Bezbednost i zdravlje na radu

Kontrolna mapa

Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama

12,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Količina:

NOVO: Zbirka sa uputstvima + CD sa modelima dokumenata  za ispunjavanje obaveza iz novog  Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama!

 

Novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) u primeni je od 21.11.2018. godine. Potrebno je da pravna lica na vreme izvrše pripremu za usklađivanje rada i poslovanja u skladu sa ovim zakonom, uključujući:

 • Donošenje procene rizika od katastrofa
 • Donošenje plana zaštite od udesa
 • Donošenje plana zaštite i spasavanja
 • Imenovanje poverenika civilne zaštite
 • Obezbeđenje sredstava i opreme za uzajamnu i ličnu zaštitu
 • Isticanje obaveštenja i znaka za uzbunjivanje
 • Uspostavljanje i održavanje internog sistema obaveštavanja

 

 • Da biste se upoznali sa zakonskim zahtevima, uskladili sa novim propisima, ispunili svoje obaveze i doneli propisanu dokumentaciju, za Vas smo pripremili novu zbirku sa CD-om.

 

Pomoću ove zbirke sa CD-om ćete:

 • Bolje razumeti zakonske novine, pojmove i zahteve
 • Lakše ispuniti svoje nove obaveze u vezi sa rizicima od katastrofa i upravljanjem vanrednim situacijama
 • Brže pripremiti i kompletirati obaveznu dokumentaciju
 • Biti u toku sa svim najnovijim informacijama iz ove oblasti koje se u zbirci redovno ažuriraju

SADRŽAJ ZBIRKE

 

1              Sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u Republici Srbiji

 • Definicija sistema
 • Smanjenje rizika od katastrofa – pojam i sadržaj
 • Strategija smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama
 • Nacionalna platforma
 • Procena rizika
 • Plan smanjenja rizika
 • Eksterni plan zaštite od velikog udesa
 • Registar rizika od katastrofa
 • Zone neposrednog rizika

 

2              Ovlašćenja za izradu akata 

 • Ovlašćenje i licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 • Ovlašćenje za izradu plana zaštite od udesa
 • Obuka za izdavanje licence

 

3              Subjekti  sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama i njihova prava i obaveze

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, Ministarstva i drugi organi državne uprave, Organi autonomne pokrajine, Jedinice lokalne samouprave, Javne službe
 • Privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici
 • Organizacije civilnog društva
 • Humanitarne organizacije i udruženja
 • Obrazovne ustanove i naučno istraživačke organizacije
 • Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje
 • Posebne obaveze pravnih lica koja obavljaju određene delatnosti
 • Građani

 

4              Pregled prava i obaveze pravnih lica i preduzetnika

 • Organizacija mera prevencija i smanjenja rizika
 • Obaveze prema ndležnim organima
 • Učešće u sprovođenju mera zaštite i spasavanja
 • Postupak donošenja procene rizika i plana zaštite i spasavanja
 • Postupak donošenja Plana zaštite od udesa
 • Radnopravni status pripadnika civilne zaštite
 • Upravni postupak, administrativne takse
 • Inspekcijski nadzor

 

5              Snage sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama

 

6              Vanredne situacije, Štabovi za vanredne situacije, Vatrogastvo i spasavanje, Civilna zaštita, Rano upozoravanje, obaveštavanje i uzbunjivanje

 

7              Obučavanje i osposobljavanje

 • organizacija osposobljavanja
 • lica za koja se organizuje osposobljavanje

 

8              Nadzor nad primenom zakona i kaznene odredbe

 

SADRŽAJ CD-A

Elementi procene rizika od katastrofa

Elementi plana zaštite od udesa

Elementi plana zaštite i spasavanja

Obrasci za dostavljanje podataka za vođenje evidencija i registara

Modeli dokumenata u vezi sa radnopravnim odnosom poverenika i pripadnika civilne zaštite

Modeli dokumenata u postupku dobijanja saglasnosti nadležnih organa

Modeli odluka privrednih društava

Kupovinom zbirke naručujete prateća ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti u slučaju zakonskih i drugih sadržinskih promena, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala. Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja zbirke, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja ili njegovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018