž, tumačenje, analiza, merenje i praćenje i zaštita od rizika po ovom osnovu
3. MODUL: Online radionica – Studija slučaja zasnovana na konkretnom primeru društva sa ograničenom odgovornošću 29.09.2020 od 10:00 do 13:00h

RACIO ANALIZA ( kroz primer)

RACIA LIKVIDNOSTI – Indikatori nelikvidnosti

RACIA EFIKASNOSTI/OBRTA

Racio obrta zaliha

Racio obrta kupaca

Racio obrta ukupnih obrtnih sredstava

Racio obrta fiksnih sredstava

Racio obrta ukupne aktive

Racio obrta prosečnih obrtnih sredstava

Racio obrta dobavljača

Analiza Neto obrtnih sredstava

RACIA FINANSIJSKE SIGURNOSTI

Vertikalna i horizontalna analiza kompanije – tumačenje primera

Razlaganje bilansa uspeha na detaljnije nivoe rezultata radi lakšeg tumačenja i praćenja ostvarenja

KPI PRIMERI

PRIMERI CASH FLOW ANALIZE I PRAĆENJE – INTERNO

KOMPLETAN IZVEŠTAJ O POSLOVANJU Elektroprivrede Srbije – konsolidovano za 2018. godinu

SAGLEDAVANJE REZULTATA I ISPLATIVOSTI PROMOCIJE ARTIKALA – PRIMER

4. MODUL: Modul: ,,English for accounting and finance’’ (Email seminar dobijate na svoju email adresu )

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Stručnjak za finansijsku analizu na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa radionica i e-mail seminar „English for accounting and finance“.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018