Finansije i porezi

Seminar

Primena u praksi novih propisa iz oblasti računovodstva i revizije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji

Usled interesovanja i pitanja klijenta koja se odnose na početak primene propisa u vezi sa računovodstvom i revizijom, kao i prestanak važenja pojedinih odredaba koje su se do sada primenjivale, Forum Media u saradnji sa stručnjacima iz Ministarstva finansija, organizuje interaktivni online seminar gde ćete, dobiti odgovore na pitanja u vezi sa novim pravilima za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2021. god, i odgovore na mnoga druga pitanja:

 

 • Koji su novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika?
 • Koji su novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga?
 • Kako ispunti obavezu izdavanja računa (faktura) u elektronskom obliku (veza sa Zakonom o e-fakturisanju)?
 • Koje novine donosi uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga?
 • Novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja?
 • Pravo mikro i malih pravnih lica da primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP?
 • Kako sastaviti Napomena uz finansijske izveštaje;
 • Koji su uslovi za izdavanje licenci i dozvola za obavljanje revizije i ko su obveznici revizije?
 • Šta bi trebalo da sadrži revizorski izveštaj i dodatni izveštaj Komisiji za reviziju?
 • U kom iznosu su propisane nove sankcije?

Novi Zakon o računovodstvu:

 • nove definicije,
 • novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika,
 • uvođenje pojma grupe pravnih lica,
 • obaveza izdavanja računa (faktura) u elektronskom obliku – veza sa Zakonom o e-fakturisanju,
 • novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga,
 • uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga,
 • novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja,
 • pravo mikro i malih pravnih lica da primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP,
 • sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje;
 • nova podzakonska akta (Kontni okvir, obrasci finansijskih izveštaja i dr.).

 

Novi Zakon o reviziji

 • uslovi za izdavanje licenci i dozvola za obavljanje revizije,
 • obveznici revizije,
 • revizorski izveštaj i dodatni izveštaj Komisiji za reviziju,
 • nezavisnost i objektivnost u obavljanju revizije,
 • nova organizacija kontrole kvaliteta i javnog nadzora nad obavljanjem revizije,
 • novi sistem izricanja sankcija,
 • podzakonska akta doneta od strane Komisije za hartije od vrednosti i Komore ovlašćenih revizora.

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, računovođama kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa novim Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene seminara!

 

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi.

U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od sedam dana,  do dana početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene seminara, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018