Finansije i porezi

Seminar

Stručnjak za finansijsko modeliranje, investiciono planiranje i strateško odlučivanje

77,310.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Posebno pripremljen program obuke za finansijsko modeliranje, investiciono planiranje i strateško odlučivanje

POSEBAN POPUST ZA PRIJAVE DO 08.11.2018!

Poštovani,

Precizno i blagovremeno finansijsko planiranje utiče na neke od najvažnijih poslovnih odluka koje se tiču kompanijskog investiranja i usvajanja bitnih strateških poteza od kojih u najvećoj meri zavise uspešno finansijsko poslovanje, stabilnost i dalji pravac razvoja kompanije.

 

 • Kada se odlučiti i kako planirati investicionu aktivnost? Kako kreirati plan i cenu investicija?
 • Kako planski obuhvatiti planirane troškove budućeg ulaganja u postojeći i novi poslovni plan?
 • Kako kapitalizovati rashode kamata i uvećati vrednost imovine?
 • Znate li koliko iznosi Vaš poslovni ciklus, kako ga merite i kako ga možete poboljšati?
 • Kako ubrzavanje ciklusa dovodi do smanjenja pritiska na dodatno zaduživanje?
 • Koje nivoe rezultata posmatrate u svojoj kompaniji i zašto je segmentiranje rezultata važno?
 • Kako Excel pomaže u skraćivanju vremena i koraka prilikom planiranja i analize?
 • Koji su krucijalni inputi i outputi finansijskog modeliranja?

 

Kroz program intenzivne obuke sa ekspertom iz oblasti poslovnih finansija, upoznajte dobru praksu u kreiranju budžeta, poslovnih planova, upotrebe Excela u poslovnom odlučivanju i modeliranju, kreiranju više scenarija za donošenje investicione odluke.

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Napredna znanja kako da kreirate investicioni projekat i strateški plan razvoja;
 • Konkretne primere finansijskog modeliranja prilikom razmatranja više scenarija za jedan projekat ili više projekata istovremeno;
 • Savete kako da efikasno iskoristite funkcije Excela u planiranju i merenju rezultata;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za finansijsko modeliranje, investiciono planiranje i strateško odlučivanje na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim prethodnim znanjima i iskustvima.

TEME SEMINARA:

1. Modul: RADIONICA – Investicije i investicioni projekat, sadržaj i kreiranje investicionog projekta i kreiranje strateškog plana razvoja (23.11.2018, 10-15h)

Vrste investicija, Obuhvatanje informacija i podataka radi ispravne analize ulaska u novu investiciju, Praćenje trendova iz prošlosti radi ispravnog predviđanja rezultata, Evaluacija/vrednovanje prihvatljivosti investicije (statičke metode, dinamičke metode), Neto sadašnja vrednost, Interna stopa prinosa, Vreme povraćaja investicije, Leveridž investicije (određivanje sopstvenog učešća u finansiranju i učešća eksternog finansiranja), Razumevanje cene investicija, Vrste investicionih kredita i razmatranje bitnih parametara kod pregovora sa bankama i ugovoranja finansiranja, Finansijska analiza kompanije, Vertikalna analiza, Horizontalna analiza, Racio analiza, Working capital

Sadržaj biznis plana i kreiranje biznis plana (elementi biznis plana, sadržaj biznis plana) – sadržaj investicionog projekta, Opis projekta, Analiza investitora i razvojnih mogućnosti, Analiza tržišta, Tehničko-tehnološki aspekti analize, Analiza lokacije, Mere zaštite, Strukturisanje potrebnih sredstava i kreiranje budžeta, Obračun potrebnih obrtnih sredstava (upotreba racio analize u predviđanju), Obračun troškova i formiranje prihoda, Relevantni i irelevantni troškovi, Fiksni troškovi, Varijabilni troškovi, Porezi i doprinosi, Overhead troškovi i rashodi, Izvori finansiranja i uključivanje u projekcije, Kalkulacija perioda povraćaja uloženih sredstava i njihovo uključivanje u projekcije, Garancije, hipoteke, kolaterali, Projekcija tokova projekta, Ekonomski tok, Finansijski tok, Novčani tok, Finansijsko- tržišna ocena projekta, Statička ocena, Dinamička ocena, Akumulativnost projekta, Analiza osetljivosti projekta na variranje inputa

 

 

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje (Zbirku dobijate na prvoj radionici 23.11.2018)

 

Adaptibilni Excel obrasci sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje:

 

