Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Specijalista za devizno poslovanje

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Pozivamo Vas na novi ciklus edukacija koju organizujemo u saradnji sa vrhunskim predavačima i stručnjacima iz prakse!

 

U mesecu avgustu pripremili smo za Vas obuku:

Specijalista za devizno poslovanje sa predavačima iz Ministarstva finansija

 

Osnovni cilj našeg programa jeste da omogući polaznicima da:

 • Steknu uvid u teme koje su aktuelne sa normativnog i praktičnog aspekta, uz osvrt na neke od poslednjih izmena propisa koje su izazvale dosta dilema u praksi;
 • Se upoznaju sa dokumentarnim aspektom obavljanja poslova iz Zakona o deviznom poslovanju, s posebnim naglaskom na poslove koji su u praksi najčešći (komercijalni krediti i zajmovi iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju, poslovi prebijanja dugovanja i potraživanja, poslovi prenosa potraživanja i dugovanja i dr.)
 • Razumeju značaj ugovora u obavljanju tekućih i kapitalnih poslova
 • Saznaju sve obavezama izveštavanja NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom u okviru kontrole deviznog poslovanja

1. RADIONICA – Dokumentarni aspekt i kontrola deviznog poslovanja

26.08.2021.

 • Dokumentarni aspekt obavljanja određenih deviznih poslova – polaznici će imati priliku da se upoznaju sa bitnom dokumentacijom sa stanovišta obavljanja nekih od najčešćih poslova u oblasti deviznog poslovanja, kao što su:
  • komercijalni krediti i zajmovi – član 4. ZDP;
  • prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata – član 6. ZDP;
  • prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama – član 6. ZDP;
  • prenos potraživanja i dugovanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata – član 7. ZDP;
  • prenos potraživanja i dugovanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom – član 20. ZDP;
  • naplata od drugog nerezidenta, odnosno plaćanje drugom nerezidentu – član 33. ZDP.
 • Kontrola deviznog poslovanja – polaznici će imati priliku da se upoznaju sa normativnim aspektom regulisanja kontrole deviznog poslovanja, koji im može pomoći u boljem razumevanju prava i obaveza subjekata kontrole, što će im omogućiti da u propisanim rokovima i na propisani način preduzmu radnje na koje su ovlašćeni, i to u pogledu sledećeg:
  • predmet kontrole;
  • načini vršenja kontrole;
  • obaveze subjekta u postupku kontrole;
  • ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, kao i radnje i mere koje može preduzimati lice koje vrši kontrolu;
  • onemogućavanje vršenja kontrole i posledice;

2. RADIONICA – Tekući i kapitalni poslovi i obavljanje platnog prometa sa inostranstvom

27.08.2021.

 • Značaj i uloga ugovora u obavljanju tekućih i kapitalnih poslova – polaznici će biti upoznati sa značajem i ulogom u obavljanju deviznih poslova, i to sa:
   • osnovnim principima ugovornog prava;
   • ugovornim odnosom u obavljanju spoljnotrgovinskih poslova;
   • obavezom zaključenja ugovora i drugih akata u obavljanju tekućih poslova;
   • kapitalnim poslovima kod kojih je propisana obaveza zaključenja ugovora;
   • (ne)obaveznost i uloga ugovora u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom.
 • Normativni i praktični aspekt propisa o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom – polaznici će imati priliku da se bliže upoznaju sa propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, uz osvrt na određena pitanja iz prakse, odnosno:
    • učesnici u platnom prometu sa inostranstvom i poslovi po kojima se može obavljati platni promet sa inostranstvom;
    • značaj Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom i posebne oznake na nalozima platnog prometa sa inostranstvom;
    • naplata i plaćanje izvršeni kao povraćaj sredstava iz inostranstva, odnosno u inostranstvo;
    • ispravka podataka na nalozima platnog prometa sa inostranstvom;
    • novopropisani obavezni elementi naloga platnog prometa sa inostranstvom;

3. DODATNI MATERIJAL– Polugodišnja pretplata na elektronski časopis “Vodič za spoljnu trgovinu”

Dobićete na e-mail adresu šifru za pristup avgustpvskom izdanju časopisa i pristup narednim izdanjima u okviru šestomesečne pretplate

Elektronski časopis sadrži:Informacije o novinama u propisima sa smernicama za njihovu primenu, rešenja problema iz prakse, odgovore na Vaša pitanja i druge aaktuelnosti u vezi s  sa spoljnotrgovinskim poslovanjem.

Način sprovođenja radionica:

 • Predavači će radionice voditi online u vidu dve intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat „Specijalista za devizno poslovanje“ na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018