Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Stručnjak za finansijski kontroling: planiranje, analizu i izveštavanje

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Lica odgovorna za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje moraju redovno i pravovremeno da obezbeđuju pouzdane podatke koji su menadžmentu neophodni za donošenje ispravnih poslovnih odluka, a od kojih u najvećoj meri zavise uspešno finansijsko poslovanje, stabilnost i razvoj na duži rok. Pripremili smo poseban program intenzivne obuke u 5 modula za lica angažovana na poslovima finansijskog kontrolinga – planiranja, analize i izveštavanja, kako bi mogli da:

 1. Razviju specifičan koncept kratkoročnog i dugoročnog finansijskog planiranja koji će znati kako da prilagode svojim specifičnim potrebama i planiranjem realizacije na tržištu, rashoda, investicija, priliva i odliva novčanih sredstava, potraživanja i obaveza, kao i izvora dodatnih finansijskih sredstava;
 2. Kreiraju finansijske planove sa jasnim finansijskim pokazateljima, odnosno planove za optimizaciju poslovanja i tokova gotovine, strategiju poslovanja i budžet;
 3. Sprovode analizu operativnog sistema kompanije, odnosno analizu prodaje i potraživanja, zaliha i troškova prodaje, nabavke materijala i usluga, obaveza prema dobavljačima, troškova radne snage, sredstava plaćanja;
 4. Kreiraju dnevne, nedeljne i mesečne izveštaje koji će biti međusobno povezani, koriste alate i instrumente kontrolinga, te naprave strukturu izveštavanja i tumače pokazatelje;
 5. Steknu znanja o naprednim funkcijama Excel-a kako bi brže i jednostavnije pripremali svoje finansijske planove, analize i izveštaje

Kroz ovaj program obuke sa iskusnim revizorom i ekspertom iz oblasti poslovnih finansija, upoznajte dobru praksu finansijskog kontrolinga i unapredite svoja znanja i veštine, steknite sertifikat na srpskom i engleskom jeziku.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Napredna znanja kako da dođete do pravih podataka, pripremite ih i obradite za menadžersko odlučivanje;
 • Konkretne primere različitih formi planova i sažetih jasnih i preglednih izveštaja, kao i i smernice za tumačenje dobijenih rezultata;
 • Savete kako da sačinite planove za ostvarivanje poslovnih ciljeva, kako kratkoročne tako i strateške;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za finansijski kontroling: planiranje, analizu i izveštavanje na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim prethodnim znanjima i iskustvima.

TEME SEMINARA:

1. Modul: RADIONICA – Funkcija finansijskog kontrolinga u praksi (24.03.2020, 10-15h)
 • Zadaci funkcije finansijskog kontrolinga
  Finansijski kontroler kao poslovni partner menadžmenta kompanije
  Organizacija sektora finansija, uloge i odgovornosti drugih sektora
  Obuka nefinansijskog osoblja u razumevanju finansijskih pokazatelja i ciljeva kompanije
 • Kreiranje internih izveštaja
  Bruto bilans, bilans uspeha i bilans stanja (osnovne forme, međusobna povezanost i značaj podataka)
  Kontribucioni bilans uspeha
  Novčani tokovi, promene na kapitalu (struktura i tumačenje pokazatelja)
 • Analitički pristup izveštavanju
  Uloga informaciono-računovodstvenog sistema za izveštavanje
  Definisanje mesta troška i profitnih centara
  Kontrolerska kocka troškova
  Periodično izveštavanje, operativni i finansijski pokazatelji
  Režijski troškovi i njihova alokacija

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje (Zbirku dobijate na prvoj radionici 24.03.2020)

Adaptibilni Excel obrasci sa gotovim formulama za finansijsko
planiranje, analizu i izveštavanje:
3. Modul: RADIONICA – Poslovni planovi kao osnov za ostvarivanje poslovnih ciljeva – 26.03.2020, 10-15h
 • Izrada poslovnih planova (finansijski i operativni pokazatelji)
  Proces postavljanja kompanijskih ciljeva
  Optimizacija profita, optimizacija tokova gotovine
  Dugoročno planiranje: Strategija poslovanja
  Kratkoročno planiranje: Budžet
  Procene poslovanja
  Izveštavanje o ostvarenim rezultatima i odstupanjima od plana
 • Analiza operativnog sistema kompanije
  Prodaja i potraživanja, zalihe i troškovi prodaje
  Nabavka materijala i usluga, obaveze prema dobavljačima
  Troškovi radne snage, sredstva plaćanja
  Godišnji popis imovine i obaveza (inventura)
 • Nadzor kompanije
  Svakodnevni prilivi i odlivi novca
 • Trendovi – Izveštaj za menadžment na jednoj strani (One Page Report)

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Poslovni Excel
(e-mail seminar dobijate na svoju e-mail adresu 27.03.2020.)
 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona
 • Štampanje tabela i definisanje oblasti za štampu
 • Višestruko kopiranje ćelija prema unapred definisanim nizovima podataka
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, OR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER), VLOOKUP funkcija
 • Automatsko i uslovno formatiranje tabele; Naglašavanje izgleda ćelija tabela na osnovu njihovog sadržaja i definisanih uslova
 • Kopiranje tabele korišćenjem specifičnih atributa kopiranih podataka
 • Rotiranje redova i kolona tabele
 • Sortiranje podataka po rastućem/opadajućem redosledu; Sortiranje prema jednom ili više izabranih kriterijuma
 • Standardno i napredno filtriranje podataka
 • Kreiranje Pivot tabele i podešavanje prikaza podataka
 • Grafikoni – izrada i vrste
 • Manipulacija podacima u grafikonu – transformacija grafikona iz jednog oblika u drugi, opcija Switch row/column, dodavanje legende i naslova i premeštanje grafikona
 • Trend u postojećim podacima – utvrđivanje trendova i njihov prikaz pomoću linije trenda
 • Prikaz tabele i odgovarajućeg grafikona u jednom prozoru na dva sheet-a
 • Povezivanje Excela sa drugim programima iz Office paketa
5. Modul: RADIONICA – Proces planiranja i izveštavanja – 30.03.2020, 10-15h

Radionica – Proces planiranja i izveštavanja – Case study

 • Priprema prvog nacrta plana i osnovne strukture izveštaja
 • Mesečni izveštaj, poslovni plan, strategija i estimacija poslovanja
 • Izračun likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti
 • Analiza kreiranih pregleda
 • Zaokružen sistem izveštavanja i planiranja – baza za donošenje odluka
 • Kako uz Excel raditi efikasnije i efektivnije – Pivot, Dashboard, osnovne funkcije
ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE:
Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA FINANSIJSKI KONTROLING: PLANIRANJE, ANALIZU I IZVEŠTAVANJE
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 06.04.2020. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 17.04.2020.
 • 20.04.2020. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.
 • Obuke će biti održane u vidu tri intenzivneinteraktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje“ i e-mail seminar „Poslovni Excel“, koji će na Vašu e-mail adresu biti poslat u PDF formatu, a možete ga koristiti sa mesta i u vreme kada god Vama odgovara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje funkcije finansijskog kontrolinga.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 17.04.2020.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

PROGRAM JE NAMENJEN:
Kontrolerima, šefovima finansija, zaposlenima u službi finansija, direktorima i svima ostalima zainteresovanim za oblast finansijskog kontrolinga.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018