3. Modul: RADIONICA – Primeri finansijskog modeliranja prilikom razmatranja više opcija za jedan projekat ili razmatranje više projekata (27.11.2018, 10-15h)
Primeri finansijskog modeliranja prilikom razmatranja više opcija za jedan projekat ili razmatranje više projekata, kao i variranje rezultata prilikom kreiranja poslovnog plana razvoja, Osnovne postavke, Primena excela u modeliranju, Vlookup, Index, PPMT, PMT, IPMT, NPV, IRR, Left, Right, Mid, If, Round, Roundup, Rounddown, Vlookup, Pivot tabele, Osnovne excel formule koje se koriste u planiranju, Kreiranje nivoa rezultata, Formiranje prodajne cene, Formiranje ulaznih cena, Formiranje količina, Obuhvatanje potrebe za dodatnim finansijskim sredstvima (bankarski krediti) i njihovo uvezivanje sa modelom, Nivoi rezultata – Formiranje bilansa uspeha, Prihod od prodaje, Formiranje proizvodnog asortimana, tržišta, kupaca, plan prodaje, plan proizvodnje, Ostali poslovni prihodi, Prihodi u zemlji, Prihodi u inostranstvu, Neto prihod od prodaje, Direktni troškovi proizvodnje – COGS (Cost of goods sold), Ostali direktni troškovi proizvodnje,
Obračun amortizacije i investicija u OS i uključivanje u poslovni plan, Obračun bankarskih sredstava, rashoda kamata, i uključivanje u poslovni plan, Obračun neproizvodnih rashoda i uključivanje u poslovni plan, Formiranje bilansa stanja, Određivanje vrednosti OS, specifikacija OS, obračun amortizacije OS, dodatne investicije u OS, uključivanje svih parametara u poslovni plan, Uvezivanje bilansa uspeha radi kreiranja vrednosti bilansnih pozicija bilansa stanja, Vreme/racio obrta potraživanja radi određivanja pozicije potraživanja, Vreme/racio obrta zaliha radi određivanja pozicije zaliha, Vreme/racio obrta obaveza iz poslovanja radi određivanja pozicija obaveza prema dobavljačima/ostalih poslovnih obaveza, Obračun working capital-a, Neto obrtni kapital-Neto obrtni fond, Uključivanje obaveza po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita i rashoda kamata u bilansa stanja i bilans uspeha, Obračun ulaganja u radnu snagu i uključivanje u bilans stanja i bilans uspeha, Projekcija neto novčanog toka)

 

 

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Poslovni Excel
(e-mail seminar dobijate na svoju e-mail adresu 28.11.2018)
5. Modul: RADIONICA – Primer strateškog odlučivanja prilikom investicija u izgradnji, ulazak u novu poslovnu aktivnost, investicije, finansijsko modeliranje (30.11.2018, 10-15h)
Primer strateškog odlučivanja prilikom investicija u izgradnji, ulazak u novu poslovnu aktivnost, investicije, finansijsko modeliranje. Kalkulacija uvećanje proizvodnje i šta su ključni parametri koji moraju biti planirani, Pojašnjenje finansijskog modeliranja, Osnove finansijskog modeliranja, Bitni elementi i sadržaj finansijskog modeliranja, Kalkulacija zaduženosti po osnovu kredita i uključivanje u finansijski model, Kapitalizacija rashoda kamata po osnovu zaduživanja, kada se kapitalizuje i uvećava vrednost imovine, a kada rashodi kamata moraju „ići“ u bilans uspeha kaorashodi, Ostali direktni troškovi i mogućnost/nemogućnost njihove kapitalizacije, Kreiranje različitih opcija i rezultata radi donošenja pravilne odluke, Kapitalizacija troškova i ulaganja
Elementi plana/modela
Osnovne postavke plana
Postavljanje inputa
Postavljanje outputa
Leveridž za investiciju (određivanje sopstvenog i pozajmljenog učešća u investiciji)
Saveti za vrednovanje sopstvenog učešća radi ispravnog vrednovanja bilansnih pozicija
ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE:
Provera znanja i primanje sertifikata za Stručnjaka za finansijsko modeliranje, investiciono planiranje i strateško odlučivanje
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 07.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom,
  faksom ili poštom dostavite najkasnije do 17.12.2018.
 • 21.12.2018. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.
 • Sastanci će biti održani u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje“ i e-mail seminar „Poslovni Excel“, koji će na Vašu e-mail adresu biti poslat u PDF formatu, a možete ga koristiti sa mesta i u vreme kada god Vama odgovara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje funkcije finansijskog kontrolinga.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 17.12.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

PROGRAM JE NAMENJEN:
Direktorima i šefovima finansija, zaposlenima u službi finansija, finansijskim analitičarima, računovođama i svima ostalima zainteresovanim za ovu oblast finansija.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018