Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Finansije za direktore i menadžere neekonomskog profila

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

NOVO: posebno pripremljen program obuke za direktore i menadžere neekonomskog profila!

 

Za uspešno upravljanje kompanijom ili pojedinim njenim delom neophodno je pravilno razumevanje i tumačenje finansijskih pokazatelja i procesa bez obzira na struku.

Kako biste izbegli poteškoće prilikom donošenja ispravnih poslovnih odluka pripremili smo za Vas jedinstvenu obuku u saradnji sa iskusnim finansijskim stručnjacima i konsultantima koja će Vam pomoći da:

 bolje razumete i upravljate finansijama, prepoznate finansijske rizike i iskoristite priike
 pravilno tumačite izveštaje i finansijske pokazatelje, poslovne rezultate, pozicije firme na tržistu kao i uspešnost konkurencije,
 razumete finansijske pojmove i merila kako biste usmerili poslovanje ka ostvarenju svojih ciljeva i primenite prave mere na putu ka uspešnosti,
 savladavate finansijske

 

Program je sastavljen od pet modula:
3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 25.10., 29.10. i 31.10. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bul. Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcije poslovnih finansija u Vašoj kompaniji;
2 STUDIJSKA MATERIJALA: priručnik „Obaveze i odgovornosti direktora“ + CD + on-line verzija i e-mail seminar „Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja“. NAPOMENA: svoj priručnik dobijate na prvoj radionici, a studijski materijal u formi e-mail seminara se šalje na Vašu e-mail

1. Modul: RADIONICA – Finansijski izveštaji, njihov značaj i tumačenje, 25.10.2019, 10-15h
1.1 Uloga finansija i njihova povezanost sa drugim sektorima u kompaniji
Kako uobličiti jedinstven tim sa računovodstvom i kontrolingom
Finansijska pismenost – kako je postići
1.2 Bilans uspeha
Osnovna struktura, vrste prihoda i rashoda
Nivoi profitabilnosti (Contribution margin, EBITDA, EBIT, EBT)
1.3 Bilans stanja
Osnovna struktura: aktiva, kapital i pasiva
Likvidnost, solventnost I profitabilnost, kako se računaju i šta govore
1.4. Novčani tok
Tokovi iz operativnih, investicionih i finansijskih aktivnosti
1.5. Međusobna povezanost izveštaja i efekti poslovnih aktivnosti
1.6. Analiza finansijskih izveštaja
Mesta troška i profitni centri
Vertikalna, horizontalna analiza i grafička analiza trenda
Cena koštanja
Break Even point
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: RADIONICA – Razumevanje i praktična primena finansija u Srbiji, 29.10.2019, 10-15h  

2.1 Osnove poreske pismenosti u Srbiji

Osnove svih vidova poreza sa kojima se privredna društva susreću u Srbiji
Pojašnjenja termina
Kako prepoznati eventualne poreske rizike i popuniti poresku prijavu
2.2 Razumevanje odnosa sa finansijskim institucijama u Srbiji
Kako izabrati pravog finansijskog partnera u poslovanju
Na šta svako privrednog društvo treba da obrati pažnju prilikom izbora
finansijske institucije sa kojom će sarađivati
*Poslovna saradnja sa bankom – od izazova do partnerstva

*Proizvodi osiguranja – prednosti i zamke
*Kredit ili lizing – komparativna analiza
*Penzioni fondovi u Srbiji – razumevanje
2.3 Investicione mogućnosti naspram investicione politike preduzeća u Srbiji
Suprotstavljanje trenutne investicione politike privrednih društava sa
opcijama koje se ređe koriste a nude visok stepen sigurnosti
Kako samostalno investirati
Kako prepoznati dobru investicionu priliku

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

3. Modul: RADIONICA – Upravljanje finansijama i razumevanje finansijskih tržišta i poslovanja, 31.10.2019, 10-15h
3.1 Upravljanje finansijama kao preduslov efikasnog menadžmenta
Osnove finansija kroz analize i praktične pimere
3.2 Značaj razumevanja finansijskih komponenti u izradi biznis plana
Osnovne greške pri izradi biznis plana – kako izbeći nerealističan prikaz
finansijskih planova i odbijanje biznis plana od strane poslovnih partnera ili banaka od kojih se traži finansiranje
Metode za izradu finansijski kvalitetnog biznis plana
3.3. Working capital i upravljanje likvidnšću – merenje, vrednovanje, praćenje
3.4 Racio analize kao indikatori finansijske uspešnosti
Čitanje bilansa i komentarisanje uspešnosti preduzeća kroz racia
3.5 Finansijska tržišta i finansijski instrumenti – analiza i tumačenja osnovnih pojmova
Analiza finansijskih tržišta i pojmova koji se koriste u finansijskim krugovima, u cilju boljege razumevanja principa funkcionisanja finansijskog okruženja
3.6 Finansijske prevare (Fraud) – klasifikacija i identifikovanje
Najčešći vidovi finansijskih prevara
Otkrivanje, minimiziranje i sprečavanje finansijskih prevara

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Obaveze i odgovornosti direktora (priručnik dobijate na prvoj radionici 25.10.2019)

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
1. Opšte obaveze direktora
2. Obaveze direktora u slučaju stečaja
3. Obaveze direktora u upravljanju rizicima
4. Odgovornost direktora
5. Odgovornosti u oblasti poreza
6. Obaveze u oblasti ugovaranja
7. Odgovornosti direktora u oblasti ljudskih resursa
8. Obaveze u oblasti računovodstva
UZORCI: modeli dokumenata u vezi sa imenovanjima i
punomoćjima, ljudskim resursima (ugovori, rešenja u
vezi sa prestankom radnog odnosa, zaštitom
zaposlenih, odmorima i odsustvima itd), ugovori o
poslovnoj saradnji, poslovnoj saradnji, frašizingu,
komisionu, uskladištenju, zakupu, zakoni i
podzakonska akta i još mnogo toga!
5. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja  (e-mail seminar dobijate 25.10.2019)
Pravilno razumevanje informacija u finansijskim izveštajima, sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja:
1. Razumevanje sadržaja i značaja finansijskih izveštaja
2. Bilans stanja – Izračunavanje i tumačenje pokazatelja
3. Bilans uspeha – Izračunavanje i tumačenje pokazatelja
4. Tokovi gotovine i bonitet sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
Provera znanja i primanje sertifikata za PROGRAM INTENZIVNE OBUKE

  • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 04.11.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 18.11.2019.
  • 22.11.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Direktorima, zamenicima direktora, vlasnicima preduzeća, višim menadžerima, rukovodiocima pojedinačnih
sektora, srednjim menadžerima ili drugim zaposlenima koji treba da budu unapređeni na više pozicije i
svima ostalima koji su zainteresovani za navedene oblasti.

 Sastanci će biti održani u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama.
Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji
obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 Kao praktičan studijski materijal dobijate i priručnik „Obaveze i odgovornosti direktora“ i e-mail seminar
„Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja“ koji će na Vašu e-mail adresu biti poslat u PDF formatu, a možete
ga koristiti sa mesta i u vreme kada god Vama odgovara.
 Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama
učesnika.
 Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za
neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u
radu.
 Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na
predložena rešenja za unapređivanje segmenta poslovnih finansija.
 Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate
faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 18.11.2019.
 Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o
završenom stručnom usavršavanju.
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće
najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje
učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu
sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve
uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena
ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju
se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost
za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa
narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018