Bezbednost i zdravlje na radu

Intenzivna obuka

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata za Stručnjaka za HSE menadžment: : bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata za  Stručnjaka za HSE menadžment: bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine

Posebno pripremljeno za zaposlene na HSE poslovima – bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine!

 

Organizujemo drugi po redu program intenzivne obuke Stručnjak za HSE menadžment (Health – zdravlje, Safety – bezbednost, Environment – životna sredina) u 4 modula i u novim terminima. Obuka je namenjena rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima HSE, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine u kompanijama, industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima i drugim organizacijama. Bazirana je na najboljoj savremenoj praksi HSE menadžment sistema, u cilju unapređenja HSE poslova, bezbednih ponašanja zaposlenih i promeni HSE kulture.

Na  obuci  ćete u direktnoj  interakciji  sa predavačima – timom iskusnih praktičara i HSE trenera, poboljšati svoja znanja, steći dobru praksu i nova iskustva pomoću kojih ćete unaprediti sistem HSE menadžmenta u svojoj firmi, uključujući:

 • razumevanje HSE menadžmenta, upravljanje rizikom, upravljanje promenama i prevenciju uzroka gubitaka
 • prepoznavanje HSE rizika i upravljanje njima, procenu i kontrolu rizika
 • organizaciju HSE obilazaka unutar Vaše firme i nadzor
 • unapređivanje HSE kulture i upravljanje ponašanjima zaposlenih kao ključnog uzroka akcidenata
 • unapređivanje zaštite životne sredine i optimizaciju troškova

 

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija HSE menadžmenta u Vašoj kompaniji;
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + CD sa više od 60 gotovih modela dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednije znanje iz oblasti HSE menadžmenta;
 • Konsultacije sa stručnjacima i direktne savete za unapređenje sistema HSE menadžmenta;
 • Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za HSE menadžment: bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

Teme seminara

1. Modul: RADIONICA – Sistem HSE menadžmenta, liderstvo i rizici 15.06.2018, 10-15h

 1. Razumevanje sistema HSE menadžmenta
  • Ciljevi i sistem HSE menadžmenta
  • Upravljanje rizikom
  • Uzroci gubitaka (neposredni, osnovni i sistemski)
  • Kontrola HSE rizika
  • Efektivne performanse HSE sistema
 2. HSE liderstvo
  • Šta je HSE liderstvo
  • HSE liderstvo i menadžment
  • Upravljanje promenama u HSE-u
  • Principi HSE liderstva
 3. Prepoznavanje HSE rizika i upravljanje njima
  • Ključni pojmovi
  • Rizik i uzroci gubitaka
  • Upravljanje HSE rizikom
  • Bezbedno ponašanje i upravljanje rizicima fokusiranjem na ljude
 4. Procena HSE rizika
  • Analiza i procena rizika
  • Matrica rizika
  • Kvalitativna analiza rizika
  • Radionica za procenu rizika
 5. Kontrola HSE rizika
  • Hijerarhija kontrole rizika
  • Model švajcarskog sira

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
 

2. Modul: RADIONICA – HSE monitoring i unapređivanje HSE kulture i ponašanja zaposlenih                   18.06.2018, 10-15h

 1. Upravljanje HSE izvođačima
  • Ključni koncept
  • Strategija i proces upravljanja HSE izvođačima
  • Radionica za upravljanje HSE izvođačima
 2. HSE obilasci menadžmenta
  • HSE posete i „Management walk around“
  • Nebezbedna ponašanja
  • Kako uticati na promenu ponašanja
  • Efikasna komunikacija sa zaposlenima u vezi sa HSE-om
 3. Nadzor HSE rizika
  • Svrha
  • Primeri nadzora HSE rizika
  • Unapređenje menadžment sistema HSE
 4. HSE kultura i ponašanje zaposlenih
  • Šta je HSE kultura
  • Hadsonova lestvica HSE kulture
  • Kultura i sistem menadžmenta HSE
  • Primeri aktivnosti za razvoj kompetencija u upravljanju rizikom

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

 

3. Modul: RADIONICA – Menadžment zaštite životne sredine 22.06.2018, 10-15h

 1. Poslovi lica odgovornog za zaštitu životne sredine i pitanje odgovornosti
 2. Opšti principi upravljanja zaštitom životne sredine i upravljanja otpadom
 3. Preventivne mere
 4. Posebni tokovi otpada, pravilna selekcija, sakupljanje i skladištenje otpada i valorizacija otpada
 5. Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža otpada
 6. Uslovi za monitoring u oblasti ZŽS – kontrola i nadzor
 7. Zahtevi kvaliteta (vazduha, voda, zemljišta)
 8. Zaštiti od buke u životnoj sredini i zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
 9. Planovi upravljanja zaštitom životne sredine izvođača radova kao nova obaveza u Srbiji

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

 

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate na prvoj radionici 15.06.2018.

 

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
 1. Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
 2. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 3. Evidencija, saradnja i izveštavanje
 4. Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
 5. Opšta akta poslodavca
 6. Podzakonska akta
 7. Inspekcijski nadzor
 8. Povrede na radu i profesionalna oboljenja
 9. Procena rizika
SADRŽAJ CD-A:
 1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu;
 2. Evidencije;
 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu;
 4. Obrasci prijava;
 5. Zakoni i podzakonski akti

 

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA HSE MENADŽMENT – BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 25.06.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 09.07.2018.
 • 11.07.2018. slanje sertifikata Stručnjak za HSE menadžment – bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte

 

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Sastanci će biti održani u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika »Bezbednost i zdravlje na radu u praksi« u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja HSE menadžmenta.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 09.07.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN: rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima HSE, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, direktorima, preduzetnicima i vlasnicima firmi, kao i svim drugim licima zainteresovanim za oblast HSE menadžmenta.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018